Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

                                                                     

  χουν περσει σχεδν σαρντα χρνια απ ττε που θεσμοθετθηκε,  στις ΗΠΑ το 1970,  και ξεκνησε η αναζτηση του τρπου που θα μποροσε η ανεξλεγκτη, ασστολη και αδηφγος λαλαπα της εππτωσης στους φυσικος πρους, για ανπτυξη με στχο την κατανλωση, να γνεται μσα απ μια ελεγχμενη διαδικασα. Και ο τρπος αυτς βγκε μσα απ την απφαση  γνωστ και ως NEPA 1969 (National Environmental Policy Act). Σμφωνα με αυτ, για  το κθε ργο που επρκειτο να γνει –σε λα σχεδν τα διαρθρωτικ εππεδα διοκησης- και πριν αποφασιστε η υλοποησ του θα πρεπε να χει προηγηθε Μελτη των αναμενμενων Περιβαλλοντικν Επιπτσεων (ΜΠΕ). Η Μελτη αυτ αφο θα διερευνοσε - προβλποντας και εκτιμντας - λες τις  ενδεχμενες διαχρονικς αναστρεπτς και μη περιβαλλοντικς επιπτσεις για το μεσο και ευρτερο περιβλλον του προτεινμενου να γνει ργου, θα πρεπε να αναρτηθε / δημοσιοποιηθε και σε ανοικτ για το κοιν παρουσαση να ακουστον και να ληφθον υπψη λες οι θσεις και οι αντιρρσεις για το ργο . Τα αποτελσματα αυτς της διαδικασας και  διαβολευσης θα πρεπε να τεθον και ληφθον υπψη απ τον  φορα που εχε την ευθνη της λψης της απφασης για το ργο και που συχν λγω των αναμενμενων περιβαλλοντικν επιπτσεων, λλοτε τροποποιοσε το ργο (για τη θση , το μγεθος, την τεχνολογα κοκ) και λλοτε το ματαωνε .

Στις μρες μας, στην Ευρωπακ νωση αρχικ και στον τπο μας αργτερα, αυτ η πρωτοποριακ διαδικασα  για την προληπτικ προστασα του περιβλλοντος (φυσικο, πολιτιστικο, κοινωνικο και οικονομικο) και αφο πρασε απ τα γνωστ …σαρντα κματα, συμφερντων, γραφειοκρατας, μικροπολιτικς αλλ και στρεβλτητας ως προς το ουσιαστικ μρος της, καταλαμβνει σμερα να μεγλο μρος του γνωστο Κυβερνητικο «μοτο» της «πρσινης ..ανπτυξης».

Ας δομε μως μερικ πργματα  στη διαδικασα αυτ της πρληψης των επιπτσεων στο περιβλλον απ πραγματοποιομενα  ργα, αλλ και προγρμματα , πολιτικς και σχεδιασμος στο  αν, οι αρχς και θσεις της προτεινμενης  δικς μας «Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας» θα μποροσαν να συμβλλουν στε πολλς απ τις  παροσες ατλειες, και  υποκριτικς θσεις στη διρκεια  της διαδικασας διερενησης των περιβαλλοντικν επιπτσεων, να περιοριστον αν χι να εξαλειφθον.

να στδιο  της διαδικασας των Μελετν Περιβαλλοντικν Επιπτσεων  που συνιστ μια καθαρ δημοκρατικ διαδικασα, αποτελε η δημοσιοποηση των Μελετν και  προποθτει την μεση γνση του αντικειμνου ενς προτεινμενου ργου προγρμματος και πολιτικς,  με  τη συμμετοχ σε ανοικτ διαδικασα λων των ενδιαφερομνων πολιτν. Σμερα μως η γνση και ενημρωση αυτ πολ σπνια φτνει στην αντληψη των πολιτν, αφο τη διαδικασα την κατευθνουν κατ τη φση της δημοσιοποησης στα «εκλεγμνα»…Νομαρχιακ Συμβολια· συμβολια με τις γνωστς ποικιλτροπες αγκυλσεις τους (!!!), που θεωρητικ πιστεεται τι υποκαθιστον τη φων και ποψη των συμπολιτν τους.

Αντ μως να ακολουθεται μια ττοια  υποκριτικ διαδικασα, θα μποροσαν να υιοθετηθον αρχς μιας  Ψηφιακς διαδικασας,  ανλογης των αρχν του νεοσστατου συνδσμου των φλων της ΨΑΔ ,  για τη διαβολευση  /και τη συμμετοχ των πολιτν στη λψη των αποφσεων. Μια ττοια διαδικασα θα μποροσε  να αποτελσει το  πρκριμα για την προετοιμασα, την εκπαδευση και εθισμ των πολιτν που με ασφλεια να οδηγε στη κορωνδα της συμμετοχικς διακυβρνησης   μσα,  απ το απουσιζον σμερα,  δικαωμα των πολιτν να εκφρζονται για μεζονος σημασα θματα, τοπικ, εθνικ ακμα και διεθν με Ψηφιακ Δημοψηφσματα.

Να λοιπν μια καλ αρχικ ευκαιρα για την «Ψηφιακ μεση Δημοκρατα» μας, με «μλλον …λαμπρν»·  να αρχσει να δοκιμζει τη συμμετοχικ συμβολ των πολιτν στις αποφσεις: Δημοτικν ργων , Δημσιων ργων αλλ και Πολιτικν (π.χ ενεργειακ, τουριστικ ) και Προγραμμτων με αντικεμενο τα  περιβαλλοντικ θματα, κοινοποιντας και γνωστοποιντας μσω  ηλεκτρονικο τρπου επικοινωνας τις Μελτες Περιβαλλοντικν Επιπτσεων και να κατευθνει τσι τη συμμετοχ με τις ηλεκτρονικς απαντσεις στους φορες που θα πρπει να λβουν τις ανλογες αποφσεις .

Οι στχοι αλλ και οι τρποι και τεχνικς που θα μποροσαν να εφαρμοστον για τις  διαδικασες αυτς της συμμετοχς στη δημοσιοποηση των περιβαλλοντικν θεμτων  ας αποτελσουν να αντικεμενο συζτησης και προβληματισμο των μελν  του συνδσμου των φλων της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας.

 

Ο Κστας Κασσις  εναι Ομτιμος Καθηγητς του Εθνικο Μετσβιου Πολυτεχνεου.

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )