Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Τις μρες αυτς γρφονται και λγονται πολλ για το δημοψφισμα που η κυβρνηση σχεδιζει να κνει με σκοπ να ξεκαθαρσει η σημεριν κατσταση και να αναλβουν λοι τις ευθνες τους· πολιτικο και πολτες.

Η πρταση εναι ορθολογικ και δημοκρατικ, υπ την αυτονητη προπθεση τι το δημοψφισμα θα αποτελσει ελεθερη και γνσια κφραση της εξουσας των πολιτν και δεν θα αποτελσει μια μακιαβελικ επκληση της εξουσας των πολιτν.

Να θυμσουμε τι κατ τον Ιταλ κυνικ πολιτικ στοχαστ και συγγραφα  Νικολ Μακιαβλι (1460-1527),  ο ηγεμνας πρπει να λαμβνει ο διος τις αποφσεις  αλλ κατ  τρπο που να φανεται τι τις λαμβνει ο λας· ο λας δεν μπορε να λαμβνει αποφσεις αλλ πρπει μνο να εναι αναφορ για κθε εξουσα.

Βλπετε μπως τι το σημεριν πολιτικ σστημα εφαρμζει απψεις σαν αυτς του Μακιαβλι ;  

 

Ο θεσμς των Δημοψηφισμτων

Ο θεσμς των δημοψηφισμτων γεννθηκε στην αρχαα Ελλδα και αποτλεσε το χημα της πραγματικς  Δημοκρατας. Στην αρχαιοελληνικ  δημοκρατα, στην μεση δημοκρατα πως τη μετονομσαμε σμερα, τα δημοψηφσματα  αποτελοσαν το μοναδικ τρπο λψεως λων των μεγλων αποφσεων απ τους διους τους πολτες, εν οι ρχοντες δεν ελμβαναν μεγλες αποφσεις αλλ εχαν την ευθνη υλοποησης των αποφσεων της γενικς συνλευσης των πολιτν, της εκκλησας του Δμου.  Δετερο σημαντικ χαρακτηριστικ εκενης της δημοκρατας εναι τι η ανδειξη της πλειοντητας των αρχντων γινταν με κλρωση και μνο σε λγες περιπτσεις (στρατιωτικο ρχοντες) γινταν με ψηφοφορα ψηφοφορα  επιλογς των αρστων και κλρωση μεταξ των αρστων για τελικ επιλογ. Το εππεδο ηθικς, διαφνειας και ιστητας των πολιτν αυτς της δημοκρατας εναι ευκρινς.  

Στις σημερινς αντιπροσωπευτικς δημοκρατες οι μεγλες αποφσεις δεν λαμβνονται πια απ τους πολτες αλλ  απ τους εκλεγμνους εκπροσπους των πολιτν· και αυτ μως, αν και αποτελε συνταγματικ επιταγ,  στην πρξη δεν ισχει πντοτε. Σχετικ εναι η πρσφατη δλωση βουλευτ: Δεν συμμετχω σε βουλ που δεν γνωρζω τι αποφσεις ψηφζω.

Σμερα η μνη εξουσα που χουν οι πολτες εναι να εκλγουν κθε τσσερα χρνια εκπροσπους με τις ακλουθες προποθσεις:  (α) με νμο και πρακτικς εκλογς που αποφασζουν οι αντιπρσωποι και (β) με εκλογ απ μια λστα προεπιλογς που καταρτζει η κομματικ ελτ.  Στην πρξη τα πργματα εναι ακμα πιο ολιγαρχικ· στην πρξη ο αρχηγς του κμματος εναι αυτς που καθορζει τη λστα προεπιλογς και επιπλον καθορζει (διορζει) τους βουλευτς επικρατεας. Ακμη υπρχουν σχδια ….διερυνσης της εξουσας των πολιτν με εκλογ σημαντικο αριθμο βουλευτν απ μια λστα που θα καταρτζει η κομματικ ελτ.

Στο  Σνταγμα, στο Πολτευμα[1] της χρας μας,  προβλπεται η διενργεια δημοψηφισμτων, αλλ με απφαση μνο των εκπροσπων και για θματα που ορζονται μνο απ τους εκπροσπους και χι απ τους πολτες.

Απ τα ανωτρω  προκπτει τι τα δημοψηφσματα σμερα δεν αποτελον ελεθερη απφαση των πολιτν, αλλ ουσιαστικ αποτελον  επικρωση απρριψη μιας ειλημμνης απ τους εκπροσπους απφασης. Τοτο ενισχεται και απ το γεγονς τι τα δημοψηφσματα στη χρα μας  χουν τη μορφ απντησης ΝΑΙ ΟΧΙ σε ερτημα που θτει η πλειοψηφα της Βουλς (δηλαδ η εκστοτε κυβερνητικ πλειοψηφα, δηλαδ ο εκστοτε πρωθυπουργς),  και τι η συχντητα πραγματοποησης αυτν φθνει στο να δημοψφισμα κθε 35  περπου χρνια!!!  

Εναι φανερ τι οι εκπρσωποι μας αποφεγουν τα δημοψηφσματα πως ο διβολος το λιβνι. Οι λγοι ευνητοι. Οι μεν βουλευτς της πλειοψηφας απ τον κνδυνο να απορριφτε μια απφαση τους, οι δε της μειοψηφας απ τον κνδυνο παραπλανητικο σχετου ερωτματος που θα θσει η πλειοψηφα, το οποο θα λειτουργσει σαν δεκανκι στριξης των αποφσεων της.  

Και οι πολτες; Οι πολτες κατανοον τι η δικ τους βοληση δεν μπορε, δεν χει πιθαντητες  να γνει απφαση της πολιτεας· κατανοον τι στην πρξη δεν χουν λλη επιλογ παρ  να πιστψουν τα λγια κποιου κμματος, που λα χωρς εξαιρσεις και ηθικς αναστολς, τους ονομζουν … «Αφντης Λας».  

Για να εναι τα δημοψηφσματα ελεθερες και γνσιες αποφσεις των πολιτν, μη ελεγχμενες και μη χειραγωγομενες απ τους εκπροσπους τους, πρπει να ψηφιστε Νμος αναβθμισης των δημοψηφισμτων που θα ενισχει την σκηση εξουσας απ τους διους τους πολτες και χι απ τους πσης μορφς εκπροσπους.  Ττοιος νμος μως εναι πολ δσκολο να ψηφισθε απ τους αντιπροσπους μας γιατ εναι ασμβατος με τα συμφροντα του συστματος εξουσας και γιατ θα μεισει τον λεγχο που το σστημα σμερα μμεσα ασκε στους πολτες. Με τα δημοψηφσματα η εξουσα λψεως των αποφσεων διαχεται απ τους 300 βουλευτς σε 6 περπου εκατομμρια πολτες και εναι προφανς τι  «οι λγοι ελγχοντα,  οι πολλο χι».

Για τους λγους αυτος  να μρος των εκπρσωπων μας αντ να υποστηρζει τη μεταρρθμιση του θεσμο, υποστηρζει τη μη πραγματοποηση δημοψηφισμτων, ακλουθντας την παλι συνταγ «πονει κεφλι, κβει κεφλι», εν να λλο μρος επιδικει την πραγματοποηση τους με τους ισχοντες θεσμος και πρακτικς ελπζοντας σε ευνοκ για το κμμα αποτελσματα.

Κποιες λλες χρες μως, οι οποες δεν κληρονμησαν τον τιμητικ ττλο του «Λκνου της Δημοκρατας» που η Ελλδα κληρονμησε, βελτωσαν τους θεσμος τους στε τα δημοψηφσματα να συνιστον ελεθερη και γνσια απφαση των πολιτν. Σε αυτς τις χρες τα δημοψηφσματα συνιστον  καθαρ λψη απφασης των πολιτν, που δομεται  με την επιλογ μιας απ τις εναλλακτικς προτσεις των κμματων λλων φορων υψηλο κρους.   

Ττοια δημοψηφσματα πολλαπλν επιλογν (Multichoice  Referendums)  πραγματοποιονται στην Ελβετα, αλλ χουν  πραγματοποιηθε  και σε λλες χρες (πχ Σουηδα το 1957 και το 1980, Αυστραλα το 1977). 

Επανσταση των Βουλευτν και Δημοψηφσματα

Η σημεριν κρση της χρας μας δεν οφελεται στον χαμηλ ορθολογισμ των αποφσεων που λαβαν για την αντιμετπιση της οι εκπρσωποι μας, αλλ οφελεται στην αρνητικ πολ χαμηλ - αδικαιολγητη δικαιολογημνη -  αποδοχ αυτν.  Ο ορθολογισμς των αποφσεων τους σως δεν εναι ο βλτιστος, αλλ δεν εναι και το απλυτα λθος. Το λθος εναι τι η αποδοχ των αποφσεων επιχειρεται να διασφαλισθε με την επικοινωνιακ πολιτικ και χι με την πολιτικ τους· με τα μεγλα και ψετικα λγια τους και χι με τα ργα τους. Θεωρον τι η αποδοχ, εναι δευτερεον χαρακτηριστικ των αποφσεων τους επειδ οι διοι χουν τη θεσμικ ισχ να τις μετασχηματζουν σε νμους, που οι πολτες εναι υποχρεωμνοι  να εφαρμζουν. Η εμπειρα και η ιστορα μως διδσκει, τι η ελεθερη και γνσια  αποδοχ εναι το βασικτερο χαρακτηριστικ των αποφσεων και τι μια απφαση μεγλης αποδοχς αλλ μικρο ορθολογισμο εναι αποτελεσματικτερη απ μια απφαση μεγλου ορθολογισμο αλλ αρνητικς μικρς αποδοχς.

Σμερα, την εποχ της πληροφορας και του Ιντερντ, η επικοινωνιακ πολιτικ δεν μπορε να γεννσει αποδοχ πως σως γινταν στο παρελθν. Αποδοχ μπορε να γεννσει μνο η ελεθερη απφαση των πολιτν, ανεξρτητα αν αυτ χει μεγλο ρσκο εναι λανθασμνη.

Αυτς οι σκψεις οδηγον στο συμπρασμα τι για τη σωτηρα της Χρας αντ να ζητσουμε τις συμβουλς των πρην πρωθυπουργν - που χουν ευθνη για τη σημεριν κρση – να ζητσουμε τη  υπεθυνη βοληση/απφαση των πολιτν με να Δημοψφισμα που θα εναι χημα ελεθερης και γνσιας κφρασης της εξουσας τους· που θα γεννσει την σωτρια αποδοχ και συνοχ των πολιτν στις ποιες προσπθειες τους. Και ακμα κτι σημαντικτερο· που θα αποτελσει την αρχ αναγννησης της Δημοκρατας στη χρα που γεννθηκε η Δημοκρατα, στη Χρα μας.

να ττοιο, για παρδειγμα, δημοψφισμα θα ταν αυτ που η πολτες θα καλοντο να επιλξουν την καλτερη πρταση απ τις ακλουθες : των κομμτων του Ελληνικο Κοινοβουλου και δο εμπερων κοινωνικν φορων πχ της ΓΣΕΕ και των Συνδσμων Βιομηχανας/Εμπορου. Οι προτσεις αυτς (7 για το παρδειγμα μας) θα εχαν λες την δια δομ και κταση (πχ 300 λξεις)και θα συνιστοσαν επσημο κεμενο αναφορς των πολιτν. Αν κατ την πρτη ψηφοφορα καμι απ αυτς δεν θα εχε την γκριση της πλειοψηφας, θα ακολουθοσε δετερη· πως γνεται για την εκλογ των δημοτικν αρχντων.

Με τον τρπο αυτ η χρα θα αποκτοσε μα στρατηγικ αντιμετπισης της κρσης,  που αδιαφιλονκητα θα εχε τη μγιστη αποδοχ των πολιτν· μια αποδοχ σεβαστ απ το σνολο των πολιτν.

Τα προαναφερθντα προφανς εναι πολ δσκολο να γνουν απ τους  χοντες την θεσμικ ισχ βουλευτς μας γιατ: οτε συμβατ με τα κομματικ και προσωπικ  συμφροντα τους εναι, αλλ οτε και με τους υφιστμενους νμους. Αυτ μπορον να γνουν μνο με μα επανσταση·  ετε των πολιτν που χουν την ουσιαστικ ισχ, ετε των βουλευτν που χουν τη θεσμικ ισχ, αλλ και το καθκον για τη σωτηρα της χρας. Η επανσταση αυτ των βουλευτν χι μνο εναι ειρηνικ, αλλ εναι και απλυτα συμβατ με το Σνταγμα, αφο ουσιαστικ αποτελε ανατροπ της κομματικς εξουσας και αντικατσταση της με την εξουσα των πολιτν· αφο κατ βθος ανατρπει την Κομματοκρατα  και αποκαθιστ τη Νομοκρατα,  την ισχ του πνεματος του Συντγματος.   

Για λγους ευνητους, την υλοποηση αυτς της απφασης των πολιτν, οι βουλευτς πρπει, αυτν την κρσιμη περοδο, να την αναθσουν σε κυβρνηση απ ικανος τεχνοκρτες που οι βουλευτς θα επιλξουν, θα ελγχουν και θα στηρζουν. Να την αναθσουν σε μια κυβρνηση ειδημνων, που χωρς δισταγμος και ταλαντεσεις θα εκτελσει την εντολ των πολιτν υπ την επβλεψη των εκπροσπων τους.  

Αντιλαμβανμαστε πως οι παραπνω σκψεις ενς απλο πολτη θα θεωρηθον απ την πλειοντητα των πολιτικν και των πολιτν σαν παραμθι για παιδι. Δεν χουμε επιχειρματα για το αντθετο, παρ μνο να θυμσουμε τα λγια του δικο μας Καζαντζκη: «Ποιο αληθιν και απ την αλθεια εναι τα παραμθια»  

Μακρι οι βουλευτς να κρνουν τι η κορυφαα ιδιτητα τους εναι αυτ του εκπροσπου των συμφερντων λων των πολιτν και να πραγματοποισουν αυτ το παραμθι· την επανσταση που θα στηρξει τις αποφσεις των πολιτν και χι των κομματικν ηγετν τους.

Μακρι η σωτηρα και η αναγννηση της χρας να εναι το αποτλεσμα της επανστασης των Βουλευτν και χι των Πολιτν.

 [1] Κατ τον αεμνηστο καθηγητ του Συνταγματικο Δικαου Α. Μνεση, «Η ννοια του πολιτεματος συμππτει με την ουσιαστικ ννοια του Συντγματος»

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )