Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

                                                             

 

Εναι  ββαιο τι στο κοντιν μλλον τα βιβλα, τα περιοδικ, οι εφημερδες, η τηλεραση και η ραδιοφωνα – τα συμβατικ ΜΜΕ - δεν θα χουν τη σημεριν μορφ τους.

δη  χει αρχσει η αντικατσταση:

Των συμβατικν βιβλων με ψηφιακ ( Ιστοχροι του Ιντερντ, CD, DVD, ..).

Των συμβατικν ραδιοφωνικν σταθμν με ισττοπους του Ιντερντ , τους Web Radio.

Των συμβατικν τηλεοπτικν σταθμν με τους Web TV.

Tων εφημερδων και περιοδικν με ιστοσελδες (Web Sites) και ιστολγια ( Blogs ).

Εναι ββαιο τι στο κοντιν μλλον θα γνουν ριζικς αλλαγς στην τεχνολογα και στο τρπο λειτουργας των ΜΜΕ, πως γιναν  και στα Μσα Μεταφορς.

Στην παροσα μεταβατικ περοδο, που να σημαντικ ποσοστ πολιτν χει λγες γνσεις και μικρ εξοικεωση με τη να τεχνολογα, εναι φυσικ να υπρχει σγχυση για τα πλεονεκτματα και μειονεκτματα της συμβατικς και της νας τεχνολογας.

Στα επμενα θα επιχειρσουμε μια προσγγιση αυτο του θματος στους δο βασικος τομες: στον τομα της Παιδεας και στον τομα της Ενημρωσης. Στους λλους τομες χρσεως της ψηφιακς τεχνολογας,  τα πλεονεκτματα εναι τσο πολλ και τσο σημαντικ που δεν χρειζεται να γνει συγκριτικ αξιολγηση.

Οι νθρωποι χουν βισει αυτ τη σγκριση και χουν καταλξει σε στρεα  συμπερσματα.

 

Στην παιδεα   

Στον τομα της παιδεας τα πλεονεκτματα της νας τεχνολογας εναι εξ σου  εμφαν με αυτ των υπλοιπων τομων, με συνπεια να μην υπρχουν σοβαρς αμφισβητσεις και αντθετες απψεις.  

Σμερα οι πολτες γνωρζουν τι χρη στη να τεχνολογα  λοι οι νθρωποι απκτησαν τη δυναττητα πρσβασης σε βιβλιοθκες, σε εγκυκλοπαδειες και σε δημοσιεσεις κντρων μελετν/ ερευνν. Αυτ τη δυναττητα στο παρελθν δεν την εχαν λοι οι νθρωποι, παρ μνο να ελχιστο ποσοστ αυτν· την εχαν μνο οι νθρωποι με σημαντικ οικονομικ και κοινωνικ δναμη και κποιοι απλο νθρωποι με μεγλο κουργιο, που ζοσαν σε δο-τρεις μεγλες πλεις της Ελλδας.   

Τη δεκαετα του 40, για παρδειγμα, στο χωρι μου την Πελασγα, υπρχε στο Δημοτικ Σχολεο  μνο να βιβλο η «πασα η λη» εν απ τους 2000 κατοκους μνο νας, ο Διοικητς της Εθνικς Τρπεζας Ιωννης Δροσπουλος,  εχε   βιβλιοθκη στην εξοχικ του βλλα.

Σμερα στην Πελασγα 500 περπου μαθητς, επαγγελματες, δημσιοι υπλληλοι και νοι αγρτες, δηλαδ 1 στους 4, χουν  PC με πρσβαση στο Ιντερντ. Αυτ εναι ισοδναμο με την παρξη 500 βιβλιοθηκν που χουν δυναττητες πολλαπλσιες απ τη μοναδικ ιδιωτικ βιβλιοθκη που υπρχε στο χωρι μου την  δεκαετα του 40.

Ανλογα ισχουν και για το γρψιμο ενς κειμνου σε μηχαν, την πραγματοποηση μαθηματικν υπολογισμν ρουτνας, την ηχητικ και οπτικ εγγραφ γεγοντων, τη μεταββαση κειμνων, χων και εικνων. λα αυτ καθορζουν με απλς κουβντες  και με σαφνεια τα πλεονεκτματα της νας τεχνολογας.

 

Στην Ενημρωση  

Με κριτριο τη μορφ που χει η πληροφορα που μεταδδεται, τα ΜΜΕ δνανται να ταξινομηθον στις ακλουθες τρεις κατηγορες:

(1)   Στα ντυπα (βιβλα, εφημερδες, περιοδικ), στα οποα η πληροφορα χει τη μορφ κειμνου και ακνητων εικνων (φωτογραφιν).

(2)   Στη Ραδιοφωνα στην οποα η πληροφορα χει τη μορφ ομιλας και  μουσικς .

(3)   Στην Τηλεραση που χει τη μορφ κειμνων, φωτογραφιν, ομιλας, μουσικς, και κινουμνων εικνων ( video).

Η πολλαπλ  μορφ που χει η πληροφορα στην τηλεραση εναι η αιτα της μεγλης επικοινωνιακς ισχος της και της κυριαρχας της στα λλα ΜΜΕ.

τσι σμερα ταν λμε ΜΜΕ εννοομε στην ουσα την τηλεραση.

Με ττοια επικοινωνιακ ισχ η τηλεραση γινε το βασικ χημα ενημρωσης, χειραφτησης, αλλ και χειραγγησης των πολιτν. γινε η τταρτη υπρ- εξουσα.

Η τηλεραση μως, εκτς απ τα παραπνω πλεονεκτματα, χει υψηλ κστος και λειτουργικς δυσχρειες που δεν μπορον να αντιμετωπισθον απ ναν απλ πολτη.  Λγω αυτν των  τεχνικν χαρακτηριστικν,  ιδιοκττες τηλεοπτικν σταθμν εναι οι ολγοι που διαθτουν : τα αναγκαα χρματα,  τον σε ανεπρκεια φυσικ προ των συχνοττων και την απαιτομενη τεχνογνωσα.

Η σημεριν τεχνολογα συνεπς της τηλερασης εναι μια «ολιγαρχικ τεχνολογα» με την ννοια τι εναι οικονομικ και λειτουργικ προσιτ σε πολ λγους ανθρπους· εναι μα τεχνολογα περισστερο κατλληλη για ολιγαρχικ παρ δημοκρατικ πολιτεματα.

Αντθετα μια τεχνολογα οικονομικ και λειτουργικ προσιτ σε λους τους ανθρπους εναι μια «δημοκρατικ τεχνολογα»·  μια τεχνολογα κατλληλη για δημοκρατικ και ακατλληλη για ολιγαρχικ πολιτεματα.  

 

Το Ιντερντ

Στο Ιντερντ η πληροφορα χει τη μορφ κειμνων, φωτογραφιν, ομιλας, μουσικς και κινομενων εικνων ( video), πως χει και στην τηλεραση. σως σμερα υπολεπεται λγο της τηλερασης, αλλ σντομα θα την φτσει.

Το Ιντερντ μως χει το πολ σημαντικ πλεονκτημα να εναι οικονομικ και λειτουργικ προσιτ στους πολλος· πλοσιους και φτωχος, αντατης και στοιχειδους εκπαδευσης, σε αυτος που ζουν στην πλη , στο χωρι σε μα αγροικα. Στο χωρι μου σμερα υπρχουν 6  ψηφιακ ΜΜΕ ( ιστοσελδες, ιστολγια), τα οποα μπορον να διαβζουν πολτες λου του κσμου και χι μνο οι πολτες του χωριο πως ισχει με τα συμβατικ ΜΜΕ.

Ποιες εναι συνεπς οι αντιρρσεις για τα πλεονεκτματα της τεχνολογας που δωσε την δυναττητα σε 300.000 λληνες να αποκτσουν τη δικ τους ψηφιακ εφημερδα και περιοδικ ; Ποιες αντιρρσεις υπρχουν για την τεχνολογα που διασφλισε παγκσμια «κυκλοφορα» και με αμελητο κστος απκτησης, της  πληροφορας απ πληθρα ψηφιακν ΜΜΕ, που δεν γνεται  ανλωση φυσικν πρων (χαρτ) και σημαντικς ενργειας ( παραγωγ, ανακκλωση, μεταφορς, μετακινσεις ανθρπων)  ;

Οι αντιρρσεις και οι προβληματισμο που εκφρζονται εντοπζονται σε αυτ το μεγλο δημοκρατικ πλεονκτημα· στον υπερβολικ μεγλο αριθμ των ψηφιακν ΜΜΕ.

Το λογικ επιχερημα που διατυπνεται εναι : Πως θα τα καταφρει νας πολτης να ενημερωθε απ 300.000 ψηφιακ ΜΜΕ ; Δεν εναι αυτ μα σοβαρ αιτα για να αυξηθε η σγχυση των πολιτν και να υποβαθμισθε περισστερο η αξιοπιστα της ενημρωσης τους ;  

Οι απαντσεις  στο λογικ αυτ ερτημα και επιχερημα εναι :

(1)   Οι πολτες δεν επιλγουν την αξιπιστη πληροφορα με αξιολγηση λων  των πληροφοριν  που υπρχουν στα σημεριν ΜΜΕ, γιατ  οτε την δυναττητα οτε το χρνο χουν. Στην πρξη θεωρον αξιπιστες τις πληροφορες εκενες που προρχονται απ να ΜΜΕ το οποο εναι νομζουν τι εναι αξιπιστο. Στη πρξη δηλαδ οι πολτες αξιολογον τις πηγς πληροφοριν και χι τις διες τις πληροφορες. Γιατ συνεπς αυτ που ισχει για τα λγα συμβατικ ΜΜΕ να μην ισχει  και για την πληθρα των ψηφιακν ΜΜΕ ; Αυτ η πληθρα διευκολνει δυσχερανει την επιλογ πιο αξιπιστων πηγν πληροφοριν ;

(2)   Δεν εναι προτιμτερο οι διοι οι πολτες να επιλγουν την αξιπιστη πηγ πληροφοριν, μσα απ μια πληθρα πηγν, παρ να χειραγωγονται απ τα λγα και  πανσχυρα  συμβατικ ΜΜΕ ; Δεν συνιστ αυτ η επιλογ αξηση της κριτικς σκψης και υπευθυντητας ;

Η πληθρα των ψηφιακν ΜΜΕ δεν ενα το πραγματικ πρβλημα. Το πραγματικ πρβλημα εναι τι στην κοινωνα της πληροφορας, γνεται η ακλουθη ανατροπ καθεστηκυας αντληψης και καθεστηκυας τξης.

Σμερα οι  νθρωποι ενημερνονται απ γνσιους και ιμιτασιν «Αρχιερες» της πληροφορας (ονματα δε λμε ), που «λειτουργον» με πανκριβες αμοιβς σε πανκριβους χρους /ναος της ενημρωσης. Αριο  θα ενημερνονται απ απλος πολτες/ ταπεινος διακνους της πληροφορας,  που χωρς αμοιβ θα λειτουργον σε  ταπεινος ιστοχρους με μνη βοθεια να  Lap top. Σγουρα και εδ θα υπρχουν γνσιοι και ιμιτασιν δικονοι, αλλ η ισχς του ιμιτασιν αρχιερα εναι ασυγκρτως μεγαλτερη απ την ισχ του ιμιτασιν διακνου. Αυτ εναι ισοδναμο με την πιο ουσιαστικ βελτωση των κοινωνικν συστημτων· τη μεωση της εντροπας τους. 

Η παραπνω  ανατροπ εναι, προφανς,  αυτ που θα δσει εξουσα στον πολτη και θα φρει την πραγματικ δημοκρατα. Οι ροι εξουσα των ΜΜΕ (χι των πολιτν) και τηλεοπτικ Δημοκρατα, καθορζουν αυτ που σμερα ισχει και μπορε να αλλξει με τη βοθεια της νας τεχνολογας.

Σε κθε ανατροπ μως υπρχουν πντα και κρδη και ζημες, για αυτ  απαιτεται να αξιολογομε και να συγκρνουμε και τα δο.

Ακμη απαιτεται να θυμμαστε τι για τις ανατροπς μιας καθεστηκυας αντληψης και τξης χρειζεται περισστερη πστη και κουργιο.

 

-Σχλια

/ (θα πρπει να κνετε login για να αναρτσετε νο σχλιο)

-

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )