Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Κατ τις προεκλογικς περιδους οι πολτες γνονται αποδκτες πληθρας υποσχσεων και δεσμεσεων απ τους υποψηφους βουλευτς, με αποτλεσμα να δυσκολεονται να αποφασσουν ποιν παρδεισο απ τους υποσχμενους  πρπει  να διαλξουν· τον πρσινο, το γαλζιο, τον κκκινο, τον μπλε, το ροζ, τον …

Η σγχυση και η απογοτευση εναι τσο μεγλη στε να σημαντικ ποσοστ των πολιτν να προτιμει να απχει των εκλογν· να προτιμει δηλαδ να αυτ-ακυρσει  και αυτ την ελχιστη εξουσα, που το πολιτικ σστημα χει αφσει στους λλοτε «εξουσιζοντες, εξουσιαζμενους και υπεθυνους πολτες», που ζοσαν σε αυτν εδ τον τπο, πριν απ 2500 χρνια. Η επιλογ μως αυτ, δεν εναι συμβατ με την κουλτορα και την ιστορα των Ελλνων· θυμζει τη  γνωστ ιστορα του Αγ, που ταν τον απτησε η γυνακα του κοψε το πος του για να την … εκδικηθε.

Η σκηση συνεπς του εκλογικο δικαιματος και η επιλογ εκενων των υποψηφων, των οποων οι υποσχσεις εναι: (1) σημαντικς και πραγματοποισιμες, και (2) συνιστον βματα, στω μικρ, προς την ακρωση της βαθτερης αιτας της κρσης, αποτελε δικαωμα, καθκον και υποχρωση του κθε πολτη. Η υποχρωση αυτ ενισχεται περαιτρω απ το  γεγονς, τι οι μεγλες αλλαγς  στα συστματα εξουσας  νομοτελειακ γνονται με αργος ρυθμος· γνονται με διαδοχικ βματα μας δαρβινικο τπου εξελικτικς διαδικασας.

Για τους παραπνω λγους κρνουμε  τι εναι σκπιμη  και αναγκαα η αξιολγηση των προεκλογικν υποσχσεων με τη βοθεια της λογικς και χι των συναισθημτων (φβου, ελπδας, φανατισμο, θυμο και απογοτευσης), τα οποα οι υποψφιοι αντιπρσωποι μας σκπιμα καλλιεργον και φουσκνουν.  Μα ττοια αξιολγηση, που γνεται με βοθεια των εμπειριν  ενς απλο πολτη και της  κοινς λογικς, επιχειρεται στις γραμμς που ακολουθον.

 

Κατηγορες υποσχσεων

Απ τη γενικ θερηση των προεκλογικν υποσχσεων προκπτει τι αυτς μπορον να ταξινομηθον στις ακλουθες δο κατηγορες :

Σε αυτς που σχετζονται με την αντιμετπιση  των βαθτερων αιτων που γννησαν τη σημεριν την κρση. Α κατηγορα υποσχσεων  και

Σε αυτς που σχετζονται με την αντιμετπιση των σημαντικν προβλημτων, που το πολιτικ σστημα δημιοργησε στους πολτες· ασφλεια της ζως και της περιουσας τους, ανεργα, δυσβσταχτη  φορολγηση, παιδεα, λειτουργα του κρτους . Β κατηγορα υποσχσεων.

Οι υποσχσεις της Α κατηγορας, προφανς εναι οι πιο σημαντικς επειδ σχετζονται με τα ατια της κρσης . Σημαντικ επσης εναι τι η υλοποησης τους απαιτε μνο την παρξη λογικν και ηθικν δυνμεων  και χι χρημτων. Θα  παρατηρσει κποιος τι οι δυνμεις αυτς εμφανζονται ψιμα.  μως αυτ συμβανει συχν στους ανθρπους. Οι νθρωποι μαθανουν συνθως απ τα λθη τους. 

Οι υποσχσεις της Β κατηγορας δεν χουν τη βαρτητα  των της Α κατηγορας, αλλ στη συνεδηση των πολιτν θεωρονται σημαντικτερες γιατ σχετζονται με πιεστικ και ζωτικς σημασας προβλματα τους.  Ακμη, η υλοποηση αυτν των υποσχσεων απαιτε, εκτς απ την παρξη λογικν και ηθικν δυνμεων και την παρξη χρημτων. Για την αξιολγηση των υποσχσεων της Β κατηγορας,  λγονται και γρφονται τσα πολλ στε μα ακμη  ποψη να μην αποτελε σημαντικ βοθεια στην αξιολγηση τους. τσι θα αρκεσθομε στην διατπωση του ακλουθου γενικο κριτηρου : η αξιολγηση των υποσχσεων,  να γνει με κριτρια την εφικττητα της υπσχεσης και την αξιοπιστα του υποσχμενου και χι μνο με τους στχους της υπσχεσης, οι οποοι αποβλπουν πντα στην εξυπηρτηση των συμφερντων  των πολιτν για να ακριβολογομε,  των συμφερντων και των πολιτν.

Οι σημαντικτερες  προεκλογικς υποσχσεις και δεσμεσεις της Α κατηγορας εναι:

  1. Η αναθερηση του Συντγματος.
  2. Η αλλαγ του νμου περ ευθνης υπουργν και
  3. Ο διαχωρισμς της εκτελεστικς και νομοθετικς εξουσας, το ασυμββαστο  δηλαδ του αξιματος του βουλευτ με αυτ του υπουργο, του ρχοντα της εκτελεστικς εξουσας.

Η υπσχεση αλλαγς του Συντγματος, παρ’ τι συνιστ την κορυφαα μεταρρθμιση, χει μικρ πρακτικ αξα τσο για τον χρνο, σο και για τις διαδικασες που προβλπονται για την πραγματοποηση της.  Η υπσχεση αυτ θυμζει …σλπισμα νομς για τα λογα του στρατο[i] .

Η αλλαγ του νμου περ ευθνης υπουργν αποτελε μια ορθολογικ και ηθικ αλλαγ που συζητεται εδ και χρνια χωρς να υλοποιεται. Μακρι η βουλ που θα προκψει απ τις εκλογς  να την πραγματοποισει. Αυτ η πραγματοποηση ισχυρ συσχετζεται και διευκολνεται με την υλοποηση της 3ης υπσχεσης.

Ο διαχωρισμς της εκτελεστικς και της νομοθετικς εξουσας, θεωρθηκε, κατ την γνεση των εμμσων δημοκρατιν, τσο σημαντικς και αναγκαος, στε το ρθρο16 της Γαλλικς Διακρυξης του 1789 λεγε: «Μια πολιτεα χωρς δικριση εξουσιν δεν χει Σνταγμα». Αυτ σημανει τι μια ττοια πολιτεα δεν μπορε να εναι χι μνο δημοκρατα, αλλ οτε συνταγματικ μοναρχα.

Με αυτς τις σκψεις αξιολογομε την εν λγω αλλαγ πολ σημαντικ και ευχμαστε: Να μη αποτελσει μια ακμη προεκλογικ υπσχεση και να μη εξελιχθε σε επανληψη του γνωστο ργου που χουμε ξαναδε: « ο μονρχης μπορε  να διορζει υπουργ και τον …κηπουρ του».

Το γεγονς τι η υλοποηση αυτς της υπσχεσης:  (1) Απαιτε παρξη ηθικν και πνευματικν δυνμεων και χι χρημτων, (2) Δεν απαιτε  συνταγματικς πρσθετες νομοθετικς αλλαγς και (3) Η χρονικ απσταση μεταξ υπσχεσης και υλοποησης της υπσχεσης εναι πολ μικρ, αποτελε μα κποια εγγηση τι αυτ η σημαντικ αλλαγ δεν θα γνει να ακμη … σλπισμα νομς.

Μακρι οι υποσχσεις της Α κατηγορας, να αποτελσουν τα πρτα βματα αναγννησης  της δημοκρατας των Ελλνων. Τα βματα αυτ κατ’ ανγκη θα εναι μικρ και σως ασταθ.  μως τσι εναι λα τα πρτα βματα.

Μακρι η παροσα κρση να αποτελσει την αφορμ για να  ξαναγνει αυτς εδ ο τπος το λκνο της δημοκρατας στη να ψηφιακ εποχ· το λκνο της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας του 21ου αινα, πως αυτ σκιαγραφεται απ τους φλους της.  http://www.dd-democracy.gr/statement.asp    [i] Κατ την Μικρασιατικ Καταστροφ τα λογα του στρατο επστρεφαν στην Ελλδα  με πλοα στα οποα μως δεν υπρχε τροφ γι’ αυτ.  τσι  τα πεινασμνα ζα ρχιζαν να ποδαρζουν ( να χτυπνε τα πδια τους) για να προκαλσουν το ενδιαφρον των στρατιωτν που φρντιζαν για την τροφ τους. Επειδ μως τροφ δεν υπρχε, ο αρμδιος  αξιωματικς διταζε να γνει σλπισμα νομς της τροφς των αλγων. Το σλπισμα ταν αποτελεσματικ για κποιο χρονικ διστημα. ταν τα λογα ρχιζαν ξαν να παδαρζουν, βλπετε τα λογα δεν μπορον να χειροκροτον, γινταν νο σλπισμα νομς και το σοβαρ πρβλημα βρκε ----μια κποια λση. 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )