Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Λγα λγια για τον θεσμ.
Ο θεσμς της δημσιας διαβολευσης  μπκε στη ζω μας τον Ιολιο του 2010 με την τροποποηση του Κανονισμο της Βουλς και σημανει τι τα νομοσχδια πρπει να υποβλλονται στην κρση των πολιτν, στε αυτο να μπορον να εκφρζουν τη γνμη τους επ’ αυτν και να κνουν προτσεις. Aν και η σλληψη εναι ορθ, καθς σκοπεει στη διερυνση της δημοκρατικς συμμετοχς, ωστσο εξαιρε τσο πολλος και τσο σημαντικος τομες της δημσιας ζως που καθιστ τον θεσμ μη λειτουργικ και μη χρσιμο και στην ουσα συνεχζει να κρατ τον πολτη μακρι απ τον τομα της διακυβρνησης.

Συγκεκριμνα να αναφρουμε τα εξς περιληπτικ:
Σμφωνα με το ρθρο 85 παρ. 3 εδ. β του Κανονισμο της Βουλς (πως τροποποιθηκε στις 16-7-2010):

«Τα νομοσχδια συνοδεονται, επσης, υποχρεωτικ, απ κθεση αξιολγησης των συνεπειν της ρθμισης και απ κθεση επ της δημσιας διαβολευσης που χει προηγηθε της κατθεσς τους» (1).

Η δημσια διαβολευση (για θματα λων των υπουργεων) γνεται με ανρτηση σε ιστοσελδα του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης & Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης (2), ενς εισαγωγικο κειμνου του αρμδιου υπουργεου για το υπ διαβολευση σχδιο νμου, σχδιο προεδρικο διατγματος σχδιο υπουργικς απφασης, το σχδιο του νομοθετματος αν ρθρο και δυναττητα σχολιασμο αν ρθρο, απ κθε ενδιαφερμενο πολτη. λα τα σχλια εναι προσιτ σε λους. Σε ειδικ θση με ττλο «Σχετικ υλικ» παρατθεται η εισηγητικ κθεση του νομοθετματος καθς επσης και οποιεσδποτε λλες πληροφορες (παραρτματα, πρσθετη ενημρωση κλπ).

Η πρωτοβουλα για τη δημσια διαβολευση ανκει αποκλειστικ στην κυβρνηση. Δεν μπορον δηλαδ να υποβλλουν σε δημσια διαβολευση σχδια νομοθετημτων, αλλ και οποιοδποτε λλο θμα, οτε οι πολτες αλλ οτε καν οι βουλευτς.

Η δημσια διαβολευση δεν εξαντλεται σε σχδια νομοθετημτων. Υπρχουν περιπτσεις που σε διαβολευση δεν τθεται σχδιο νομοθετματος αλλ η χραξη στρατηγικς σε κρσιμους τομες, πως λγου χριν η πρσφατη ανρτηση του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης: Δημσια διαβολευση επ της Εθνικς Στρατηγικς για τις ΤΠΕ (Τεχνολογες Πληροφορικς και Επικοινωνιν) και την Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση» (3), του Υπουργεου Παιδεας: Δημσια Διαβολευση για τη Διαμρφωση του Εθνικο Στρατηγικο Πλαισου για την ρευνα, Τεχνολογικ Ανπτυξη και Καινοτομα (ΕΣΠΕΚ) (4). Ακμα αντικεμεν της μπορε να εναι η κφραση γνμης για αλλαγς που πρπει να εισαχθον στη δημσια διοκηση, τους θεσμος, την οικονομα κλπ. Την πρωτοβουλα πντως, χει πντα κποιος υπουργς.

Το χρονικ διστημα που παραμνει αναρτημνη μια διαβολευση, δεν εναι σταθερ: συνθως κυμανεται απ μα εβδομδα ως να μνα. Μετ την ολοκλρωση της δημσιας διαβολευσης, στον διο δικτυακ τπο που αναρτθηκε το υλικ της διαβολευσης, μπορε να αναρτται και η κθεση επ της δημσιας διαβολευσης που συνοδεει το σχδιο του νομοθετματος κατ την υποβολ του στη Βουλ.

Η συμμετοχ δεν θα μποροσε να χαρακτηριστε εντυπωσιακ: μχρι στιγμς και χωρς να εμαι απλυτος, καννα ρθρο δεν χει δεχτε περισστερα απ 100 σχλια, εν υπρχουν και περιπτσεις μηδενικν ελαχστων σχολων.

Προβλματα του θεσμο
Θα αντιληφθομε καλτερα τα προβλματα της δημσιας διαβολευσης αν θσουμε το απλ ερτημα: για λα τα σχδια νομοθετημτων πρπει να προηγηθε η δημσια διαβολευση;

Το διο ρθρο του Κανονισμο της Βουλς (85 παρ. 3) πιο κτω λει:

«κθεση αξιολγησης και κθεση δημσιας διαβολευσης δεν απαιτονται εν το νομοσχδιο εμππτει στο πεδο εφαρμογς των ειδικν νομοθετικν διαδικασιν των ρθρων 111−112 και 114−123 εν το νομοσχδιο χει χαρακτηριστε απ την Κυβρνηση κατεπεγον. Στην τελευταα περπτωση απαιτεται να συνοδεεται απ συνοπτικ κθεση αξιολγησης».

Σμφωνα με τα ρθρα αυτ και τις εξαιρσεις που εισγουν, δημσια διαβολευση δεν απαιτεται στις περιπτσεις κατεπεγοντος αλλ και στις περιπτσεις νομοσχεδων που αφορον διεθνες συνθκες συμβσεις (ρθρο 112 Κανονισμο Βουλς), στις προτσεις του υπουργικο συμβουλου και βουλευτν για διεξαγωγ δημοψηφσματος (ρθρα 115 και 116), στις προτσεις για τροποποηση του Κανονισμο της Βουλς (ρθρο 118), στις προτσεις για την αναθερηση του Συντγματος (ρθρο 119), στον προπολογισμ εξδων και στον απολογισμ – ισολογισμ της Βουλς (ρθρο 120), στον προπολογισμ του κρτους (ρθρο 121), στον απολογισμ και ισολογισμ του κρτους (ρθρο 122). Παραλεπω ορισμνες εξαιρσεις (ρθρα 111, 114, 117, 123) που κατ τη γνμη μου εναι ελογες και δεν συνιστον ουσιδη περιορισμ του δικαιματος της δημσιας διαβολευσης.

Λγω των εξαιρσεων αυτν, λγου χριν, δεν γινε καμα διαβολευση και οι πολτες δεν ρωτηθκαμε για το 2ο Μνημνιο και τη να δανειακ σμβαση του 2012 (λγω του κατεπεγοντος) για την υπογραφ της αμφιλεγμενης συνθκης ACTA για την πνευματικ ιδιοκτησα (αφο επρκειτο για διεθν συνθκη) οτε θα μπορσουμε ποτ να εκφρσουμε ποψη για ζητματα δημοψηφσματος τροποποησης του Συντγματος ταν θα τεθε το ζτημα – μεταξ λλων – της απφασης των υπουργν Οικονομικν της Ευρωζνης που αναφρει τι «θα εισαχθε στο ελληνικ Σνταγμα σο το δυνατν πιο σντομα» ρθρο, που θα επιβλλει τα σοδα του ελληνικο κρτους να πηγανουν πρτα απ' λα υποχρεωτικ στην εξυπηρτηση των δανεων.

Σε μια σειρ απ κρσιμα ζητματα δηλαδ η δημσια διαβολευση δεν υπεισρχεται καθλου. Απ’ τι φανεται ο νομοθτης δεν εμπιστεεται και τσο τον πολτη (δηλαδ τον εντολα του) – μια παρδοξη διαπστωση καθ’ εαυτ γιατ η ννοια της εμπιστοσνης μεταξ εντολα (του λαο) και εντολοδχου (των πολιτικν) εναι εν προκειμνω μονδρομη: Η εξουσα του πολιτικο χει ως πηγ της τους πολτες και σε καμα περπτωση ανστροφα.

Αυτ η αφσικη αναστροφ της σχσης εμπιστοσνης, ταν δηλαδ ο πολιτικς λει ορθ - κοφτ στον πολτη: δεν σε εμπιστεομαι δεν διαθτεις την απαρατητη ωριμτητα για το τδε ζτημα, μου θυμζει να ποημα που γραψε ο Μπρτολντ Μπρεχτ (5) μετ απ τις εξεγρσεις της 17ης Ιουνου 1953 στο Ανατολικ Βερολνο και το ονμασε «Η λση»:

στερ’ απ’ την εξγερση της 17 του Ιονη,
Ο γραμματας της νωσης Λογοτεχνν
βαλε και μοιρσανε στη λεωφρο Στλιν προκηρξεις
που λγανε πως ο λας
χασε την εμπιστοσνη της κυβρνησης,
και δε μπορε να την ξανακερδσει
παρ μονχα με διπλ προσπθεια.

Δε θα’ ταν ττε
πιο απλ, η κυβρνηση
να διαλσει τον λα
και να εκλξει ναν λλον;

 

Σε αντθεση με αυτ τα κρσιμα ζητματα που προαναφρθηκαν και για τα οποα δεν προηγεται δημσια διαβολευση, μπορε να βρει κανες δημσια διαβολευση για το σχδιο νμου «Παραγωγ και διθεση ξυδιο» (6), για το σχδιο Κοινς Υπουργικς Απφασης για τη ρθμιση θεμτων σχετικν με τη λειτουργα των σταθερν εστιν κασης για τη θρμανση κτιρων και νερο (7) για το Σχδιο Νμου «Ενσχυση και ανπτυξη της κινηματογραφικς τχνης» (8) κοκ, που προφανς αφορον και ενδιαφρουν κποιους συμπολτες μας, αλλ δεν μπορον να συγκριθον σε σπουδαιτητα με τα προαναφερθντα.

λλο σοβαρ μειονκτημα του θεσμο εναι τι η διαβολευση οτε εναι δεσμευτικ αλλ οτε και περιχει κποιο στοιχεο λογοδοσας, αφο ο αρμδιος κθε φορ υπουργς δεν δνει πουθεν λγο για την μη υιοθτηση των προτσεων των συμμετεχντων στη διαβολευση. Για την ακρβεια δεν μπορομε να ξρουμε καν εν στο τελικ κεμενο του νομοθετματος χουν ενσωματωθε προτσεις των πολιτν και ποιες, εκτς αν κνουμε αντιπαραβολ του αρχικο κειμνου με το τελικς ψηφισμνο αποφασισμνο κεμενο, συνδυζοντας και τα σχλια των πολιτν. Κι αυτ γιατ αλλαγς μπορε να χουν γνει απ παρατηρσεις βουλευτν, παρεμβσεις κοινωνικν εταρων οργανωμνων συμφερντων κοκ.

Το συμπρασμα αυτ ενισχεται και απ τις εκθσεις δημσιας διαβολευσης που συνοδεουν τα σχδια νομοθετημτων (9). Μπορε να βρει κανες σε αυτς αυτοσια σχλια των πολιτν αλλ καμα αναφορ για το πσα και ποια σχλια «πρασαν» στο τελικ ψηφισμνο κεμενο. Αλλ τις αυτοσιες αναφορς μπορε να τις βρει ο ενδιαφερμενος στην δια την ιστοσελδα της δημσιας διαβολευσης. Ακμα κι αν υπρχει μια σχετικ χρησιμτητα στην περιληπτικ αναφορ των σχολων, νομζω πως αυτ που λεπει εναι η τεκμηρωση του κατ πσο η φων των πολιτν ακογεται και λαμβνεται σοβαρ υπ’ ψη.


Συμπρασμα

Θα πρπει το περιεχμενο της δημσιας διαβολευσης να διευρυνθε ταχτατα, στε να περιλβει και λα τα κρσιμα ζητματα που προαναφρθηκαν, δηλαδ δημοψηφσματα, τροποποισεις Συντγματος και κανονισμο Βουλς, διεθνες συμβσεις κλπ και γενικτερα ,τι αφορ τη δημοκρατα και εν δυνμει λους τους πολτες, ασχτως αν αυτο δεχνουν χι μπρακτα το αντστοιχο ενδιαφρον.

Διαφορετικ, ο θεσμς αυτς μπορε να δσει μια πρτης τξης ευκαιρα στην πολιτικ και διοικητικ ελτ για μια τποις μνο διερυνση των δυνατοττων λακς συμμετοχς στη λψη των αποφσεων, καθαρ γραφειοκρατικο χαρακτρα, χωρς γνιμη σμωση μεταξ κυβερνντων και κυβερνωμνων, εν θα δημιουργε και αποθρρυνση στους συμμετχοντες αφο ετε θα βλπουν τις ιδες τους μονμως να παραγνωρζονται και να περιφρονονται ετε δεν θα μπορον να εκφρσουν ποψη για τα πιο σημαντικ ζητματα, αν και, συχν βσιμα, αισθνονται τι εναι καταλληλτεροι απ τους πολιτικος γι’ αυτ.

Το σημαντικ εναι η ποψη του πολτη «να πινει τπο» και χι απλς να μιλει (προς εκτνωση) χωρς κανες να τον ακοει.

Σε μια εποχ που ο πολτης εναι πολ πιο ενημερωμνος και μορφωμνος σε σχση με τον πολτη της Αθνας του 6ου αινα π.Χ., αποτυπνεται στους θεσμος μας να καταθλιπτικ λλειμμα δημοκρατας, το οποο μλιστα κποιοι προσπαθον να μας πεσουν τι εναι αναπφευκτο.

Προβλλουν στερετυπα το επιχερημα τι οι σγχρονες πολυπληθες κοινωνες δεν προσφρονται για θεσμος μεσης δημοκρατας, καθς η μεση δημοκρατα «βλστησε» στην πλη – κρτος, που ταν περιορισμνη σε κταση και σχετικ ολιγνθρωπη, σε τρπον στε να εναι εφικτ η αυτοπρσωπη συμμετοχ στα κοιν απ λους τους πολτες. Η αντιπροσωπευτικ δημοκρατα, λνε, εναι η καταλληλτερη για τους μεγλους αριθμος και τις εκτεταμνες επικρτειες των συγχρνων κρατν. Και, ετε την ανγκη φιλοτιμα ποιομενοι ετε απ καθαρ υποκρισα, προσπαθον να αποδεξουν τι η αντιπροσωπευτικ δημοκρατα χι μνο εναι αναγκαα στις σγχρονες συνθκες, αλλ και τι υπερχει της μεσης δημοκρατας τσο ποιοτικ σο και σε αποτελεσματικτητα.

τσι, εν εναι φανερ τι οι νες τεχνολογες και η εκπαδευση χουν ανοξει νους ορζοντες και εισφεραν νες δυναττητες συμμετοχς, που κνουν το ιδανικ της μεσης δημοκρατας πιο επκαιρο αλλ και πιο εφικτ απ ποτ στα πλασια των σγχρονων κρατν, νας μεγλος αναχρονισμς καταγρφεται στην πολιτικ, με απαρχαιωμνους θεσμος και με πεσμονες και ιδιοτελες πολιτικος που χουν μεθσει απ την εξουσα και δεν εννοον να την αποδδουν στον φυσικ φορα της: τον λα.

Θα πρπει να κατανοσουμε τι ο τεχνολογικς εκμοντερνισμς της ζως δεν σημανει τι οπωσδποτε θα επιφρει και εκμοντερνισμ της διακυβρνησης, γιατ αυτς εξαρτται απ τον τρπο αντληψης των κυβερνντων, η δε τεχνολογα θα μποροσε πιθανν να διευρνει τα ρια της εξουσιαστικτητας αντ να τα μεισει. Επομνως συνεχζουμε να εμαστε αντιμτωποι με μα μεγλη κρση αξιν που εναι και το επκεντρο της σγκρουσης της εποχς μας.


Αναφορς:

[1] Ο Κανονισμς της Βουλς μπορε να βρεθε εδ
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/
και σε pdf εδ. Το Σνταγμα εδ και σε pdf εδ
Θα μας χρειαστον!
[2] Οι υπ επεξεργασα δημσιες διαβουλεσεις βρσκονται στη διεθυνση
http://www.opengov.gr/home/category/consultations/c-closed
[3] http://www.opengov.gr/minreform/?p=368
[4] http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1436
[5] Μπρεχτ Μπρτολντ (1953-2000), Ποιματα, μτφρ. Μριου Πλωρτη, Αθνα: Θεμλιο.
[6] http://www.opengov.gr/minfin/?p=929
[7] http://www.opengov.gr/minenv/?p=2756
[8] http://www.opengov.gr/yppol/?p=39
[9] Μια αναζτηση στο Google με φρση «Εκθσεις δημσιας διαβολευσης» θα αποδεξει του λγου το αληθς.

Ο Γιννης Παρασκευουλκος και η  Ιωννα Μουτσοπολου εναι  Μλη της γραμματεας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ,  www.solon.org.gr


 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )