Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

, ;

 

Αποτελε κοιν διαπστωση τι η σημεριν κρση δεν εναι οικονομικ αλλ ηθικ. Απ αυτ τη διαπστωση συνγεται τι  το βασικ χαρακτηριστικ (mandatory characteristic) των ανθρπων της  εξουσας εναι, πρπει να εναι, η ηθικτητα τους και χι οι γνσεις τους. μως οι νθρωποι πιστεουν στο αντθετο  και για το λγο αυτ αμφιβλουν αν εναι σκπιμη και ρεαλιστικ η συμμετοχ απλν πολιτν  στην ουσιαστικ σκηση της εξουσας,  στη λψη των μεγλων αποφσεων.  Αυτ σημανει τι δεν κατανοον τι πραγματικ εξουσα εναι αυτο που λαμβνουν τις μεγλες  αποφσεις, εν αυτο που λαμβνουν την πληθρα των λλων αποφσεων , που επγονται και περιορζονται απ τις μεγλες,  τα  ργανα  λειτουργιας,  εναι υπηρτες της πραγματικς εξουσας. Να θυμσουμε οτι στην αρχαιοελληνικ Δημοκρατα ργανα εξουδας ηταν το σνολο των πολιτν (η Εκκλησα του Δμου) και ργανα λειτουργας οι ρχοντες. Σμερα;;

Αυτ η αντληψη, που αποτελε την στρατηγικ των Μοναρχν, δημιοργησε την λανθασμνη αλλ καθεστηκυα αντληψη τι  η εξουσα στις σημερινς «δημοκρατες» ασκεται απ τους ειδικος που λαμβνουν τις ελσσονες αποφσεις·  τι το «Αφντης εναι ο Λας» αποτελε μια ευγενικ ιδα που χρειζεται να λγεται, αλλ δεν μπορε να γνεται. Με μια ττοια λογικ Δημοκρατας, που εναι αντθετη με τη λογικ της Αθηνακς Δημοκρατας,  δεν μπορε να εναι οι πολτες ο Αφντης και ρχοντες υπηρτες των πολιτν·  στην πρξη θα ισχει πντα το αντθετο.Σχετικ με την παραπνω  ποψη, που αποτελε την καθεστηκυα ποψη της πλειοντητας  των απλν αλλ και των μορφωμνων πολιτν, ο πατρας της Κβαντομηχανικς ρβιν Σρντιγκερ  γρφει[i] :

 «Η πλειοντητα των μορφωμνων ανθρπων δεν  συνειδητοποιε τι η επιστημονικ γνση αποτελε μρος του υπβαθρου των ιδεωδν της ανθρπινης ζως. Πολλο - μσα στην πλρη γνοια τους περ του τι πραγματικ εναι η επιστμη - πιστεουν τι αυτ χει ως κριο σκοπ να εφευρσκει να συνεισφρει στην εφερεση νων μηχανν που βελτινουν τις συνθκες ζως. Οι νθρωποι αυτο εναι τοιμοι  να εκχωρσουν αυτ το ργο στους ειδικος, ακριβς πως παραδδουν τους υδραυλικος σωλνες προς επισκευ».

 

Η ννοια του ρου Ηθικτητα

Η ννοια της Ηθικτητας συγγενεει αλλ δεν ταυτζεται με την ννοια του θους[ii], που αναφρεται στην υποσημεωση  του παρντος.  Σε μια απλ και κατανοητ προσγγιση, η  Ηθικτητα μπορε να οριστε ως η μφυτη και η επκτητη ικαντητα  του ανθρπου να ξεχωρζει το καλ απ το κακ και να επιλγει να πρττει το καλ. Μχρι εδ τα πργματα εναι απλ και κατανοητ. Αρχζουν μως να μπερδεονται ταν επιχειρσουμε να ορσουμε ποιο εναι το καλ και το κακ· ταν επιχειρσουμε να βρομε τους καννες που ορζουν το καλ και το κακ.  Εναι προφανς τι οι καννες αυτο καθορζονται: ετε απ τη Φση, το Θε (φυσικο / βιολογικο καννες), ετε απ τους ανθρπους  (ανθρπινοι καννες). Κατ την κρατοσα μως αντληψη η ηθικτητα δημιουργεται με τη γνση των ανθρπινων καννων και συνεπς εναι θυγατρα της Παιδεας. Στη λογικ αυτ η  γνση δεσπζει,  πρπει κατ’ ανγκη να δεσπζει,  της ηθικτητας.  Υπρχουν μως πολλο στοχαστς[iii]  που θεωρον τι η ηθικτητα εναι δημιοργημα της φσεως, του Θεο και χι των ανθρπων. Οι δυναττητες των ανθρπων και της παιδεας  περιορζονται : (1) στο να αναδεικνουν και να προστατεουν  την μφυτη ηθικτητα, (2) στο να την στρεβλνουν και να την καταστρφουν , περ και το συνηθστερο. Η ποψη αυτ προκπτει  απ το αναμφισβτητο γεγονς τι η «σοφα» του Ανθρπου εναι ασμαντη συγκρινμενη με τη Σοφα της Φσεως.

Ας επιχειρσουμε να διευκρινσουμε τα παραπνω με να  παρδειγμα. Οι επιδσεις ενς αθλητο / δρομα πρωτστως εξαρτνται απ το μυκ σστημα που του δρισε η Φση, απ το ταλντο του  και δευτερευντως απ τον προπονητ του. Ο προπονητς, πως και η παιδεα, μπορε να αναδεξει και να βελτισει  υπρχουσες δυναττητες, αλλ δε μπορε να τις γεννσει· τα ταλντα εναι ργα της φσεως και χι των προπονητν των αναβολικν. σως χρειζεται να θυμσουμε τι η χρση αναβολικν δεν γεννει να ταλντα, αλλ σκοτνει και τα ταλντα και τους ανθρπους με τις συνθεις δυναττητες.   

Σμερα, η ισχς των απψεων για την μφυτη ηθικτητα χει ισχυροποιηθε με τις προσπθειες των ερευνητν για ερεση του βιολογικο μηχανισμο δημιουργας και λειτουργας της.  Στην παραπνω  λογικ θυγατρα της ηθικτητας και προσττης της απ φαινμενα στρβλωσης της απ τον νθρωπο, εναι το πολτευμα της πραγματικς Δημοκρατας,  για τους λγους που αναφρονται στα επμενα.   

 

Παιδεα και Ηθικτητα

Οι πρτοι καννες ηθικτητας δημιουργθηκαν απ στοχαστς / εκπροσπους του Θεο. Ττοιοι καννες εναι για παρδειγμα οι Δκα Εντολς του Μωυσ και οι καννες ηθικτητας λων των Θρησκειν. Παρ’ τι οι εν λγω καννες θεωρονται ργο του Θεο, αποτελον ργο ανθρπων με αναμφισβτητα μεγλες πνευματικς και ηθικς δυνμεις.

Στη συνχεια, αυτος τους θεολογικος / ανθρπινους  καννες  προσπθησαν να ενισχσουν, να βελτισουν να μεταρρυθμσουν , χρησιμοποιντας λογικ και φιλοσοφικ επιχειρματα, ουμανιστς φιλσοφοι και επιστμονες.  Η γνση και η εφαρμογ των θεολογικν/ανθρπινων και φιλοσοφικν/ανθρπινων καννων, αποτελε τον στχο της παιδεας.  

 

Δημοκρατα και ηθικτητα

Οι μφυτοι καννες ηθικτητας εναι να στρεο και υψστης αξιοπιστας οικοδμημα, που δημιουργθηκε απ την Θε Ανγκη, προκειμνου να διασφαλισθε,  με δαρβινικο τπου διαδικασες[iv], η επιβωση του  συνλου (set) των ανθρπων. Εναι ιδιατερα σημαντικ να επισημανθε τι η δημιουργα, η παρξη  και η χρση αυτν των μφυτων καννων, αφορ στο σνολο των ανθρπων και χι στον να· το Μεσσα του Θεο το Μεσσα της Γνσης. Σχετικ με την μφυτη ηθικτητα ο κορυφαος εξελικτικς βιολγος, καθηγητς του Πανεπιστημου της Οξφρδης,  Richard  Dawkins γρφει[v]:

 «….. Οι περισστεροι νθρωποι  δεν προκαλομε ανφελο πνο· πιστεουμε στην ελευθερα του λγου και την προστατεουμε ακμη και ταν διαφωνομε με σα λγονται·  πληρνουμε τους φρους μας· δεν εξαπατομε τους λλους, δεν διαπρττουμε αιμομιξα, και γενικ δεν κνουμε στους λλους τι δεν θα επιθυμοσαμε να μας κνουν.»  Σημεινεται τι αυτ ισχουν και για ανθρπους που ποτ τους δεν γνρισαν τις Δκα εντολς τις φιλοσοφικς απψεις καταξιωμνων ειδημνων.

Θα ταν παρλειψη να μη αναφρουμε την κοινωνικ και οικολογικ ηθικτητα του απλο και χωρς πτυχα λληνα,  που ο ποιητς Ζαχαρας Παπαντωνου περιγρφει  σε να ποημα του, το οποο οι παλαιτεροι σως να θυμονται απ το «Αναγνωστικ»  του Δημοτικο:

 … Μρμηγκα δε ζμιωσα

    κι νθρωπο δε θμωσα.

  Πρα τα μικρ τα αρνι

 σαν παιδι στην αγκαλι… .

 ( Απσπασμα απ το ποημα  Ο Γεροβοσκς του Ζαχαρα Παπαντωνου).

 Τα παραπνω καθς και η εμπειρα για την στρεα και γνσια ηθικτητα των απλν ανθρπων του χωριο και της πλης, δημιουργον απογοτευση και παραπμουν στα λγια του ρβιν Σρντιγκερ ταν «μορφωμνοι»  νθρωποι υποστηρζουν τι:

  • Εναι παρλογο και επικνδυνο  να εμπιστευτομε  την μφυτη αλλ χωρς σημαντικ παιδεα ηθικτητα των απλν ανθρπων και να επιδιξουμε τη συμμετοχ τους στην ουσιαστικ σκηση της εξουσας· στη λψη των μεγλων αποφσεων.  
  • Η  πρξη μας αναγκζει  να εμπιστευτομε τη λψη των μεγλων αποφσεων στους  μορφωμνους με τις ειδικς  «ειδικς» γνσεις, παρ την αμφιλεγμενη επαγγελματικ ηθικτητα τους.
  • ταν την επισκευ του αυτοκιντου  μας την αναθτουμε στον ειδικευμνο τεχνικ, εναι παρλογο  να αναθτουμε στους απλος και ανειδκευτους πολτες  το σημαντικτατο  θμα της σκησης της εξουσας.
  • Η γνση πρπει κατ’ ανγκη να δεσπζει της ηθικτητας. Δεν υπρχει λλος στην πρξη τρπος σκησης της εξουσας. 

λα τα προηγομενα οδηγον στο συμπρασμα τι η μφυτη ηθικτητα του ανθρπου αναδεικνεται, προστατεεται και βελτινεται, μνο ταν υπρχει γνσια  Δημοκρατα, εν στα λλα πολιτεματα,  για ευνητους λγους,  αυτ αγνοεται, ατροφε, υποβαθμζεται και δημιουργε ηθικς κρσεις που φρουν το μανδα της οικονομικς, εκπαιδευτικς,  δημσιας ασφλειας, … κρσης.    

Συμπρασμα: Η ηθικτητα εναι θυγατρα της αυθεντικς δημοκρατας · εναι θυγατρα του πολιτεματος στο οποο οι πολτες χουν το σττους του ρχοντος και αρχμενου· του  πολιτεματος της χαμηλς κοινωνικς εντροπας.

Βλπε και   http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=67    

 [i] ρβιν Σρεντιγκερ. Κοντ στον νθρωπο. Εκδσεις Π. Τραυλλς

[ii] θος εναι η βαθτερη διαμρφωση  και καλλιργεια του χαρακτρα του ανθρπου στε να συμπεριφρεται  λελογισμνα,  με μτρο και αξιοπρπεια , σεβμενος των εαυτ του και τους λλους. Λεξικ Νας Ελληνικς Γλσσας Γ. Μπαμπινιτη σελις727.   

[iii] πως  ο φιλσοφος / ουμανιστς Ζαν Ζακ Ρουσ και λλοι.

[iv] Κρολος Δαρβνος θεμελιωτς της θεωρας της εξελξεως κατ την οποα οι οργανισμο εξελσσονται και προσαρμζονται στις εκστοτε συνθκες,  προκειμνου να διασφαλσουν την επιβωση τους.  Αν δεν μπορσουν να προσαρμοσθον αφανζονται.

[v] Richard Dawkins.  Η περ Θεο αυταπτη. Εκδσεις κτοπτρο.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )