Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

.

 

Οι εκτιμσεις γεγοντων που θα συμβον στο μλλον λγονται προβλψεις και ταξινομονται σε τρεις κατηγορες: Στις προγνσεις, τις προφητεες και τις απψεις.   

Προγνσεις

Εν οι προβλψεις αποτελον το προν της επεξεργασας , συνθως μαθηματικς[i],   σχετικν στοιχεων, λγονται προγνσεις. Ττοιες προβλψεις εναι για παρδειγμα, η πργνωση του καιρο, η πργνωση της κβασης και των απωλειν μιας μχης η πργνωση χρεωκοπας της Ελλδος. Διευκρινζεται τι οι προγνσεις δεν περιγρφουν απλ το μελλοντικ γεγονς, αλλ εκτιμον και την πιθαντητα πραγματοποισεως του εφσον θα ισχσουν κποιες προποθσεις. Η εκτμηση αυτς της πιθαντητας, που εκφρζει και την αξιοπιστα της πργνωσης, εναι το πιο κρσιμο συμπρασμα, γι’ αυτ συνθως μιλμε για αξιοπιστα προγνσεως και χι απλ για πργνωση. Η πιθαντητα  πραγματοποισεως μιας πρβλεψης, δηλαδ η αξιοπιστα της, εναι πντοτε μικρτερη του 100%. Πιθαντητα 100%,  δηλαδ βεβαιτητα, δεν υπρχει στις προβλψεις.

Για να χουμε μα εικνα που περπου βρσκεται η αξιοπιστα των προγνσεων αναφρουμε τι η αξιοπιστα των μετεωρολογικν προγνσεων, πως προκπτει απ την πρξη,  εναι στην περιοχ του 75-80 %. Εν αυτ ισχει για αυτς τις προγνσεις – για τις οποες διατθενται μσα και εργζονται ειδικευμνοι επιστμονες – σκεφτετε τι αξιοπιστα χουν οι «προγνσεις» των πολιτικν και των ειδημνων των τηλεοπτικν παραθρων.

Προφητεες

Εν  οι προβλψεις αποτελον το προν της ενρασης Αντιπροσπων του Θεο Μεσσιν, λγονται προφητεες. Η αξιοπιστα των προφητειν ταν και εναι θμα πστεως και χι προν μαθηματικς/λογικς επεξεργασας. Σμερα οι νθρωποι πιστεουν τι δεν υπρχουν πια γνσιοι προφτες. Χαρακτηριστικ  οι απλο νθρωποι του χωριο μου, λνε: «Πας μετ Χριστν  Προφτης γιδαρος».

Απψεις

Εν οι προβλψεις αποτελον προν της λογικς και της συναισθηματικς νοημοσνης ( IQ, EQ)  του κθε ανθρπου, ττε αυτς εναι απλ απψεις που δημιουργθηκαν απ την εμπειρα και την τυπη επεξεργασα κποιων στοιχεων με το ποιο, μικρ μεγλο,  IQ και EQ που διαθτουν. Η πιθαντητα πραγματοποισεως των απψεων, δηλαδ η αξιοπιστα τους, εναι απροσδιριστη και κατ καννα παρμοια με αυτ των προφητειν· καθορζεται δηλαδ απ την πστη αυτο που αξιολογε την ποψη προς αυτν που την διατυπνει.

Οι γαλζιες, ροζ, πρσινες κκκινες απψεις, χουν υψηλ αξιοπιστα, περπου βεβαιτητα, ταν αξιολογονται απ τους γαλζιους, ροζ, πρσινους κκκινους πιστος αντιστοχως. Στις περιπτσεις που δεν υπρχει αυτ η χρωματικ αντιστοιχα, η αξιοπιστα των προβλψεων  εναι πντοτε 0%. Η «χρωματικ λογικ» των νεοελλνων εναι ασυγκρτως απλοστερη και αποτελεσματικτερη απ την Αριστοτλεια λογικ.

Για την φση και την αξιοπιστα των απψεων, νας καλς φλος μου, γνωστς για την ελευθερα εκφρσεως  και το χιομορ του ισχυρζεται τι : « Ο κθε νθρωπος χει δο χρσιμα και με πολλς ομοιτητες πργματα· ποψη και κλο».

Οι υβριδικς προβλψεις

Οι προβλψεις αυτς κυκλοφορον συνθως στο διαδκτυο και γενικτερα σε χρους και ανθρπους που η ευθνη μπορε να εναι υποβαθμισμνη ανπαρκτη. Οι υβριδικς[ii] προβλψεις ανκουν στην κατηγορα των απψεων αλλ  παρουσιζοντα ως προφητεες.

Οι προβλψεις αυτς πντοτε αποτελονται απ δο κατηγορες: (1) Τις προβλψεις γεγοντων που κατ τον χρνο της πρβλεψης ανκαν  στο μλλον αλλ σμερα ανκουν στο παρελθν και επομνως υπρχει 100% βεβαιτητα αν  χουν επαληθευθε και (2) Τις προβλψεις γεγοντων που ττε και σμερα ανκουν στο μλλον.

Να πως μπορε αυτ να επιτευχθε.

Βρσκουμε να βιβλο που γρφτηκε πχ το 1950 και περιχει τις παραπνω δο κατηγορες προβλψεων. Απ αυτς, οι προβλψεις της 1ης κατηγορας, αυτς που σμερα ανκουν στο παρελθν/παρν, διαπιστνουμε τι χουν επαληθευθε. Το συμπρασμα του απλο ανθρπου εναι τι και οι υπλοιπες προβλψεις του βιβλου, αυτς που αφορον σε γεγοντα που εξακολουθον να εναι μελλοντικ,  θα επαληθευθον με πιθαντητα 100%· με βεβαιτητα.  

Το παραπνω συμπρασμα εναι συνειρμικ, και χι λογικ· πηγζει απ τα συναισθματα και χι απ τη λογικ. Συνεπς αποτελε παραλογισμ και παγδα ανεξρτητα απ το αν η 1η κατηγορα των προβλψεων, εναι αλθεια ψματα.

Ττοια βιβλα και κεμενα πιθανν να υπρχουν. Εν ανγκη μως τα δημιουργομε προκειμνου να υπηρετσουμε ναν προφαν «υψηλ στχο». Ο σκοπς αγιζει τα μσα. Ο σκοπς αγιζει το ψμα και τον παραλογισμ.

Εναι ββαιο τι λοι μας θα χουμε διαβζει θα χουμε ακοσει, κποιες ττοιες προβλψεις, που «αποδεδειγμνα» χουν 100% πιθαντητα να επαληθευθον!!

Η μθοδος των υβριδικν προβλψεων παραπμπει στη μθοδο του τοξτη που πετυχανει το στχο σε ποσοστ 100%.  Η μθοδος εναι απλ. Ο τοξτης ρχνει πρτα το βλος και στη συνχεια με κντρο το σημεο πρσκρουσης του βλους ζωγραφζει τους ομκεντρους κκλους του στχου.  Κτι παρμοιο γνεται και με τις υβριδικς προβλψεις των «φωτισμνων» ανθρπων, των σγχρονων προφητν.

Συμπρασμα

Αν ακοσετε διαβσετε ττοιες υβριδικς προβλψεις εναι ανγκη να τις αξιολογσετε με τη δικ σας λογικ· εναι ανγκη να μην πσετε στην παγδα και να τις αξιολογσετε με τα αισθματα που αυτς δημιουργον. Αν χετε μλιστα τη δυναττητα,  βλτε να ακοσετε το παλι τραγοδι: «και μες ζητμε την αλθεια στης Χαλιμς τα παραμθια». Σγουρα θα σας βοηθσει για μια λογικ και αντικειμενικ αξιολγηση.   [i] Η επεξεργασα σμερα των προγνσεων πραγματοποιεται με τη βοθεια μαθηματικν μοντλων (εξισσεων) που επιλονται  απ Υπολογιστς. 

[ii] Υβριδικ λγεται το γννημα, το προν , που προκπτει απ τη διασταρωση δο ετερογενν  ζων φυτν, πχ  το γννημα απ τη διασταρωση  αλγου  και γαδουριο,  εναι το υβριδικ ζο  μουλρι.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )