Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

.

 

Κατ την ποψη της πλειοντητας των ανθρπων, η σημεριν κρση εναι συστηματικ και χι περιστασιακ·  εναι κρση που οφελεται στην υπερβολικ αξηση της εντροπας, της οποας νομοτελειακ αποτελσματα εναι η αποδμηση και η μεωση της αποτελεσματικτητας των συστημτων, τι δηλαδ βλπουμε να υπρχει σμερα στο πολιτικ σστημα της Χρας μας·  εναι κρση του αντιπροσωπευτικο  συστματος σκησης της εξουσας.

Σμφωνα με τη νομοτλεια της Ιστορας, ττοιες βαθις κρσεις αντιμετωπζονται  με δο τρπους:

  1. Με επανσταση και ανατροπ : κατεστημνων αντιλψεων, τρπων σκησης της εξουσας και ανθρπων.
  2. Με μεταρρυθμσεις που με ηπιτερους τρπους και ρυθμος οδηγον στις προαναφερθεσες ανατροπς.   

Απ τους ανωτρω δο τρπους,  βλτιστος εναι αυτς των μεταρρυθμσεων για δο σημαντικος λγους :

  1. χει το μικρτερο δυνατ κστος, τσο για τους ρχοντες πολτες σο και, κυρως, για τους αρχμενους  πολτες.
  2. Συνεπγεται τη μικρτερη αξηση της εντροπας σε σγκριση με αυτν των επαναστσεων.

Εναι σημαντικ να θυμηθομε τι επανσταση σημανει ανατροπ  του κατεστημνου της εξουσας και τι αυτ η ανατροπ πραγματοποιεται ταν η συγκντρωση ισχος των επαναστατν γνει μεγαλτερη απ αυτν του κατεστημνου. Στην αντθετη περπτωση ανατροπ δεν γνεται.

Στα κοινωνικ μως συστματα αξηση της εντροπας σημανει αξηση  της συγκντρωσης εξουσας[i]. Αυτ η αντιφατικς λογικς ενργεια εξηγε γιατ κατ καννα οι επαναστσεις καταλγουν, τουλχιστον σε πρτη φση, σε μοναρχικ / ολιγαρχικ πολιτεματα.

Στην παραπνω λογικ, τη λογικ των φυσικν/ θερμοδυναμικν  συστημτων, η θεσμοθτηση και κυρως η εφαρμογ των μεταρρυθμσεων, διασφαλζεται μνο ταν αυτς θεμελιωθον σε μεταρρθμιση του Συντγματος που θα μεινει την κοινωνικ  εντροπα· ταν το Σνταγμα, δηλαδ το πολτευμα[ii], αποκτσει θεσμος παραγωγς «αρνητικς εντροπας»[iii].  

Εναι γεγονς τι οι πολιτικο στοχαστς και οι συνταγματολγοι, με διαφορετικ λογικ και τεκμηρωση, χουν δημιουργσει θεσμος παραγωγς αρνητικς εντροπας. Ττοιοι εναι λοι οι θεσμο περιορισμο της συγκντρωσης  εξουσας,  πως για παρδειγμα: Η ανεξαρτησα της νομοθετικς, εκτελεστικς και δικαστικς εξουσας, ο κορυφαος και ανεξρτητος ρλος της Βουλς, η παρξη Βουλς και Γερουσας , η παρξη Συνταγματικο Δικαστηρου  και κυρως η θεσμοθτηση των περιπτσεων, που η λψη των αποφσεων γνεται αποκλειστικ απ τους πολτες με Δημοψηφσματα.    

Το Πολτευμα  της χρας μας χει λιγτερους θεσμος μεωσης της εντροπας σε σγκριση με τα πολιτεματα λλων Χωρν. μως το πιο σοβαρ και ανησυχητικ εναι, πως και οι υπρχοντες σχετικο  θεσμο χουν de facto υποβαθμιστε, με αποτλεσμα την αποδμηση και μεωση της αποτελεσματικτητας του πολιτικο / κοινωνικο  μας συστματος. Παραδεγματα δεν χρειζεται να αναφερθον. Το τι ισχει, τσο για την επρκεια των θεσμν, σο και κυρως για τον τρπο εφαρμογς τους, οι πολτες το χουν βισει και κατανοσει.  

Σμερα, τσο οι πολτες, σο και οι πολιτικο -  αυτο τουλχιστον των οποων η λογικ τους δεν σκιζεται απ την ιδιοτλεια και το πθος σκησης της εξουσας -  αντιλαμβνονται τι εδ που χουν φτσει τα πργματα η πραγματοποηση των ανατροπν που προαναφρθηκαν χει νομοτελειακ βεβαιτητα· εναι αναπφευκτη. Το μνο θμα για το οποο υπρχει ακμα δυναττητα επιλογς, εναι αν οι ανατροπς θα γνουν με επανσταση με μεταρρυθμσεις. Η ευθνη για αυτ την επιλογ δεν ανκει στους απλος πολτες, αλλ στους αντιπροσπους των πολιτν και στους αντιπροσπους των εργαζομνων· στους πολιτικος και στους συνδικαλιστς. Η θεωρα του «λοι μαζ τα φγαμε» και της «διας ευθνης των πολιτν με αυτν των αντιπροσπων τους», οτε λογικ, οτε ηθικ τεκμηρωση χει.   

Ο στχος της θεμελιδους μεταρρθμισης.

Τα πρτα  Συντγματα  εχαν σαν στχο τον περιορισμ της εξουσας των αρχντων· των βασιλιδων, των ηγεμνων, των εκλεγμνων αρχντων· εχαν σαν στχο την προστασα των πολιτν απ την απεριριστη και ασδοτη εξουσα των αρχντων.  Η σκηση εξουσας απ τους διους τους πολτες δεν αποτελε στχο αυτς της γενις Συνταγμτων, τα οποα θα μποροσαν να ονομαστον  «Συντγματα Προστασας των Πολιτν».

Στα Συντγματα αυτ, η σκηση εξουσας απ τους διους τους πολτες εναι ασμαντη· περιορζεται  στο δικαωμα εκλογς των αρχντων, με θεσμος και πρακτικς που καθορζουν οι ρχοντες και χι οι πολτες.  Αυτν την αμφιλεγμενη εξουσα των πολιτν, σε σγκριση με αυτν των αντιπροσπων τους, η σοφα του Λαο τη συνοψζει σκωπτικ στο απφθεγμα: Γιννης κερνει και Γιννης πνει.

Στα πλασια ττοιων θεσμν και πρακτικν, ο αρχικς στχος των Συνταγμτων, χι μνο δεν διευρνθηκε προς αυτν της εξουσα των πολιτν, αλλ υποβαθμστηκε και απομακρνθηκε απ αυτν.  Τα σημεριν Συντγματα, ιδιατερα στη Χρα μας, μοιζουν περισστερο με Συντγματα προστασας των αρχντων παρ προστασας των πολιτν. 

Συνεπς, στχος της Συνταγματικς μεταρρθμισης  πρπει να εναι η  μετβαση απ τα Συντγματα Προστασας των Πολιτν, στα Συντγματα Εξουσας των Πολιτν· εξουσας των πολιτν που δεν θα εναι βερμπαλιστικ πως σμερα, αλλ ουσιαστικ και ορθολογικ.

Η λογικ της θεμελιδους μεταρρθμισης.

Η λογικ αυτ δεν εναι καινοργια. χει ηλικα δυμιση χιλιδων ετν, γεννθηκε σε αυτν εδ τον τπο και βασζεται στα ακλουθα γεγοντα/αξιματα: 

  1. Πραγματικ εξουσα εναι αυτο που λαμβνουν τις μεγλες αποφσεις· τις αποφσεις δηλαδ που επγουν αλλ και περιορζουν την πληθρα των λλων αποφσεων που λαμβνονται προκειμνου να υλοποιηθον οι μεγλες.
  2. Αυτο που λαμβνουν την πληθρα των ελασσνων αποφσεων στα πλασια υλοποησης των μεγλων, δεν εναι εξουσα, αλλ εναι οι υπηρτες της πραγματικς εξουσας.
  3. Οι μεγλες πολιτικς αποφσεις χουν ηθικ, αποδοχ και διασφαλζουν τη συνοχ των πολιτν, ταν αποτελον αποφσεις του συνλου των πολιτν και χι αποφσεις των ολγων κποιων δυναμικν υποσυνλων πολιτν, που εκφρζουν ισχυρζονται πως εκφρζουν, τα συμφροντα του συνλου. Τα συμφροντα του συνλου εκφρζονται μνο απ το διο το σνολο.  λος τρπος δεν υπρχει.
  4. ταν ισχουν τα ανωτρω ττε και μνο ττε «Αφντης εναι οι πολτες», πως πληθωρικ και ανενδοαστα διακηρσσουν οι πντες κρβοντας επιμελς την υπλοιπη φρση του δγματος. «Αφντης εναι οι πολτες,  αρκε να μη διαφεντεουν»·  αρκε να διαφεντεουν  οι λγοι και τα οργανωμνα υποσνολα τους.  

Πολιτεματα με τις προαναφερθεσες αρχς αναπτχθηκαν στα κρτη πλεις της αρχαας Ελλδος, τα οποα εχαν βλτιστες συνθκες επικοινωνας των ανθρπων λγω: του μικρο πληθυσμο, της μικρς κτασης και του ηπου κλματος. ταν τα κρτη αυτ πθαναν, πθανε και το πολτευμα της Δημοκρατας . Στη συνχεια, σε Χρες που ταν μεγαλτερες  απ τα κρτη- πλεις,  αναπτχθηκαν πολιτεματα με το νομα Δημοκρατα αλλ με διαφορετικς αρχς και πρακτικς. Ττοιες ιμιτασιν δημοκρατες ταν οι Δημοκρατες:  της Ρμη, της Βενετας, της Καρχηδνας και οι σημερινς Αντιπροσωπευτικς Δημοκρατες.  Εναι οι δημοκρατες που στηρζονται σε πολτες «πρτης διαλογς» και χι στο σνολο ( set) των πολιτν.

Το ιστορικ αυτ γεγονς οδηγε στο συμπρασμα τι βασικ προπθεση ανπτυξης και λειτουργας της Δημοκρατας εναι οι καλς συνθκες επικοινωνας – που μχρι χθες διασφαλιζταν μνο στα κρτη/πλεις -  και χι η παιδεα. Η παιδεα δεν εναι η αιτα αλλ το αποτλεσμα της δημοκρατας· η Δημοκρατα εναι η παιδεα της Παιδεας, http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=19   .   

 

Οι σκπιμες στρεβλσεις των ψηφοφοριν.

Στην Δημοκρατα του αρχαιοελληνικο πνεματος οι ψηφοφορες αποτελοσαν εργαλεο λψεως αποφσεων που στηρζονταν στην αρχ της πλειοψηφας. Οι αποφσεις των πολιτν αποτελοσαν επιλογ μιας  απ δο τουλχιστον προτσεις  αντιμετπισης ενς  σοβαρο προβλματος, που υποβλλονταν απ τους ρχοντες τους πολτες. Θεμελιδες (Mandatory)  χαρακτηριστικ των αποφσεων με δημοψηφσματα εναι η δυναττητα επιλογς. Αν δεν υπρχει επιλογ, ττε το δημοψφισμα δεν συνιστ απφαση των πολιτν, αλλ επικρωση απφασης των αρχντων.

Οι ψηφοφορες για εκλογ αντιπροσπων συνιστον απφαση των πολιτν γιατ χουν το στοιχεο της επιλογς. μως ο θεσμς της εκλογς, συνιστ κατ βθος αλλοτρωση των πολιτν απ το δικαωμα λψεως πολιτικν αποφσεων γιατ αποτελε αποδοχ και επιλογ εκενων που θα λαμβνουν τις πολιτικς αποφσεις για λογαριασμ των πολιτν. Για αυτ το λγο η ανδειξη των αρχντων στην αρχαα Αθνα γινταν κατ καννα με κλρωση, θεσμς που μπρακτα αποδεικνει τι η ιστητα των πολιτν στην αυθεντικ δημοκρατα, εναι πρξη και χι λγια.

Στα μαθηματικ, η ιστητα χει ννοια ταν συνιστ σγκριση ομοων μεγεθν, κτι που δημιουργε σγχυση και ερωτματα για την λογικ και την ηθικ της ιστητα των πολιτν στις Δημοκρατες. Για αυτ εναι σημαντικ να διευκρινισθε  τι η  ιστητα στη Δημοκρατα δεν αφορ: στις σωματικς, τις πνευματικς, τις οικονομικς τις κοινωνικς δυνμεις των ανθρπων αλλ αφορ μνο στο δικαωμα σκηση της πολικς εξουσας· αφορ μνο στην εξουσα του ατμου[iv]· στην Ελευθερα.  

Στις διφορες εποχς, οι ψηφοφορες γνονταν: Με στρακα, με μικρς πτρες (ψφους), με κουκι, με ψηφοδλτια και τελευταα με μσα της ψηφιακς τεχνολογας. Αυτ σημανει τι οι στχοι των ψηφοφοριν καθορζονται απ τους ανθρπους και χι απ τα μσα ψηφοφορας.

Η να ψηφιακ τεχνολογα συνεπς δεν μπορε να καθορσει τους θεσμος και τους στχους των ψηφοφοριν, αλλ μπορε να επιφρει φανταστικς βελτισεις στη λειτουργικτητα και το κστος τσο των δημοκρατικν, σο και των ψευδο -δημοκρατικν  θεσμν,  τι δηλαδ χει ως στχο το Υπουργεο Ηλεκτρονικς  Διακυβρνησης.  

Απ τα προηγομενα προκπτει τι κρσιμες προποθσεις για την πραγματοποηση μιας συνταγματικς μεταρρθμισης και χι μας ακμη  συνταγματικς αλλαγς, εναι:

  1. Να εγκριθον οι μεταρρυθμσεις απ τους διους τους πολτες με Δημοψφισμα και χι απ αντιπροσπους των πολιτν· απ βουλευτς απ αντιπροσπους που θα εκλεγον ειδικ για την συνταγματικ μεταρρθμιση ετε με την ιδιτητα του Σοφο, του κομματικο φλου. Αυτ το ργο το χουμε ξαναδε.
  2. Στο Δημοψφισμα οι πολτες να χουν τη δυναττητα επιλογς μιας απ τις εναλλακτικς προτσεις και να μην κληθον ξαν να επικυρσουν με ΝΑΙ  ΟΧΙ την απφαση των σοφν κομματικν αντιπροσπων. Ττοια δημοψηφσματα πολλαπλν επιλογν (Multichoice Referendums)  πραγματοποιονται στην Ελβετα, αλλ χουν πραγματοποιηθε και σε λλες χρες (πχ Σουηδα το 1957 και το 1980, Αυστραλα το 1977).

Για τη δημιουργα προτσεων συνταγματικς μεταρρθμισης, εμαστε ββαιοι πως στη Χρα μας υπρχουν  ειδμονες που μπορον να σχεδισουν και να προτενουν. Το πρβλημα δεν εναι οι ειδμονες. Το πρβλημα εναι αν ντως θλουμε αφντης να εναι οι πολτες, να ισχει το δγμα του Μακιαβλι: «Οι ηγτες πρπει να παρνουν μνοι τους τις αποφσεις, αλλ με τρπο που να φανεται τι τις παρνει ο Λας· ο Λας δεν πρπει να εναι εξουσα αλλ μνο αναφορ για κθε εξουσα» .

Η  Ψηφιακ μεση Δημοκρατα.

Η ευρως συζητομενη Συνταγματικ αναθερηση, για να εναι μεταρρθμιση πρπει να προσανατολισθε προς τις αρχς της αυθεντικς δημοκρατας, οι οποες φυσικ  θα προσαρμοσθον στα σημεριν δεδομνα· τα κοινωνικ, τα οικονομικ και κυρως τα τεχνολογικ.

 Σμερα, και πολ περισστερο αριο, η επικοινωνα των  ανθρπων δεν βασζεται πως παλι στη συγκντρωση των ανθρπων σε κοιν «χρο και χρνο», με τα γνωστ λειτουργικ και οικονομικ προβλματα.  Σμερα, η επικοινωνα των ανθρπων βασζεται στην ψηφιακ τεχνολογα και η απατηση του κοινο «χρου και χρνου»  χει ξεπεραστε. Σμερα,  η τεχνολογα μπορε να διασφαλσει  λειτουργικ και οικονομικ εφικττητα σε μια Δημοκρατα, στη οποα η εξουσα δεν θα «πηγζει»(!!)  απ τους πολτες, αλλ θα ασκεται απ τους πολτες, πως γινταν σε αυτν εδ τον τπο πριν απ 2500 χρνια. Σμερα, οι συνθκες εναι πολ ευνοκτερες απ ττε, γιατ οι πολτες δεν θα χρειαστε να πηγανουν στην Πνκα· η Πνκα, η Ψηφιακ Πνκα, θα πηγανει στους πολτες.

Μακρι οι χοντες τη θεσμικ εξουσα εκπρσωποι μας να επιλξουν το δρμο των μεταρρυθμσεων  και να κατανοσουν τι χωρς τη βασικ μεταρρθμιση οι λλες πολ δσκολα θα στερισουν, ανεξρτητα απ τον ορθολογισμ και την αναγκαιτητα τους· τι χωρς τη βασικ μεταρρθμιση, η προσπθεια θα μοιζει με  θεμελωση Πργων πνω στην μμο. 

Μακρι κποιος απ τους σημερινος κομματικος αρχηγος να μενει στην ιστορα σαν ο Νος Κλεισθνης της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας της νετερης Ελλδας .[i] Δημοσθνης Κυριαζς, Η μεση Δημοκρατα στην Τηλρια.  Εκδσεις Πατκη 2005, Σελδες 37, 78,79.

[ii] Κατ τον αεμνηστο καθηγητ του Συνταγματικο Δικαου Αριστβουλο  Μνεση, «Η ννοια του πολιτεματος συμππτει με την ουσιαστικ ννοια του Συντγματος»

 

[iii] Ο ρος «παραγωγ αρνητικς εντροπας» δεν χρησιμοποιεται στα φυσικ συστματα. που χρησιμοποιεται  σημανει απλ διαδικασα  μεωσης της εντροπας.

 

[iv] «Οι  ννοιες της εξουσας και της ελευθερας του ατμου ταυτζονται». Η μεση Δημοκρατα στην Τηλρια , Σελδες 11,12

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )