Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

; .

 

Την παροσα περοδο νθρωποι της «πνευματικς και πολιτικς ηγεσας», αλλ και απλο πολτες,  εκθτουν απψεις με τις οποες  υποστηρζουν τι η σωτηρα των Ελλνων συσχετζεται ισχυρ με την παραμον μας στο Ευρ την επιστροφ μας  στη Δραχμ.

Αναμφισβτητα η εν λγω επιλογ συνιστ μα σημαντικ στρατηγικ απφαση, αλλ δεν αποτελε το μεζον πρβλημα των Eλλνων.  Αυτ σημανει τι  τη σωτηρα της χρας,  οτε με την επιστροφ μας στη δραχμ, οτε με την παραμον μας στο ευρ θα την πετχουμε.  Θα την πετχουμε  μνο αν ακυρσουμε την πραγματικ αιτα που δημιοργησε και συντηρε την κρση·  μνο αν λσουμε τα μεζονα προβλματα που αποτελον την πραγματικ αιτα της κρσης .  

 

Η νομοτλεια των κρσεων. 

ταν μια οικογνεια μα χρα καταναλνει περισστερα απ σα παργει, ττε αυτ θα οδηγηθε,  με νομοτελειακ βεβαιτητα,  σε οικονομικ και γενικτερη κρση. Αυτ η νομοτλεια εναι γνωστ σε λους τους ανθρπους και χι μνο στους ειδμονες του  LSE. Οι μνοι νθρωποι που αμφισβητον την ισχ αυτς της αρχς -  και μλιστα με τις πρξεις τους αλλ χι και με τα λγια τους - εναι οι αντιπρσωποι των πολιτν· οι  πολιτικο και οι συνδικαλιστς. Αν χι λοι, οι περισστεροι αυτν.

Απ την ανωτρω αρχ επγεται το ακλουθο ευνητο συμπρασμα: Η  υπρβαση των κρσεων πραγματοποιεται μνο ταν η κατανλωση γνει ση μικρτερη με την παραγωγ·  πραγματοποιεται δηλαδ με : (1) αξηση της παραγωγς, (2) μεωση της κατανλωσης (3) με μικτ τρπο, περ και το  συνηθστερο.

Σημαντικ παρατρηση αποτελε τι η εν λγω διαφορ ορζεται ως η μεταξ παραγωγς – κατανλωσης και χι ως  η μεταξ παραγωγς – αναγκν.  Οι λγοι πολλο και σχετικο με την πολιτικ κουλτορα της εποχς μας.

 

Η αξηση της ανταγωνιστικς παραγωγς

Η χωρς προποθσεις αξηση της παραγωγς, οτε ννοια οτε πρβλημα χει. Στη Φυσικ λμε τι, αν δεν λαμβνονται υπψη ο χρνος και οι θυσες (αναλσεις), η οποιαδποτε μηχαν παργει σο μεγλο ργο θλουμε· και η μικρτερη σε ισχ μηχαν παργει σε πειρο χρνο και με πειρες θυσες, πειρο ργο. Το διο ισχει και για την οικονομα μιας Χρας.

Συνεπς η αξηση της παραγωγς χει ννοια ταν γνεται με χαμηλ κστος και σε σντομο χρνο· ας μη ξεχνμε τι «ο χρνος εναι χρμα». 

Αυτ η μορφ παραγωγς  - η  ανταγωνιστικ παραγωγ – στο παρελθν, ταν οι οικονομες ταν «κλειστ συστματα» δεν εχε τσο μεγλη και κρσιμη αξα. Σμερα μως, την εποχ της παγκοσμιοποησης και της «ελεθερης διακνησης αγαθν και κεφαλαων», η μη ανταγωνιστικ  παραγωγ δεν εναι απλ ασμφορη αλλ εναι καταστροφικ. Αυτ το βλπουμε ταν αντ αγροτικν  προντων  που παργονται στη Χρα μας καταναλνονται: σκρδα απ την Κνα, ρεβθια απ την Τουρκα, πορτοκλια απ την Ντιο Αφρικ, ακτινδια απ τη Χιλ, κρας απ τη Γαλλα ….  για να μην επεκταθομε στα βιομηχανικ προντα. Αιτα αυτο του φαινομνου προφανς εναι: η υψηλτερη τιμ και η χαμηλ ποιτητα των εγχωρων προντων σε σγκριση με τα ξνα  και οι συνθκες της παγκοσμιοποησης· οι νες συνθκες της ελεθερης  διακνησης αγαθν και κεφαλαων.   

Εναι προφανς τι ο μνος τρπος επιβωσης ττοιων  μη ανταγωνιστικν  οικονομικν επιχειρσεων εναι να επιδοτονται απ το κρτος. Να επιδοτονται δηλαδ απ τους διους τους  πολτες,  οι οποοι  για κποιους λγους παργουν μη ανταγωνιστικ προντα!  Κτι  ττοιο προφανς αποτελε την πιο παρλογη και  ουτοπικ οικονομικ πολιτικ, η οποα μπρεσε προσωριν να εφαρμοσθε στη Χρα,  χρη στην  … ευφυ διαχεριση των επιδοτσεων της ΕΕ. Σημειωτον τι οι επιδοτσεις αυτς δινταν για τη δημιουργα ανταγωνιστικν επιχειρσεων, αλλ χρησιμοποιθηκαν για την επιβωση μη ανταγωνιστικν και κατ βθος για την επιβωση του πολιτικο συστματος.   

Ποιοι εναι μως οι παργοντες εκενοι που διαμορφνουν την ανταγωνιστικτητα μιας Χρας;

Τους παργοντες αυτος, τους γνωρζουν  και τους βινουν ριστα λοι οι απλο νθρωποι  που εργζονται και παργουν αγαθ υπηρεσες. Δεν τους γνωρζουν μως  οι αντιπρσωποι των πολιτν και των εργαζομνων. Αυτο  θεωρον ασμαντους  τους εν λγω  παργοντες μπροστ στα οφλη  των, τα οποα υπερασπζονται με μεγαλτερο ενδιαφρον και πθος απ αυτ των ιδων των παραγωγν / εργαζομνων !!  

 

Οι παργοντες που καθορζουν την ανταγωνιστικτητα

Οι  παργοντες αυτο, εναι τα μεσα και τα μμεσα  κστη της παραγωγικς διαδικασας, τα οποα οι εργαζμενοι / παραγωγο χι απλ τα γνωρζουν, αλλ τα βινουν.

μεσα κστη εναι αυτ της εργασας ( μισθο , ημερομσθια),  των πρτων υλν, της ενργειας, και της φορολογας.

 μμεσα κστη εναι τα κστη που δημιουργονται απ την αδρνεια (μη δρση) του υλικο δυναμικο και του ανθρπινου δυναμικο. Σημαντικ παρατρηση εναι τι η εν λγω αδρνεια δεν οφελεται στην λλειψη οικονομικν πρων, αλλ   στη λογικ και ηθικ ανεπρκεια των διοικητικν μτρων και των καννων Δημοκρατας της Χρας· στη λογικ και ηθικ ανεπρκεια του πολιτικο συστματος. Ττοια σημαντικ μμεσα κστη, για παρδειγμα, εναι:

  1. Οι χρονικς καθυστερσεις για την αδειοδτηση επιχειρσεων παραγωγς αγαθν και αξιοποησης πλουτοπαραγωγικν πηγν, πως αυτν: της ηλιακς/ αιολικς ενργειας, των υποθαλασσων υδρογονανθρκων, των μεταλλευμτων. Οι καθυστερσεις αυτς σχετζονται με τις τυπικς  απαιτσεις  του συστματος αδειοδτησης, τις προσχηματικς καθυστερσεις για … λδωμα του συστματος και λλες … ευρηματικς απαιτσεις.
  2. Οι χρονικς καθυστερσεις  για την οικολογικ και πολιτιστικ  προστασα της χρας απ ομδες πολιτν, που δηλνουν πως χουν ιδιατερες γνσεις, ευαισθησες και αρμοδιτητες για την προστασα των συμφερντων  του συνλου των πολιτν. Αυτ μως η προστασα εναι τσο σημαντικ, που πρπει να πραγματοποιεται με θεσμος κφρασης  της βολησης/ απφασης  του συνλου των πολιτν και χι των υποσυνλων του, ετε αυτο εναι οι εκλεγμνοι αντιπρσωποι των πολιτν και πολ περισστερο οι αυθαρετοι ( μη αιρετο) ενεργο πολτες.  
  3. Οι χρονικς καθυστερσεις απ τους αγνες για ακρωση τροποποηση αποφσεων του κρτους που θγουν τα συμφροντα ομδων και συντεχνιν, ανεξρτητα αν προωθον τα συμφροντα του συνλου. Θα ταν μως πιο σωστ και πιο αποτελεσματικ, αντ οι πολτες να χουν το δικαωμα να αγωνζονται για την ανατροπ ειλημμνων αποφσεων,  να χουν τη δυναττητα να συμμετχουν λοι στη λψη (στην γκριση) τους, με τρπους λειτουργικος και οικονομικος της ψηφιακς τεχνολογας. τσι,  και τα φαινμενα αδρνειας θα μειωνταν και η κοινωνικ συνοχ θα διασφαλιζταν και η αρχ «Αφντης εναι οι Πολτες» θα λειτουργοσε στην πρξη και χι στα .. λγια.  
  4. Η καταβολ μεσου και μμεσου κστους για «εργασες» του δημσιου τομα και των  υβριδικν δημιουργημτων του, που χι μνο δεν προωθον την ανταγωνιστικ παραγωγ της Χρας αλλ την καθυστερον και σε αρκετς περιπτσεις την ακυρνουν.

Στις περιπτσεις1,2 και 3 το μμεσο κστος δημιουργεται απ μεση και μμεση παρεμπδιση της εργασας και της λειτουργας των υποδομν· απ απεργες, στσεις εργασας, καταλψεις, εν στην περπτωση 4 απ την δια την  … «εργασα»!!

Δεν γνωρζουμε τι ποσοστ του συνολικο κστους αποτελε το μεσο και το μμεσο κστος της παραγωγς της Χρας μας. Αυτ τα ποσοστ οφελουν να τα γνωρζουν  οι ειδμονες, οι πολιτικο και οι συνδικαλιστς, γιατ αυτο εναι που ουσιαστικ αποφασζουν για την αδρνεια του υλικο και του ανθρπινου δυναμικο της χρας. μως αυτ τα στοιχεα δεν δημοσιοποιονται γιατ αυτ εναι αντθετο με τα συμφροντα του πολιτικο συστματος. Παρ τατα, οι περισστεροι πολτες  καταλαβανουν τι τα μμεσα κστη αδρνειας εναι στη χρα μας μεγαλτερα απ τα μεσα.

 

Η ανταγωνιστικτητα στο ευρ και στη δραχμ

ταν η παραγωγ αγαθν και υπηρεσιν μιας χρας χει μεγλο συνολικ κστος, δηλαδ θροισμα αμσου και εμμσου κστους, ττε νας κλασσικς τρπος αξησης της ανταγωνιστικτητος εναι η υποτμηση του νομσματος σε σχση με κποιο ισχυρ νμισμα  (πχ το ευρ) το οποο χρησιμοποιεται  σαν νμισμα αναφορς για την πραγματοποηση των εισαγωγν/ εξαγωγν της χρας. Εναι φανερ τι με την υποτμηση μεινονται οι τιμς μονδος αλλ αυξνονται οι ποστητες των εξαγωγν,  εν στις εισαγωγς συμβανουν τα αντθετα· αυξνοντες οι τιμς μονδος και μεινονται οι ποστητες.

Σμερα, οι Κυβερνντες την Ελλδα δεν μπορον να κνουν  υποτμηση του νομσματος γιατ χουμε το κοιν νμισμα των κρατν της ευρωζνης, το ευρ. Η μνη δυναττητα που χουν ντας στο ευρ, εναι η λεγμενη εσωτερικ υποτμηση, που σημανει νομοθετικ μεωση του μεσου και του μμεσου κστους με στχο την αξηση της ανταγωνιστικτητας.

Τσο η πολιτικ της νομισματικς, σο  και της εσωτερικς υποτμησης,  χουν προφανς τον διο στχο, αλλ παρουσιζουν διαφορς, οι πιο σημαντικς απ τα οποες εναι οι ακλουθες: 

 Στη νομισματικ υποτμηση, γνεται η δια μεωση σε λους τους πολτες,  της αμοιβς εργασας και των αποταμιεσεων τους, γεγονς που συνιστ πρξη ισονομας. Σημεινεται μως τι: (1) οι  καταθσεις πολιτν σε τρπεζες του εξωτερικο αυξνουν την αξα τους σε σχση με την υποτιμομενη  δραχμ και (2) αυξνει το κστος σε δραχμς λων των εισαγωγν.

Στην εσωτερικ υποτμηση, γνεται μεση νομοθετικ  μεωση (ρθμιση) λων των συνιστωσν του κστους και χι μνο αυτν που μεσα μμεσα επηρεζονται απ μα νομισματικ υποτμηση. Προφανς μια εσωτερικ υποτμηση χει περισστερα ρσκα απ μα νομισματικ, γιατ ανλογα με τις ηθικς και πνευματικς δυνμεις της εξουσας,  μπορε να κνει:  ετε τους «πλοσιους πλουσιτερους»,  ετε «ορθολογικτερες και δικαιτερες» λες τις συνιστσες των αμσων και εμμσων κοστν της παραγωγς. Η κατργηση της σπατλης,  η μεωση της αδρνειας του υλικο και ανθρπινου δυναμικο, η δικαιτερη φορολγηση των πολιτν, μπορε να αποτελσουν στχους που πραγματοποιονται με τρπο πιο μεσο και πιο αποτελεσματικ σε μια εσωτερικ υποτμηση απ τι σε μα νομισματικ.  Η ποψη συνεπς τι μνο με την επιστροφ στη δραχμ και την υποτμηση της θα επιτευχθε  βελτωση της ανταγωνιστικτητας, δεν ευσταθε.  σως αυτ η ποψη να οφελεται στην λλειψη βολησης και δυναττητας του πολιτικο συστματος να διαχειριστε, με ορθολογισμ και ανιδιοτλεια, να πργραμμα βασικν μεταρρυθμσεων αντιμετπισης των προβλημτων που το διο το σστημα δημιοργησε.

 

 Συμπερσματα

Αν και το θμα χρειζεται περισστερη ανλυση, μπορομε με σα προαναφρθηκαν να χουμε τα ακλουθα συμπερσματα σχετικ με το δλημμα, παραμον στο ευρ επιστροφ στη δραχμ.

  1. Εν στη Χρα μας το μμεσο κστος παραγωγς εναι να μικρ ποσοστ του συνολικο κστους, ττε η επιστροφ μας στη δραχμ θα συνβαλε στην υπρβαση της κρσεως με την πραγματοποηση της κατλληλης υποτμησης της σε σχση με το ευρ. Εναι σημαντικ να υπογραμμιστε τι αυτ η υποτμηση θα αποτελοσε απφαση ουσιαστικ της αγορς και χι των Ελλνων πολιτικν, διτι η ακρωση της ελεθερης διακνησης αγαθν και κεφαλαων, οτε επιλογ οτε δυναττητα μιας Ελληνικς Κυβρνησης θα αποτελοσε.
  2. Εν στη χρα μας  το μμεσο κστος αδρανεας  εναι να σημαντικ ποσοστ του συνολικο κστους, ττε η επιστροφ στη δραχμ και η υποτμηση της, δεν θα ταν απλς μια αναποτελεσματικ επιλογ αλλ μα καταστροφικ επιλογ αφο χωρς να ακυρωθον οι αιτες της οικονομικς κρσης θα εχαμε: (α)Απλεια των σημερινν και κυρως των αυριανν πλεονεκτημτων του νομσματος μιας  ΕΕ, της οποας την ολοκλρωση οραματζονται και επιδικουν λοι οι πολτες της, (β) Απλεια των μχρι σμερα θυσιν των Ελλνων για την παραμον μας στο ευρ,  (γ) Εξφληση του χρους με δυσμενστερες συνθκες λγω της υποτιμημνης δραχμς  και (δ) Απλεια των πλεονεκτημτων που χει παρξη της χρας μας στον κεντρικ πυρνα της ΕΕ . Ας μη ξεχνομε τι λγω της παγκοσμιοποησης η κθε χρα σμερα εναι υποχρεωμνη να ανκει σε κποιο συνασπισμ κρατν.  
  3. Τελικ συμπρασμα: Εν δεν ακυρωθον οι πραγματικς αιτες που καθιστον μη ανταγωνιστικ την οικονομα, ττε αυτ θα καταρρεσει πλρως, ετε παραμενουμε στο ευρ, ετε επιστρψουμε στη δραχμ.

Οι προηγομενες απλς σκψεις δεχνουν με σαφνεια τι το μεζον πρβλημα των Ελλνων εναι η πραγματοποηση των αναγκαων μεταρρυθμσεων που θα διασφαλσουν:  την  υπευθυντητα και τη συνοχ των πολιτικν/ πολιτν και την εξ’ αυτς αξηση της ανταγωνιστικτητας.  

Ττοιες μως μεταρρυθμσεις θα λειτουργσουν και θα στερισουν ττε και μνο ττε, ταν θα χουν ως θεμλιο να σστημα πολιτικς εξουσας που θα στηρζεται στη βοληση και στις επιλογς του συνλου των πολιτν και χι στο σημεριν σστημα που στηρζεται στους «δραστριους κομματικος οπαδος ». ( Σχετικ το http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=161 ) .

Η προσδοκα τι θα βγομε απ την  κρση με το διο σστημα που δημιοργησε την κρση, εναι μα μικρς πιθαντητας προσδοκα· εναι μια παρλογη προσδοκα τσο για τους πολτες, σο και για τους με φθαρτες τις πνευματικς και ηθικς δυνμεις τους πολιτικος.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )