Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

;

 

Στο ανωτρω  θεμελιδες ερτημα χουν δοθε απαντσεις, ακριβστερα χουν κατατεθε απψεις, απ πολλος·  φιλσοφους, επιστμονες της νομικς, της πολιτικς, της κοινωνιολογας, ακμη και απ απλος πολτες. Παρ την πληθρα μως των απψεων,  ο  πολτης πολ δσκολα μπορε να χει μια σαφ και στρεα απντηση. Οι απαντσεις εναι αντιφατικς και οι περισστερες δεν στηρζονται στη λογικ των φυσικν νμων, αλλ στηρζονται κυρως στο κρος και στην αξιοπιστα αυτο που διατυπνει την ποψη.  

Αφορμ για την ενασχληση με αυτ το θμα ενς πολτη, του οποου οι γνσεις και εμπειρες του δεν ανκουν στις «αρμδιες επιστμες», αλλ στις θετικς και στην τεχνολογα,  ταν  να βιβλο που κυκλοφρησε πρσφατα απ τις Εκδσεις Πλις. Εναι το βιβλο του καθηγητο του Συνταγματικο Δικαου Νκου Αλιβιζτου με ττλο: «ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;»

 Στο βιβλο αυτ διατυπνεται η ποψη τι: (1) Η  λειτουργα  πολιτεματος μεσης Δημοκρατας, ακμη και με τη συνδρομ της ψηφιακς τεχνολογας, αποτελε  ουτοπα και (2) Το μεγλο συγκριτικ πλεονκτημα της Αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας, σε σγκριση με λα τα λλα πολιτεματα,  βρσκεται στη διαβολευση για την επτευξη συμβιβασμν και την εξερεση λσεων με τη μεγαλτερη δυνατ αποδοχ (σελδες 105-107).

πως εναι γνωστ, υψηλο κρους φιλσοφοι και στοχαστς, πως ο Θουκυδδης[i], ο Κορνλιος Καστοριδης[ii] και η Jacqueline De Romilly[iii], χουν εκφρσει  εντελς αντθετες απψεις απ αυτς που προαναφρθηκαν. Οι στοχαστς αυτο θεωρον τι η μεση Δημοκρατα εναι και σκπιμη και αναγκαα και εφικτ·  τι εναι το πολτευμα που θα λυτρσει τον νθρωπο απ τη σημεριν κρση.

Παρ το υψηλ και αναμφισβτητο κρος αυτν των στοχαστν, δεν θα επικαλεσθομε  τις απψεις τους για να σχολισουμε τα προαναφερθντα δο συμπερσματα του βιβλου, αλλ θα καταθσουμε  απψεις  οι οποες βασζονται  στην κοιν λογικ και στις ταπεινς γνσεις και εμπειρες μας απ τον τομα των θετικν επιστημν και της ψηφιακς τεχνολογας.  Αυτς οι απψεις χουν ως ακολοθως:

 

1.Για την ποψη του ουτοπικο πολιτεματος

Βασικ προπθεση λειτουργας του πολιτεματος της μεσης Δημοκρατας εναι η παρξη καλν  συνθηκν επικοινωνας των πολιτν στε να διασφαλζεται αποδεκτ  ευχρεια και χαμηλ κστος πραγματοποισεως των βασικν λειτουργιν αυτς. Δηλαδ  της αμφιενεργς (interactive) ενημρωσης, της διαβολευσης και της ψηφοφορας των πολιτν. Ακμη εναι γνωστ τι στα 4.000 χρνια της γνωστς ιστορας του ανθρπου η πραγματοποηση των προαναφερθεισν λειτουργιν απαιτοσε την παρουσα των πολιτν σε «κοιν τπο και χρνο»· απαιτοσε την παρουσα των πολιτν στην Πνκα την δια μρα και ρα. Αυτ μως η απατηση, για ευνητους λγους, μεινει την ευχρεια και αυξνει το μεσο και μμεσο κστος πραγματοποισεως αμεσοδημοκρατικν θεσμν.  

Στα μικρ κρτη – πλεις της αρχαας Ελλδα η ευχρεια  και το κστος επικοινωνας των πολιτν χουν τις βλτιστες τιμς εξ’ αιτας της μικρς κτασης  και πληθυσμο τους, με αποτλεσμα οι αμεσοδημοκρατικο θεσμο να χουν λειτουργικ και οικονομικ εφικττητα.  Αντθετα στα κρτη μεγλης κτασης και πληθυσμο, πως τα σημεριν, η λειτουργα μεσης Δημοκρατας ταν πρακτικ αδνατη, ταν στην πρξη ουτοπικ.

 Τα ανωτρω εξηγον γιατ η μεση, η Αληθιν Δημοκρατα λειτοργησε μνο στα μικρ κρτη της αρχαας Ελλδας. ταν τα κρτη αυτ πθαναν, πθανε και η Δημοκρατα και αντ αυτς δημιουργθηκαν πολιτεματα «σαν τη δημοκρατα» προσαρμοσμνα στις επικοινωνιακς δυναττητες, αλλ και στα συμφροντα του  κατεστημνου της κθε μορφς εξουσας· πολιτικς, οικονομικς, πνευματικς.

Σμερα μως, χρη στην Ψηφιακ Τεχνολογα, «λος ο Κσμος γινε να Χωρι» και οι λειτουργικς και οικονομικς δυσχρειες που καθιστοσαν ουτοπικ την μεση Δημοκρατα χουν αντιμετωπισθε με τρπο φανταστικ πιο εκολο και οικονομικ απ αυτν των κρατν – πλεων.

Στις θετικς επιστμες και στην τεχνολογα, οι δυσχρειες  μετβασης απ μια Α κατσταση σε μια λλη Β, (πως απ την Αντιπροσωπευτικ στην μεση Δημοκρατα), θεωρονται  χι απλ δικαιολογημνες αλλ σαν το σημαντικτερο και το  δυσκολτερο μρος του λου προβλματος [iv].  Στην πολιτικ και νομικ μως επιστμη οι δυσχρειες αυτς αντιμετωπζονται περισστερο σαν   παρπλευρο ανασταλτικ πρβλημα, παρ σαν το σημαντικ μρος του προβλματος.

Στην ανωτρω λογικ, οι επιφυλξεις για την ικαντητα και την αξιοπιστα της τεχνολογας στη λειτουργα αμεσοδημοκρατικν θεσμν, αν και αναμενμενες,  εναι και λανθασμνες και αντιφατικς. Εναι λανθασμνες γιατ η χρση της τεχνολογας σε τσους και τσους τομες ( εκπαδευση, διοκηση, δημσια και εθνικ ασφλεια, οικονομα, υγεα,… ) υπερβη, στω υπερβη σε αποδεκτ ποσοστ,  τις μεταβατικς δυσχρειες και δημιοργησε φανταστικς βελτισεις. Εναι αντιφατικς γιατ εν εμπιστευμαστε την ψηφιακ  τεχνολογα στους τομες που προαναφρθηκαν, χουμε αντιρρσεις και επιφυλξεις για την  χρση της στην πραγματοποηση σχετικ απλοστερων λειτουργιν, πως αυτν της αμφιενεργς ενημρωσης, της διαβολευσης και δημοψηφισμτων.  Η εξοικεωση των πολιτν στην ψηφιακ υποβολ των φορολογικν τους δηλσεων και την ψηφιακ διαχεριση των οικονομικν τους θεμτων,  εναι ντως ευκολτερη  δυσκολτερη απ την εξοικεωση τους με τις προαναφερθεσες αμεσοδημοκρατικς λειτουργες; 

Το γεγονς τι πολιτικο, πνευματικο ηγτες και πολτες εμπιστεονται την τεχνολογα στους τομες που προαναφρθηκαν, αλλ χι στον τομα σκησης της εξουσας απ το Σνολο[v] των πολιτν, εναι αντιφατικ και παρλογο. Εναι αντιφατικ και παρλογο γιατ η τεχνολογα δη χρησιμοποιεται στην σκηση της  εξουσας, μνο που δεν χρησιμοποιεται απ τους διους τους πολτες,  αλλ απ τους αντιπροσπους τους.  

Αυτ η διακριτικ εμπιστοσνη εναι ραγε προν του ορθολογισμο της ιδιοτλειας των ανθρπων της πολιτικς, οικονομικς και πνευματικς εξουσας;

 

2.Για την ποψη τι μνο στην Αντιπροσωπευτικ Δημοκρατα, διασφαλζεται διαβολευση, συμβιβασμς και εξερεση λσεων με τη μεγαλτερη δυνατ αποδοχ.

Στο πολτευμα της μεσης Δημοκρατας οι μεζονες αποφσεις λαμβνονται απ το Σνολο των πολιτν, εν οι ελσσονες,  που επγονται και περιορζονται απ τις μεζονες,  απ τους ρχοντες. Η  εξερεση συνεπς «λσεων με τη μεγαλτερη δυνατ αποδοχ», αποτελε το βασικ χαρακτηριστικ, αποτελε το θεμλιο,  της μεσης Δημοκρατας. Αντθετα στο πολτευμα της Αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας,  που οι μεζονες και ελσσονες αποφσεις λαμβνονται απ κποια υποσνολα των πολιτν (αντιπροσπους, ειδμονες, δυναμικς μειοψηφες), οι αποφσεις/ λσεις χουν μικρτερη  και μονμως αμφισβητομενη αποδοχ,  σε σγκριση με αυτν της  μεσης Δημοκρατας. Στην αντιπροσωπευτικ Δημοκρατα συστηματικ και μοντονα,  η μεν πλειοψηφα  ισχυρζεται τι αυτ εκφρζει τη βοληση των πολιτν εν η μειοψηφα ισχυρζεται το αντθετο.

Το ανωτρω γεγονς εναι συμβατ  με τις αρχς των θετικν επιστημν -  Στατιστικς, Στατιστικς και Κβαντικς Μηχανικς – σμφωνα με  τις οποες η αξιοπιστα του Συνλου εναι  ασυγκρτως μεγαλτερη απ εκενη του υποσυνλου· του οιοδποτε υποσυνλου.  Η  αποδοχ των λσεων στην Αντιπροσωπευτικ Δημοκρατα εναι νομοτελειακ μικρτερη απ αυτν της μεσης. Το διο ισχει με την αξιοπιστα για τη βοληση των πολιτν που προκπτει: απ δημοσκπηση (απ μικρ υποσνολο/δεγμα) και απ εκλογς(απ το σνολο των πολιτν).

Η ποψη συνεπς τι, « η επτευξη συμβιβασμν για την εξερεση λσεων με τη μεγαλτερη δυνατ αποδοχ αποτελε  το  πλεονκτημα της Αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας», εναι αντθετη με τη λογικ των φυσικν νμων, αλλ και  με σα γνωρζουν και καθημεριν βινουν οι πολτες.  

 

Το πλεονκτημα της μεσης  Δημοκρατας.

Το μεγλο  συγκριτικ πλεονκτημα της μεσης Δημοκρατας σε σχση με την Αντιπροσωπευτικ Δημοκρατα και κθε λλο πολτευμα, βρσκεται στη συμβαττητα που χει με τους Φυσικος Νμους: (1)Του αμεταββαστου της εξουσας και ελευθερας του ατμου και (2) Της Εντροπας.

(1)Το αμεταββαστο της εξουσας. Η ισχς του κθε ανθρπου να λαμβνει και να πραγματοποιε  λογικς αποφσεις, ονομζεται εξουσα ελευθερα του ατμου. Η ισχς αυτ, πως και η μυκ και η πνευματικ ισχς, δεν μπορε  να μεταβιβαστε  σε τρτους, με εντολς ανθρωπνων νμων, οικειοθελς, βιαως. Αυτ γνεται γιατ η εξουσα του ατμου εναι αποτλεσμα φυσικν και χι ανθρπινων νμων·  εναι δρο της φσεως και χι δρο φωτισμνων ηγετν.  Η Αντιπροσπευση συνεπς, ως ασμβατη με αυτ τη νομοτλεια[vi] συνιστ παρβαση Φυσικο Νμου.  Οι παραβσεις μως Φυσικν Νμων δεν παραγρφονται απ ανθρωπνους  νμους, αλλ πντα τιμωρονται. Οι Φυσικο Νμοι πντοτε υπερισχουν των ανθρωπνων.

(2)Η Εντροπα των κοινωνικν /πολιτικν συστημτων. Σε λα τα συστματα – φυσικ, θερμοδυναμικ, πληροφοριακ, κοινωνικ – ισχει ο Νμος της Εντροπας. Σμφωνα με το νμο αυτ κοιν μορα λων των συστημτων εναι η αξηση της Εντροπας τους, που σημανει «αξηση της αταξας». Νομοτελειακ αποτλεσμα της αξησης της εντροπας εναι η μεωση της αποτελεσματικτητας και αξηση της αποδμησης των συστημτων. τι δηλαδ συμβανει σμερα στο πολιτικ/κοινωνικ σστημα της Χρας μας. Εναι σημαντικ να διευκρινισθε  τι στα κοινωνικ συστματα τξη εναι η παραμον της εξουσας (της ισχος), εκε που η Φση τη δρισε, εν αταξα το αντθετο· η συγκντρωση της δηλαδ σε κποιους λγους· στο βασιλι, στο μονρχη, στον αντιπρσωπο.

Απ τα λγα αυτ στοιχεα προκπτει τι  η μεση Δημοκρατα αποτελε το πολτευμα της Χαμηλς Εντροπας. Περισστερα στοιχεα για την εντροπα των συστημτων υπρχουν στο   http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=67      

 

Συμπρασμα

Η μεση Δημοκρατα εναι το βλτιστο πολτευμα συγκρινμενο με λα τα λλα πολιτεματα γιατ: (1) χει τη μεγαλτερη συμβαττητα με τους Φυσικος Νμους, (2) χει τη μεγαλτερη δυνατ αποδοχ των  αποφσεων/ λσεων και (3)Διασφαλζει την σκηση των πολιτν στο να λαμβνουν λογικς αποφσεις σε θματα που αφορον το Σνολο των πολιτν· διασφαλζει το μετασχηματισμ των ανθρπων σε πολτες με εξουσα και ευθνη· διασφαλζει αυτ που οι αρχαοι λληνες ονμαζαν Παιδεα.

 [i] ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=5  

[ii]  “Η αρχαα Ελληνικ Δημοκρατα και η σημασα της για μας σμερα”, Κορνλιος Καστοριδης , http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=137 

 

[iii] «Πσο επκαιρη εναι η Αθηνακ Δημοκρατα σμερα;», Jacqueline De Romilly, της Γαλλικς Ακαδημας   http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=49  

 

[iv] Χαρακτηριστικ παρδειγμα μεγλων  μεταβατικν δυσχερειν  εναι η αποκατσταση της ηλεκτρικς ισχος σε να δκτυο μεταφορς ηλεκτρικς ενργειας  που κατρρευσε.

[v] Στα Μαθηματικ, Θεωρα Συνλων, τα Σνολα θεωρονται αυτνομες ονττητες των οποων η συμπεριφορ διπεται απ νμους διαφορετικος απ  εκενους των στοιχεων του Συνλου.

[vi] Η νομοτλεια αυτ  συμππτει με το αξωμα του αμεταββαστου των δικαιωμτων του Ζαν Ζακ Ρουσσ.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )