Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Blogs

 

Τον τελευταο  καιρ, στα  ντυπα  και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, χουν φιλοξενηθε διφορες απψεις και προτσεις για το θμα των  Blogs και των  Bloggers.

Για να κατανοηθε το υφιστμενο πρβλημα, θεωρομε τι εναι ανγκη να θυμηθομε  τις αρχς και τους στχους των Blogs, καθς και κποια  βασικ στοιχεα  απ την ιστορα ανπτυξης της τεχνολογας τους.

 

Η  ιστορα

Οι τεχνολογες που αναπτχθηκαν απ τo 3000  πΧ  μχρι τις αρχς του 20ου  μΧ αινα, εχαν ως στχο την πραγματοποηση εργασιν που βασζονται, κυρως, στις μυκς δυνμεις του ανθρπου (παραγωγ  μηχανικο ργου).

Απ τα μσα  μως του 20ου αινα ρχισε να αναπτσσεται μια να τεχνολογα, που εχε ως στχο την πραγματοποηση εργασιν που βασζονται στις εγκεφαλικς δυνμεις του ανθρπου (παραγωγ πνευματικο ργου). Ττοιες εργασες εναι η πραγματοποηση μαθηματικν/λογικν υπολογισμν και η διακνηση και διαχεριση των πληροφοριν. 

Η απογεωση της τεχνολογας παραγωγς πνευματικο ργου γινε το τελευταο τταρτο του 20ου αινα  με την ανπτυξη, της τεχνολογας των  ημιαγωγν και της ψηφιακς  τεχνολογας.

Τα πρτα χρνια  η  τεχνολογα παραγωγς πνευματικο ργου  εχε χαρακτηριστικ μυθοποιημνα και ολιγαρχικ .

Οι «ηλεκτρονικο εγκφαλοι» της πρτης γενις των ηλεκτρονικν λυχνιν και της αναλογικς τεχνολογας:  

 • ταν πρα  πολ ακριβο .ταν οικονομικ  απρσιτοι ακμα και για να  μεγλο  Οργανισμ  πως πχ ο ΟΤΕ
 • Η στγαση και η λειτουργα τους , απαιτοσε την παρξη ενς ολκληρου κτιρου και μλιστα με προδιαγραφς χειρουργεου
 • Λειτουργοσαν σε συνθκες  απλυτης  αυτονομας,  χωρς δυναττητα συνεργασας με  λλους «εγκεφλους»
 • Τα στοιχεα εισδου των (παραστατικ), μεταφρονταν με αυτοκνητα στο χρο του Υπολογιστ και  παιρναν τη μορφ της διτρητης καρτλας.
 • Για να γρψει κποιος μα σελδα , πρεπε να χει γνσεις επιπδου PhD.
 • Η τεχνολογα «των ηλεκτρονικν εγκεφλων» ταν  μα ολιγαρχικ τεχνολογα, προσιτ μνο στους πλοσιους και υψηλς εξειδκευσης πολτες

Λγα χρνια αργτερα,  νοιξε το πρτο παρθυρο δημοκρατας στην χρση των «ολιγαρχικν  ηλεκτρονικν  εγκεφλων». Αυτ γινε με την ανπτυξη και χρση «των  τερματικν » με τα  οποα  περισστεροι νθρωποι μποροσαν να στλνουν και να λαμβνουν  στοιχεα απ τους Υπολογιστς - Φεουδρχες (Mainframes) .

Τα πρτα χρνια, τερματικ  και υπολογιστς  πρεπε να βρσκονται  στο διο κτριο και να συνδονται με κατλληλα καλδια  μικρο σχετικ  μκους .  

τσι δημιουργθηκαν τα  πρτα δκτυα υπολογιστν. ταν  τα  τοπικ δκτυα , τα LAN (Local Area Networks).

Αργτερα το μκος των καλωδων μεγλωσε. Τερματικ και υπολογιστς μποροσαν τρα να βρσκονται σε διαφορετικ κτρια  μιας ευρτερης περιοχς. Ενς ερευνητικο κντρου,  μιας στρατιωτικς βσης , μιας πανεπιστημιοπολης. ταν τα  δκτυα  μεγλων περιοχν, τα WAN (Wide Area Networks).

 

Την περοδο εκενη,  αρχς  δεκαετας του 1980, αναπτχθηκε η τεχνολογα των προσωπικν υπολογιστν  (Personal Computers , PC ).  Τα  PC  εναι  μηχανς  μικρο κστους , που χουν τις διες δυναττητες  με τους   μεγλους   υπολογιστς λλα  μικρτερη  ισχ  επεξεργασας. Κτι παρμοιο με τα  ΔΧΕ  Λεωφορεα  και τα   ΙΧΕ αυτοκνητα .

Τη  θση των  ειλτων-τερματικν πραν τρα τα  PC, που εχαν την δια φιλοσοφα σχεδισεως και τις διες δυναττητες και αρμοδιτητες με τους υπολογιστς  - φεουδρχες . Ο εκδημοκρατισμς της τεχνολογας των υπολογιστν εχε αρχσει.

Οι περιοχς των WAN  μνα με το μνα μεγλωναν. Ττε φνηκε τι το κστος δικτωσης των υπολογιστν, ταν  μεγαλτερο απ το κστος αυτν  τοτων των  υπολογιστν.

Το σοβαρ αυτ πρβλημα  λθηκε  με τη χρση των τηλεπικοινωνιακν δικτων, με τα οποα μπορομε να δημιουργομε, γργορα και με αμελητο  πρσθετο κστος, WAN:  μιας πλης, μας χρας , πολλν χωρν, λων των χωρν του κσμου.  Η δικτωση των υπολογιστν εχε αναχθε σε χρση της υφιστμενης υποδομς των τηλεπικοινωνιακν δικτων.

Η βελτιστοποηση της συνεργασας τηλεπικοινωνιακν δικτων – υπολογιστν, αποτλεσε  διεθν στρατηγικ στχο που υλοποιθηκε με το γνωστ «παγκσμιο πργραμμα σγκλισης  τηλεπικοινωνιν και πληροφορικς».

Τα αποτελσματα αυτς της σγκλισης εναι πολλ και σημαντικ.  Κορυφαο μως αποτλεσμα εναι η δημιουργα ενς διεθνος δικτου στο οποο διασυνδονται λα τα δκτυα υπολογιστν ( λα τα WANs). να παγκσμιο δκτυο απ δκτυα× να «Δκτυο Δικτων», που ονομστηκε INTERNET  (INTERactive  NETwork) και στα Ελληνικ Διαδκτυο.

Οι  υπηρεσες που παρχονται στους χρστες του Διαδικτου εναι πρα πολλς, αλλ οι σημαντικτερες, μπορον να συνοψισθον στις εξς:

 • Υπηρεσες πρσβασης σε επσημες και γκυρες πηγς πληροφοριν                           (βιβλιοθκες, κντρα παροχς υπηρεσιν, μελετν, ερευνν κλπ) .
 • Υπηρεσες αποστολς/λψεως  προσωπικν πληροφοριν σε μορφ, κειμνου,  φωνς, χων(μουσικς), εικνας ,data. ( E-mail, φωνητικ τηλεφωνα)
 • Υπηρεσες  αποστολς/λψεως  μαζικν  πληροφοριν σε μορφ στην αρχ  κειμνου και αργτερα σε λες τις  προαναφερθεσες  μορφς (Websites και Βlogs), καθς και μετδοση ραδιοφωνικν προγραμμτων και, πολ σντομα,   προγραμμτων τηλεορσεως (WebTV ).

 

MME και ΜΑΕ  (Μσα Αμφιενεργς  Ενημρωσης) 

Στα παραδοσιακ μσα τηλεπικοινωνιν  η διακνηση των πληροφοριν χει χαρακτρα προσωπικ.  Κθε πολτης δηλαδ χει τη δυναττητα να στλνει  πληροφορες  σε ναν συγκεκριμνο πολτη, προσωπικ.  

Στα μσα μαζικς ενημρωσης (ΜΜΕ), μπορε κποιος να στλνει πληροφορες τις οποες  λαμβνουν, αν το θλουν, λοι οι πολτες συγχρνως, μαζικ.  

Εν μως λοι οι πολτες μπορον να λαμβνουν «μαζικ  πληροφορα», το αντθετο  δεν ισχει. λοι  οι πολτες στην πρξη εναι αδνατον να στλνουν μαζικ   πληροφορα, στω και αν οι νμοι  της πολιτεας το επιτρπουν. Στην πρξη, δυναττητα αποστολς πληροφοριν μαζικο προορισμο,  μπορε να χουν  μνο λγοι νθρωποι που θα διαθτουν, χρματα , τεχνογνωσα και  τον εν ανεπαρκεα φυσικ προ των συχνοττων.  

Η τεχνολογα συνεπς των ΜΜΕ εναι απ τη φση της, απ τα οικονομοτεχνικ χαρακτηριστικ της,  μια ελιτστικ και ολιγαρχικ τεχνολογα, που παρχει δυναττητα αποστολς μαζικς πληροφορας σε λγους× στους  ιδιοκττες και τους ανθρπους των ΜΜΕ.    

νειρο των ουμανιστν αλλ και επιδωξη των τεχνοκρατν ταν  η ανπτυξη μιας τεχνολογας, που να διασφαλζει σε λους τους  πολτες οικονομοτεχνικ  εφικττητα  αποστολς, λψης, και διαχερισης κθε μορφς πληροφοριν×  προσωπικο και μαζικο προορισμο,  φωνς, χου, κειμνου, εικνας και data.

Αυτ το νειρο γνεται πραγματικτητα με την τεχνολογα του Internet και ειδικτερα για το πρβλημα της αποστολς μαζικς πληροφορας, με τα Websites και τα Blogs αυτο.

 

Websites

Websites απλ Sites, στα Ελληνικ ονομστηκαν Ιστοσελδες, εναι μια θση στον παγκσμιο ιστ (Word Wide Web, www) του διαδικτου, που μπορε κποιος να «δημοσιεσει» πληροφορες μαζικο προορισμο, με μικρ κστος και με διαδικασες  απλς και δημοκρατικς.

Η ιστορα και οι δημοκρατικς επιδσεις των websites μοιζουν κπως με αυτς των ραδιοφωνικν  σταθμν FM της νας τεχνολογας.

Οι παλιτεροι των αναγνωστν θα θυμονται τι τα προβλματα που υπρχουν σμερα με την τηλεραση, υπρχαν ττε με το ραδιφωνο. Ολιγαρχικ παρουσα,  γκρνιες για διακριτικ και αντιδημοκρατικ λειτουργα, αμφισβητσεις.   

Μετ τη θεσμικ απελευθρωση της λειτουργας των ραδιοφωνικν σταθμν, αλλ κυρως μετ τον «εκδημοκρατισμ των οικονομοτεχνικν χαρακτηριστικν της τεχνολογας»,  οι γκρνιες σταμτησαν. Αιτα προφανς εναι η μεγλη αξηση των ραδιοφωνικν σταθμν.

Τη δεκαετα του 1960,  σε λη την Ελλδα, λειτουργοσαν γρω στους δκα ραδιοφωνικος σταθμος AM και σμερα λειτουργον λλοι 1301 σταθμο FM. Ο εκδημοκρατισμς των ΜΜΕ στον τομα  της ραδιοφωνας εναι προφανς, προσεγγιστικ μετρσιμος και οφελεται ουσιαστικ στη βελτωση της τεχνολογας.

Η δημιουργα ιστοσελδων, που στην Ελλδα ξεκνησε τα τελευταα χρνια της δεκαετας του 90, γινταν απ την αρχ σε συνθκες γνσιας ελευθερας και  δημοκρατας. Για την δημιουργα μιας ιστοσελδας, οτε χοργηση συχντητας, οτε χοργηση δειας απαιτεται.

Πραν μως αυτο το κστος δημιουργας και λειτουργας μιας ιστοσελδας εναι πολ μικρτερο απ αυτ ενς ραδιοφωνικο σταθμο FM. Ενδεικτικ αναφρουμε τι το κστος δημιουργας ιστοσελδας με ιδικτητο υπολογιστ (server), αρχζει απ 1500 - 2000 ευρ, αλλ με 2,5 ευρ το μνα μπορε κποιος να χει την προσωπικ του  ιστοσελδα απ τον server ενς παρχου υπηρεσιν Internet.

 λλα πλεονεκτματα των ιστοσελδων εναι:

 • Η παγκσμια εμβλεια «εκπομπς» τους, εν η εμβλεια ενς ραδιοφωνικο σταθμο FM εναι 50  ως 150  χιλιμετρα  και
 • Η αποστολ πληροφοριν σε μορφ κειμνου, φωνς, μουσικς, data και εικνας, εν οι ραδιοφωνικο σταθμο μπορον να μεταβιβζουν μνο φων και μουσικ.     

Για λους αυτος τους  λγους,  το πλθος των ιστοχρων  εναι δη σμερα στη χρα μας  πρα πολ μεγαλτερο, απ το πλθος των σταθμν  FM.

Αν και δεν υπρχουν επσημα στοιχεα για τον ακριβ αριθμ των ιστοσελδων- η  δημιουργα μιας ιστοσελδας γνεται χωρς κποια δεια δλωση - εκτιμται τι αυτς εναι της τξεως των διακοσων χιλιδων. Και αυτ συμβανει σμερα. Αριο;

Στα Websites, μπορον να «δημοσιεουν» πληροφορες , εκτς απ τους ιδιοκττες τους και λλοι πολτες. μως αυτ η δημοσευση γνεται  μμεσα και ελεγχμενα απ τους ιδιοκττες.  Για να δημοσιεσει δηλαδ κποιος να μνυμα σε ιστοσελδα, πρπει να το αποστελει (συνθως σε ψηφιακ μορφ, με  e-mail) στον ιδιοκττη του Site, που χει τη δυναττητα δημοσιεσεως. τι δηλαδ γνεται και στα ΜΜΕ.      

Απ τα παραπνω γνεται φανερ, τι η καινοτομα των ιστοσελδων διασφλισε σε λους τους απλος πολτες,   στω στους περισστερους,  την οικονομοτεχνικ δυναττητα  αποστολς μαζικς πληροφορας, που μχρι τρα εχαν μνο οι ολγοι ιδιοκττες  ΜΜΕ.

 

Blogs

Ο ρος εναι συντομογραφα των λξεων weB και  log (Blog) και θα μποροσε να μετεφρασθε ως ημερολγιο των επισκεπτν του παγκσμιου ιστο (του  www). Στα Ελληνικ χει αποδοθε με το επιτυχ ρο Ιστολγιο.

Τα Blogs εναι μια παραλλαγ των Websites που χουν τρα επιπλον δημοκρατικ χαρακτηριστικ σε σγκριση με τα τελευταα:

(1)   Μηδενικ κστος δημιουργας και λειτουργας για λους τους απλος πολτες.

(2)   Πολ απλ και γργορη  δημιουργα και

(3)   Δυναττητα μεσης δημοσευσης (ανρτησης) μηνυμτων, απ λους τους απλος πολτες - επισκπτες των Blogs, δια με αυτν που χουν οι ιδιοκττες Blogs, Websites και ΜΜΕ.    

Τα παραπνω πραγματοποιονται εκολα, γργορα και δωρεν, σε υποδομς  «ιστχωρων» μικρν και μεγλων εταιρειν παροχς υπηρεσιν internet,  πως για παρδειγμα στον  blogspot.com   της  Google.

Στη Χρα μας υπολογζεται τι λειτουργον σμερα περ τις 40.000 Blogs. Αριο;  

 

Το πρβλημα

Τον τελευταο καιρ, εξ’ αιτας του γνωστο θματος του press-gr, ακουστκαν διφορες αντιφατικς απψεις για τα Blogs×  χαρακτηρστηκαν ως ψιστο δημοκρατικ επτευγμα της τεχνολογας, αλλ και ως μσον προθησης ανεθυνων και συκοφαντικν δημοσιευμτων.     

Αιτα του προβλματος αυτο εναι να μεγλο πλεονκτημα των blogs×  η δυναττητα τους για μεση δημοσευση  μηνυμτων απ’ λους τους πολτες. Η αποστολ  δηλαδ  δημοσιεματος στο  e-mail  του blogger, συνεπγεται αυτομτως και την δημοσευση του (την ανρτηση του), χωρς κποια λλη διαδικασα ελγχου.

Αυτ μως η δημοκρατικ δυναττητα, παρχει την ευχρεια πραγματοποησης   και αννυμων δημοσιεσεων. Αυτ γνεται επειδ στον υπολογιστ του ιστολογου καταχωρονται μνο τα στοιχεα(το e-mail) του αποστλλοντος υπολογιστ και χι του αποστολα πολτη, και επειδ η αποστολ ενς e-mail μπορε να γνει χι  μνο απ προσωπικος υπολογιστς, αλλ και απ κοινχρηστους, (πχ απ τον υπολογιστ ενς Internet café, ενς info-kiosk). Κτι παρμοιο με αυτ που γνεται ταν τηλεφωνομε.

Πολλς φορς  αννυμα δημοσιεματα σημανει ανεθυνα δημοσιεματα. Κποιες λλες μως φορς, αννυμα δημοσιεματα μπορε να σημανει μα καλβουλη επιλογ (πχ  η δημοσευση  λογοτεχνικν  ργων με ψευδνυμο)   μα επιλογ ανγκης και προστασας (πχ η καταγγελα παρανμων πρξεων ανθρπων που χουν μεγλη  ισχ και ελγχουν τη ζω μας). Ας μη ξεχνμε επσης, τι η δια η πολιτεα σε κποιες  περιπτσεις, ενθαρρνει και προστατεει την αννυμη παροχ πληροφοριν.  

Πρπει να διευκρινισθε τι δυναττητα και σκοπς των blogs εναι αποστολ μαζικς πληροφορας απ λους τους απλος πολτες, εν η αποστολ αννυμης  κακβουλης  πληροφορας αποτελε ευθνη και επιλογ του κθε ανθρπου.

Αυτ εναι περπου το πρβλημα των ιστολογων, που πως ταν επμενο, γννησε το ακλουθο  ερτημα:

 Πρπει να αποδεχθομε το ενδεχμενο των  αννυμων και κακβουλων  δημοσιεσεων στα ιστολγια, με αντλλαγμα λοι οι απλο πολτες να χουν την δυναττητα μεσης και ελεθερης αποστολς μαζικς πληροφορας ; πρπει να ακυρσουμε αυτ τη δυναττητα λαμβνοντας μτρα ελεγχμενης λειτουργας των ιστολογων;

 

Μια ποψη - πρταση  

Κατ την γνμη μας, το προαναφερθν πρβλημα, κατ βθος δεν εναι η δημοσευση μιας αννυμης και ενδεχομνως κακβουλης  πληροφορας σε να απ τα  ιστολγια της Χρας μας, που χουν να μικρ  πλθος επισκεπτν. Το πραγματικ πρβλημα εναι η σκπιμη και ανεθυνη υιοθτηση αυτς της πληροφορας, απ  τυπικ αξιπιστους και επνυμους πολτες× εναι το λλειμμα, ορθολογισμο, ευθνης και θους  των «αξιπιστων επνυμων πολιτν», που μετασχηματζουν μια πληροφορα: Αννυμη, χαμηλς αξιοπιστας και μικρς διασπορς, σε πληροφορα επνυμη,  με αξιοπιστα και με μεγλη διασπορ. Αυτ εναι η πραγματικ αιτα του προβλματος και χι οι δυναττητες των Blogs.  Αυτ η αιτα πρπει να ακυρωθε με κατλληλα θεσμικ μτρα.

Ττοια θεσμικ μτρα μπορον να εναι, για παρδειγμα, τα ακλουθα:

(1)   Ο χαρακτηρισμς των δημοσιεσεων στα blogs, ως «δημοσιεσεων χαμηλς  καταρχν αξιοπιστας» για τις οποες δεν εφαρμζονται οι ισχουσες διατξεις περ δημοσιεσεως ψευδν, συκοφαντικν και κακβουλων  πληροφοριν. Η αντιμετπιση αυτ, που δικαιολογεται απ την αδυναμα ελγχου της ταυττητος του δημοσιεοντος, ουσιαστικ συμππτει με τι σμερα γνεται στην πρξη.     

(2)   Ο χαρακτηρισμς ως «αξιοπονων πρξεων»  της αναμετδοσης και χρσης των υπψη χαμηλς αξιοπιστας πληροφοριν, που θα τιμωρονται  σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα, εκτς εν αυτς που τις αναμεταδδει τις χρησιμοποιε, αναλαμβνει  την απλυτη ευθνη για την απδειξη της αξιοπιστα τους× το λλοθι των  ιστολογων  πρπει να ακυρωθε. Με τον τρπο αυτ τα ιστολγια, θα αποκτσουν ναν χρσιμο και υψηλ προορισμ:  Θα γνουν  φυτρια και  οχματα ανδειξης  επνυμων και αξιπιστων πληροφοριν, πως τα οραματστηκαν οι τεχνοκρτες και οι ουμανιστς.       

(3)   Η δημιουργα απ την πολιτεα ενς  «Εθνικο Ιστολογου», στο οποο οι πολτες θα μπορον να δημοσιεουν μνο επνυμα κθε πληροφορα, με την δια ευκολα και ελευθερα που υπρχει στα συμβατικ ιστολγια. Κτι ττοιο  μπορε εκολα να διασφαλισθε απ τη σημεριν τεχνολογα.

 

πως επε κποιος σοφς, τα προβλματα στις Δημοκρατες με να τρπο λνονται× με περισστερη και γνησιτερη Δημοκρατα.

Το να ενοχοποισουμε  μια τεχνολογα που υπρξε το νειρο ουμανιστν και τεχνοκρατν, επειδ κποιοι απ μας την χρησιμοποιομε για κακος σκοπος, αποτελε μια πρξη παρλογη, κοντφθαλμη και αναποτελεσματικ.  Οι απλο νθρωποι του χωριο  μου λνε:  ταν φταει ο γιδαρος δεν χτυπμε το σαμρι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )