Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Συχν λγεται τι δεν υπρχουν πια πραγματικο πολιτικο, αλλ δεν κατανοονται τα ατια αυτο του γεγοντος και επιπλον μπορε να ενυπρχουν σε αυτ τη διαπστωση πλνες ως προς το ποιος εναι μεγλος ως πολιτικς.
νας μεγλος πολιτικς εναι να πολ σπνιο φαινμενο που δεν χει σχση με τη μιντιακ προβολ εικνας με τη φανατικ προσκλληση σε ιδεολογες και πρσωπα. Εναι νας πολιτικς που μπορε να ωθσει τα πργματα ετε στο μλλον ως φλος της ανθρωπτητας ετε στο παρελθν ως εχθρς της.

Αλλ θα μενουμε στον πολιτικ ως φλο της ανθρωπτητας που θα εναι το θμα του σντομου αυτο ρθρου.

Το σγουρο εναι τι το γεγονς αυτς της απουσας πολιτικν εναι συναφς με την παρακμ της εποχς μας. Αλλ ακμη και αυτ εναι ειπωμνο απ λες σχεδν τις γενις που θεωροσαν πως οι νετερες γενις κατστρεφαν το παλι και τι αυτ το παλι ταν καλτερο. μως αυτ δεν ταν αληθς.  Υπ την κυριαρχα του φβου του θαντου κθε τι παλι και γνριμο φανεται ασφαλστερο και κθε τι νετερο επισφαλς και απορριπτο. Και αυτ που φανεται σαν καταστροφ συχν δεν εναι παρ η παρλευση ενς πργματος, ταν αυτ πως εναι δεν χει πια να προσφρει στη ζω τποτε λλο. Αν ο νθρωπος εχε ξεπερσει τον φβο και την ιδιοτλεια, αντ για την καταστροφ θα εχαμε απλς μα χαρομενη και ηθελημνη αλλαγ. ταν μως η αλλαγ γνεται αθλητα, ττε υπρχει οδνη.

Το πρβλημα με τις αλλαγς εναι τι, ταν παρρχεται το δη εξαντλημνο παρελθν, μπορε και να μην υπρχει να καλτερο ραμα για το μλλον μια προσδοκα για να ττοιο ραμα. Το μλλον μως δεν πρπει να διαπνεται απ τις δυνμεις καταστροφς, αλλ απ δυνμεις καλυτρευσης και πνευματικς αναγννησης του ανθρπου. Για να υπερισχσουν αυτς οι δυνμεις, πρπει και ο νθρωπος να μεταμορφσει τα κριτρια της ζως του και επομνως τα κνητρ του προς το καλτερο.

Η παρακμ καταλγει σε κρση και η εποχ μας εναι εποχ μεζονος κρσης που θα οδηγσει αναπφευκτα σε αλλαγς – αν υπρξει κσμος! Αυτς οι εποχς των μεγλων μεταβολν σαν τη σημεριν – που, πως φανεται, εναι αναπφευκτες – εναι γεμτες ευκαιρες αλλ και ταυτχρονα πολ επικνδυνες, γιατ εναι πιθανν ο νθρωπος να θελσει ετε να παραμενει στο παρελθν και να διατηρσει τα παλι του κριτρια και συμπεριφορς ετε, αντιθτως, να επιδεινσει τα κριτρι του. Στην πρτη περπτωση η καταστροφ εναι αναπφευκτη, γιατ το παρελθν λγω ακριβς της, διαπιστωμνης πια, οραματικς ελλειμματικτητς του και των λλων ατελειν του δεν θα χει τη δναμη να αντικροσει την καταστροφ – εξλλου, αν ταν ακμη ζωνταν, δεν θα εχε γνει η καταστροφ. Στη δετερη περπτωση ο κνδυνος εναι προφανς, γιατ το μλλον δεν μπορε να συνσταται απ τα δια τα στοιχεα της παρακμς (και στην εποχ μας αποκαλφθηκαν φθονα ττοια στοιχεα) σο κι αν φανονται δεσπζοντα. Αυτ τα αποκαλυπτμενα αρνητικ στοιχεα ταν εκενα που ενυπρχαν σε λανθνουσα κατσταση και απλς αποκαλφθηκαν ταν τα αποθματα του πολιτισμο για ορματα εξαντλθηκαν.

Ττοιοι λγοι βρσκονται και πσω απ το τι δεν υπρχουν πια αληθινο πολιτικο. Η διακυβρνηση εναι εξαιρετικ σημαντικ για να μπορον να την ασκσουν νθρωποι χωρς ραμα με ορματα μνον υλικς ανπτυξης  και μλιστα μσα σε ναν κσμο που ακμη επιζητε ττοιου εδους «ανπτυξη». Οι αληθινο πολιτικο σαν πντοτε πολ σπνιοι, μως σε ορισμνες εποχς εκλεπουν εντελς. χι γιατ δεν υπρχουν ττοιοι νθρωποι μσα στην κοινωνα, αλλ γιατ δεν υπρχουν κριτρια και θληση στους πολτες  που να οδηγσουν τσο στην ανερεσ τους σο και στην υποστριξ τους, τη στιγμ μλιστα που η κοινωνικ κατσταση εναι τσο αρνητικ και χαδης που καθιστ κτι ττοιο ακμη πιο δσκολο. Ωστσο οι εποχς κρσης εναι οι κατλληλες για ανδειξ τους.

Η ανυπαρξα αληθινν πολιτικν εναι εν συντομα αποτλεσμα:
1) της απουσας ορματος
κατλληλου για την εποχ που ζομε. Οι νθρωποι ακμη αποζητον πολιτικος που θα τους βγλουν απ το οικονομικ αδιξοδο και μνον, αλλ αυτ εναι αδνατον σμερα, αν δεν συνδυαστε με λλες βαθτερες αλλαγς, αυτς που θναι αποτλεσμα ενς ορματος περισστερο πνευματικο,  το οποο ββαια θα πρπει να λβει συγκεκριμνες μορφς στο πεδο της πρξης. Κθε λλη προσδοκα εναι λανθασμνη και αδιξοδη εκ των πραγμτων, πραν του τι θα συνχιζε αυτ το οποο δη υπρχει και εναι αποδεδειγμνα ανεπαρκς. Και πως λγεται «λας χωρς ραμα απλλυται».

2) της απουσας πολιτισμο, μια και πολιτισμς δεν εναι η τεχνολογα. Το δε γνωστικ υπβαθρο με τη σφραγδα εγκυρτητας της τυπικς παιδεας δεν αρκε, για να προσδσει τον χαρακτρα πολιτισμο. που τα τυπικ στοιχεα αυξνονται εναι πιθανν να χνονται τα ουσιαστικ.

3) της απουσας του ανθρπου, μια απουσα που ο νθρωπος ταυτστηκε με το χειν και την παροδικτητα.

Το ποια εναι η ννοια του ορματος, του πολιτισμο και το περιεχμενο του χειν και της παροδικτητας (για να μη μενουν κενς λξεις) πρπει να το απαντσει ο διος και χι κποιος λλος γι’ αυτν. χει τη δυναττητα να το πετχει και μνον η συνθεια της αποφυγς της ευθνης τον ωθε να μη το κνει.

Η Ιωννα Μουτσοπολου εναι Δικηγρος
Μλος της ΜΚΟ Σλων

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )