Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Τον τελευταο καιρ ακογονται πολλς φωνς απ στελχη της Κυβρνησης και της Αντιπολτευσης για επεγουσα ανγκη αλλαγς της σημερινς πολιτικς. Μια μως «αλλαγ πολιτικς»  δεν χει καμα αξα αν δεν ξεκαθαρσουμε τι εννοομε,   ακριβστερα τι θλουμε να εννοομε, με το αφηρημνο ουσιαστικ «πολιτικ». Αν δεν συμφωνσουμε σε να γενικς αποδοχς ορισμ του ρου «πολιτικ», η αλλαγ θα γνει χωρς πυξδα και γργορα θα αρχσουμε να συζητμε για αλλαγ της … αλλαγς.

 

Τι εναι πολιτικ

Ο ρος Πολιτικ  (Politics, Policy) εναι Ελληνικς και χει διεθν χρση. Στα Ελληνικ, ετυμολογικ η λξη πολιτικ προφανς σημανει δραστηριτητες των πολιτν. Στην κρατοσα μως σμερα αντληψη σημανει «δραστηριτητες που συνδονται με την διακυβρνηση μιας  Εταιρεας, μιας Χρας, μας νωσης Χωρν». Σμερα ο ρος πολιτικ δεν καθορζει ΠΟΙΟΙ εναι οι φορες  αυτν των δραστηριοττων και ΠΟΙΟΣ εναι ο στχος τους· σμερα ο ρος πολιτικ οτε την ννοια, οτε τη σαφνεια χει, που εχε στην Ελλδα. Ο ρος «πολιτικ» χει μεγλη στρβλωση παρμοια με αυτ του ρου «δημοκρατα».  

νας απ τους  ορισμος του ρου «πολιτικ», που προσεγγζει περισστερο την  ετυμολογα του στην Ελληνικ γλσσα και κουλτορα εναι ο ακλουθος:  «Πολιτικ εναι ,τι δημιουργε ραμα και στχους στους πολτες».  Εναι φανερ τι η δημιουργα κοινν στχων στο σνολο, στο 100% των πολιτν, εναι νομοτελειακ[1] αδνατη. Κοινο στχοι στην πρξη μπορον να δημιουργηθον μνο στην πλειοντητα, στην πλειοψηφα των πολιτν. Συνεπς, ο παραπνω ορισμς γνεται σαφστερος στην ακλουθη διατπωση:  «Πολιτικ εναι ,τι δημιουργε ραμα και στχους στην πλειοψηφα των πολιτν».   Αν δεχθομε τον παραπνω ορισμ, ττε εμαστε υποχρεωμνοι να δεχθομε και τα εξς συμπερσματα που επγονται απ αυτν:

-          Τα προγρμματα ηγετν, κομμτων και ειδημνων, εναι απλ προτσεις δημιουργας στχων και χι πολιτικς. Τα προγρμματα αυτ συνιστον πολιτικς ττε και μνον ττε, ταν υιοθετονται και εγκρνονται απ την πλειοψηφα των πολιτν. Αυτ το απλ και λογικ συμπρασμα πρπει να κατανοηθε και να βιωθε απ τους πολιτικος της κυβρνησης και της αντιπολτευσης, αλλ περισστερο απ τους απλος πολτες. Ηθικ, λογικ και πρακτικ δικαωμα δημιουργας πολιτικν χουν μνο οι πολτες· αυτο που θα κληθον να υλοποισουν τους στχους,  να πληρσουν το κστος και  να εισπρξουν τα κρδη απ την υλοποηση των πολιτικν.

-          Οι πολιτικς χουν ννοια μνο στις δημοκρατες. Στα λλα πολιτεματα «οι πολιτικς» εναι οι στχοι και το ραμα των ολγων· του μονρχη, των ηγετν, των κομμτων, του κατεστημνου της εξουσας.

-          Απψεις και προγρμματα που δεν χουν την γκριση της πλειοψηφας των πολιτν, δεν εναι απλς λθος που ονομζονται πολιτικς· εναι να σκπιμο «λθος» που υπηρετε ευνητα ιδιοτελ συμφροντα του κατεστημνου της εξουσας.

 

 Δημιουργα στχων· να γενικ χαρακτηριστικ της Φσης

 Τα μλη τσο των μβιων, σο και των βιων συστημτων, χουν την εγγεν, την αυθρμητη τση, δημιουργας και πραγματοποησης στχων.

Η παρξη αυτο του χαρακτηριστικο, γνεται φανερ στις διαδικασες επιβωσης (θρψη, αναπαραγωγ ) των μβιων συστημτων.

Στον νθρωπο η δημιουργα στχων εμφανζεται σε πολ μεγαλτερη κταση και με ιδιατερα μεγαλτερη νταση απ’ τι στα λλα μβια συστματα. Αυτ το φυσικ χαρακτηριστικ του ανθρπου αποτλεσε το χημα της κυριαρχας του στη γη.

Στα βια συστματα, η δημιουργα στχων δεν εναι τσο εμφανς, οτε λειτουργε με τον διο τρπο πως στα μβια και ιδιατερα στα ανθρπινα συστματα. να παρδειγμα δημιουργας στχων στα βια συστματα εναι η απκτηση μαγνητικν ροπν (μαγνητισμο) στα σιδηρομαγνητικ υλικ.

Στα υλικ αυτ, ο μαγνητισμς δημιουργεται απ την τση, απ την «πολιτικ» των ατμων να προσανατολζουν στην δια κατεθυνση τις μαγνητικς τους ροπς, δημιουργντας τσι μικροσκοπικος μαγντες, που ονομζονται περιοχς weiss.[2]

Η «πολιτικ» των σιδηρομαγνητικν υλικν σως εναι το καλλτερο μοντλο οργνωσης και πραγματοποησης της επερχμενης παγκοσμιοποησης. Η σοφα του ανθρπου εναι ασμαντη μπροστ στη σοφα της φσης.

Ο προαναφερθες ορισμς της πολιτικς σε συνδυασμ με το αναμφισβτητο γεγονς τι στους ανθρπους μεγιστοποιεται το φυσικ χαρακτηριστικ της δημιουργας στχων, εναι απλυτα συμβατς με τον ορισμ του Αριστοτλη:

«Ο νθρωπος εναι ζο πολιτικ».

Οι παραπνω σκψεις οδηγον ναν απλ πολτη στο συμπρασμα, τι οι σημερινς «πολιτικς» συνιστον στρβλωση και παρβαση φυσικν αρχν· τι μοιζουν με πρξη ευνουχισμο μιας φυσικς ιδιτητος που οργαννει και πραγματοποιε η κοντφθαλμη «σοφα» των ανθρπων.

 

Μια πραγματικ να πολιτικ

Εναι φανερ τι μια πραγματικ να πολιτικ προποθτει πρωτστως την επαναφορ της πολιτικς στη λογικ των προαναφερθντων· απαιτε την ελεθερη και συνειδητ δημιουργα στχων στην πλειοψηφα των πολιτν. Μια πολιτικ που θα βασζεται σε αυτν την αρχ, θα συμβλλει αποφασιστικ για να πραγματοποιηθον τα ακλουθα:

-          Να αλλξει η νοοτροπα των σημερινν ηγετν απ αυτν του ηγεμνα και πργκιπα που εναι σμερα, σε αυτν του ρχοντα της αρχαιοελληνικς Δημοκρατας. σως εναι χρσιμο να θυμηθομε τι στη αρχαιοελληνικ γλσσα ρχοντας ονομαζταν αυτς που μπαινε στην αρχ ενς οργανωμνου σχηματισμο· ο επικεφαλς, ο μπροστρης, που μεριμν για την υλοποηση των αποφσεων /εντολν των πολιτν, για την υλοποηση της πολιτικς.

-          Να αποκτσουν τα πολιτικ κμματα το ρλο που προβλπεται στο ρθρο 21 του Θεμελιδους Νμου της Βννης, σμφωνα με το οποο «σκοπς των κμματων εναι η συμβολ στη δημιουργα πολιτικς βολησης» και χι η δημιουργα μηχανισμν κατκτησης και σκησης της εξουσας που εναι σμερα.

Τα λοιπ ορματα και στχοι των πολιτν, που θα δημιουργηθον μετ απ μια ττοια αλλαγ, πονται. μως εναι ευνητο τι τρα οι στχοι της νας πολιτικς θα χουν: μικρ ρσκο για τον ορθολογισμ τους, μεγλο ηθικ βρος, μεγλη αποδοχ και ως εκ τοτου υψηλ εφικττητα.

Η σημεριν εποχ της ψηφιακς τεχνολογας και της κοινωνας της πληροφορας, εναι μια μεγλη ευκαιρα για την εφαρμογ αυτς της νας πολιτικς. Εναι μια μεγλη ευκαιρα για τη δημιουργα της κοινωνας των πολιτν και τον μετασχηματισμ της σημερινς «κουλτορας του πολμου», που αποτελε το θεμλιο των σημερινν συστημτων εξουσας σε “κουλτορα της ειρνης”, που οραματστηκε ο Frederico Mayor [3].

 χημα υλοποησης αυτς της να πολιτικς, θα εναι η λειτουργα μιας Ψηφιακς Πνκας, που θα χει σε σγκριση με την Πνκα της Αθνας:Απλοστερη, φιλικτερη.ταχτερη και πιο αξιπιστη λειτουργα. Εξαιρετικ μεγαλτερη χωρητικτητα. Λειτουργα με πρα πολ μικρτερο μεσο και μμεσο κστος, και η Ψηφιακ Πνκα θα «πηγανει» στους πολτες αντ να πηγανουν οι πολτες σ’ αυτ.

 

 Το πρτυπο του νου ηγτη

Τον τελευταο επσης καιρ γνονται εκτιμσεις και προτσεις για το πρτυπο ενς νου ηγτη που θα βγλει τη χρα απ την κρση και θα την απαλλξει απ τις σημερινς ιδιοτελες «πολιτικς» του κατεστημνου της εξουσας και τους μηχανισμος που ανπτυξε για τη στριξη του.

Ως ττοια πρτυπα ηγετν, χουν για παρδειγμα προταθε, μεταξ των λλων:

Ο μεταρρυθμιστς Μγας Πτρος[4] που ονομστηκε πατρας του Ρωσικο θνους και ο σγχρονος Ποτιν[5] της Ρωσας.

 Οι προτσεις μως αυτς δεν εναι συμβατς με σα αναφρθηκαν προηγουμνως περ πολιτικς, αλλ οτε και με την ιστορα και κουλτορα των Ελλνων.

Πρτυπο ηγτη, ο οποος θα μποροσε να μας βγλει οριστικ απ την κρση εναι Εκενος που θα στηρξει τη λψη των «μγιστων» αποφσεων απ το σνολο των πολιτν με ψηφιακ δημοψηφσματα και θα στηριχθε σε αυτς τις αποφσεις· πρτυπο ηγτη θα εναι Εκενος που θα πιστψει και θα εφαρμσει το δγμα τι «τα προβλματα στις Δημοκρατες λνονται με περισστερη και γνησιτερη Δημοκρατα».

Ττοιο πρτυπο ηγτη εναι ο Περικλς[6] της Αθηνακς Δημοκρατας, που στριξε και στηρχθηκε στην Εκκλησα του Δμου. Αυτς που μετφερε αρμοδιτητες απ τον ρειο Πγο των ευγενν, στη Βουλ των Πεντακοσων των απλν πολιτν. Αυτς που επκτεινε το δικαωμα συμμετοχς στην Εκκλησα του Δμου στους φτωχος ζευγτες. Αυτς επ των ημερν του οποου μεσουρνησαν η Δημοκρατα και ο ανεπανληπτος Κλασσικς Ελληνικς Πολιτισμς.

 

 

 

 [1] Στατιστικ και χι ντετερμινιστικ νομοτλεια.

[2] Η περιστροφ ενς ηλεκτρονου γρω απ τον πυρνα ισοδυναμε με κυκλοφορα ηλεκτρικο ρεματος. Το ρεμα αυτ δημιουργε μαγνητικ ροπ, πως στους ηλεκτρομαγντες.

[3] Frederico Mayor. Ισπανς πολιτικς, λγιος, ποιητς και ουμανιστς. Διετλεσε υπουργς, δμαρχος Μαδρτης και Γενικς Διευθυντς της UNESCO.

[4]     Απψεις για την αντιμετπιση της πολιτικς κρσης στη Ελλδα, ομδας Ελληνοαμερικανν Πανεπιστημιακν.

[5]     Χρστος Γιανναρς. ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 14-09-2008.

[6] Περικλς, μεγλος πολιτικς ηγτης και μεταρρυθμιστς της Αθηνακς Δημοκρατας (490 – 429 π.Χ.). Συνεχιστς του ργου του θεμελιωτ της Αθηνακς Δημοκρατας Κλεισθνη, του οποου την ανιψι Αγαρστη εχε παντρευτε.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )