Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Οι δο νμοι της Θερμοδυναμικς

πως μθαμε απ τη Φυσικ  του Γυμνασου,  η παραγωγ μηχανικο ργου απ την θερμτητα εναι δυνατ ττε και μνο ττε,  ταν ισχουν  και  το 1ο  και το 2ο  θερμοδυναμικ   αξωμα.  Ας θυμηθομε μως αυτος τους δο νμους.

Κατ το 1ο θερμοδυναμικ αξωμα,  περισστερο γνωστ ως ο Νμος της  Διατηρσεως της Ενεργεας, « Η ενργεια οτε γεννιται  εκ του μηδενς,  οτε πεθανει, αλλ εναι φθαρτη».[1]  Ο νθρωπος συνεπς  δεν χει την δυναττητα παραγωγς  ενεργεας παρ μνο μετασχηματισμο της απ τη μα μορφ σε λλη, πχ απ θερμικ σε μηχανικ απ θερμικ σε ηλεκτρικ.

Κατ το 2ο Θερμοδυναμικ αξωμα, γνωστ και ως ο Νμος της Εντροπας, «Η μετατροπ της θερμτητας σε  μηχανικ ργο εναι δυνατ μνο ταν υπρχουν συνθκες ρος απ  μα δεξαμεν ρευστο με υψηλ θερμοκρασα  Τ1 προς  μια λλη δεξαμεν με  μικρτερη θερμοκρασα Τ2».  Δηλαδ ταν:    Τ1 >> Τ2 .

Το  αξωμα αυτ με τη χρση της εντροπας  S αντ της θερμοκρασας, γρφεται:    S2  >> S1.     Σημεινεται τι οι δο διατυπσεις του 2ου  θερμοδυναμικο αξιματος,  με τη θερμοκρασα Τ και με την εντροπα S,  εναι ισοδναμες. Η απδειξη μως  αυτς της ισοδυναμας εκφεγει   του σκοπο και των δυνατοττων του ρθρου. 

 

Οι δο νμοι της Οικονομας

Στα οικονομικ  συστματα   ισχουν επσης δο οικονομικ αξιματα, τα οποα πρπει να εφαρμζονται και τα δο, και χι το να απ τα δο,  για να υπρχει παραγωγ ργου. Τα αξιματα αυτ μπορον να διατυπωθον ως ακολοθως :  

Κατ το 1ο οικονομικ αξωμα  «Η κατανλωση  των ανθρπων  ενς  κλειστο οικονομικο συστματος  δεν μπορε να υπερβανει την παραγωγ τους». Για παρδειγμα μια οικογνεια δεν μπορε να καταναλνει περισστερα απ σα παργει. Η αλθεια αυτο του αξιματος εναι προφανς και  χει βιωθε ιδιατερα απ τους ανθρπους που  ζησαν στην προ της παγκοσμιοποησης εποχ· την εποχ που το κθε Κρτος ταν, σε μεγλο βαθμ,  να κλειστ σστημα Οικονομας. Με την  παγκοσμιοποηση μως τα κλειστ συστματα διευρυνθκαν  και σμερα «κλειστ σστημα Οικονομας»  εναι το σνολο των κρατν που χουν αποδεχθε την ελεθερη διακνηση αγαθν και κεφαλαων.[2]  τσι  σμερα η οικονομικ νομοτλεια ενς κρτους εναι πιο κοντ σε αυτν των ανοικτν συστημτων,  παρ των κλειστν. Υπενθυμζεται τι στη Θερμοδυναμικ  κλειστ συστματα ονομζονται τα συστματα που δεν αλληλεπιδρον με το περιβλλον και ανοικτ το αντθετο. Στην πρξη τσο τα θερμοδυναμικ σο και τα οικονομικ συστματα εναι ανοικτ. Η μελτη μως των κλειστν συστημτων βοθησε σημαντικ στην ανακλυψη των νμων της θερμοδυναμικς και πιθανν και της οικονομας. Σημεινεται τι η νομοτλεια  των κλειστν συστημτων γενικ δεν ισχει και στα ανοικτ, αλλ ισχει και γι’ αυτ, σε  κποιο μικρ ως πολ μεγλο  βαθμ, μνο ταν υπρχουν κποιες προποθσεις.

Κατ το  2ο οικονομικ αξωμα  «Η δαπνη (η κατανλωση) των μελν ενς κλειστο  συστματος  αποτελε (ισοται με) το εισδημα τους.»   Αυτ σημανει τι αν σε μια κοινωνα μειωθε η κατανλωση κατ Χ % , νομοτελειακ θα μειωθε κατ το διο ποσοστ και το εισδημα των ανθρπων, και αντιστρφως.  Στις παλιτερες  κοινωνες, ιδως τις αγροτικς,  οι νθρωποι ζοσαν με αγαθ και υπηρεσες της δικς τους κυρως παραγωγς. Αντθετα  στις σημερινς κοινωνες ζουν μεν απ την εργασα τους, αλλ με αγαθ και υπηρεσες που παργονται απ κποιους λλους. Αυτ σημανει τι σμερα η οικονομα διαμορφνεται περισστερο απ το 2ο αξωμα απ’  τι στο παρελθν. Η αλλαγ αυτ, που εναι αποτλεσμα της παγκοσμιοποησης,  χει οδηγσει  τους ανθρπους του χωριο μου να τρνε  ακτινδια απ τη Χιλ και σκρδα απ την Κνα (!!) και χι απ τα χωρφια τους  που τργανε παλιτερα. Θεωρομε απαρατητο να υπενθυμσουμε τι η παγκοσμιοποηση χει πλεονεκτματα και μειονεκτματα. Λογικ και δκαιο συνεπς εναι να κριθε απ την αξιολγηση των μειονεκτημτων και πλεονεκτημτων της. Εκενο που εναι παρλογο και δικο, εναι να αξιολογεται μνο απ τα  μειονεκτματα της να θλουμε να αποκτσουμε τα πλεονεκτματα της χωρς να αποδεχμαστε τα μειονεκτματα της την  υποχρωση μας για τρηση των καννων της.    

 

Τα λθη κατανησης και εφαρμογς των νμων

Φυσικο και Μηχανικο, πριν απ αρκετς δεκαετες , που δεν ταν επαρκς γνωστ η νομοτλεια της Θερμοδυναμικς, πστεψαν τι μποροσαν να κατασκευσουν μα μηχαν που να μετατρπει τις τερστιες ποστητες θερμτητας που υπρχουν στους ωκεανος σε ηλεκτρικ ενργεια. Αυτ η προσπθεια προφανς εναι σμφωνη με το 1ο θερμοδυναμικ αξωμα γιατ η θερμικ ενργεια υπρχει και συνεπς η μηχαν δεν θα παργαγε ενργεια απ το μηδν,  αλλ θα μετασχημτιζε την υπρχουσα στους ωκεανος θερμικ ενργεια η οποα παρχεται  απ τον  «Ζωοδτη  λιο».  Σντομα μως κατανησαν  τι η πραγματοποηση μιας ττοιας μηχανς ταν πρακτικ ουτοπικ γιατ η μηχαν ταν μεν σμφωνη με την αρχ της Διατηρσεως της ενεργεας, αλλ παραβαζε το Νμο της Εντροπας  (το 2ο θερμοδυναμικ αξωμα). Για  να λειτουργσει μια ττοια μηχαν πρεπε να βρεθε μια λλη δεξαμεν νερο με θερμοκρασα αρκετ μικρτερη των ωκεανν  και χωρητικτητα συγκρσιμη με αυτ των ωκεανν !!.  Αυτ η προσπθεια εναι γνωστ σαν προσπθεια κατασκευς αεικνητου 2ου εδους·    κατασκευς μηχανς  που δεν θα  σχυε  το 2ο θερμοδυναμικ αξωμα.

Κποιοι Οικονομολγοι και Πολιτικο σμερα, πιστεουν τι εναι εφικτ η υπρβαση της οικονομικς κρσεως με αξηση της κατανλωσης, εφαρμζοντας το 2ο οικονομικ αξωμα και αδιαφορντας για την εφαρμογ του 1ου.  Η στρατηγικ αυτ, που απαιτε την υπρβαση της ντετερμινιστικς νομοτλειας του 1ου οικονομικο αξιματος, στην αντληψη ενς Φυσικο, ισοδυναμε με προσπθεια κατασκευς  οικονομικο αεικιντου 1ου εδους.

 

Ομοιτητες και διαφορς

Η νομοτλεια και η ιστορα της θερμοδυναμικς και της  οικονομας , παρουσιζουν τις ακλουθες  ομοιτητες και διαφορς:

α. Το 1ο αξωμα της θερμοδυναμικς  και το 1ο της οικονομας  εναι ντετερμινιστικο νμοι· νμοι δηλαδ  των οποων η υπρβαση εναι απολτως αδνατη. Αντθετα το 2ο αξωμα, της θερμοδυναμικς και το 2ο της οικονομας,  εναι  στατιστικο νμοι των οποων η υπρβαση δεν εναι ντετερμινιστικ αδνατη, αλλ εναι πρακτικ αδνατη.  Να θυμσουμε τι στη σγχρονη Φυσικ οι νμοι διακρνονται σε ντετερμινιστικος και στατιστικος. Στους ντετερμινιστικος το αποτλεσμα χει απλυτη βεβαιτητα εν στους στατιστικος πολ μεγλη πιθαντητα. Πχ ο θεμελιδης νμος της Μηχανικς  F=m. γ εναι ντετερμινιστικς εν ο νμος της εντροπας (το 2ο θερμοδυναμικ  αξωμα) εναι στατιστικς νμος.

β. Οι Φυσικο και οι Μηχανικο, πριν απ αρκετ χρνια επιχερησαν την ανπτυξη του  αεικνητου 2ου εδους· επιχερησαν δηλαδ την υπρβαση της  στατιστικς νομοτλειας του 2ου θερμοδυναμικο αξιματος.  Κποιοι Πολιτικο και Οικονομολγοι  σμερα επιχειρον την πραγματοποηση οικονομικο αεικιντου 1ου εδους·  επιχειρον δηλαδ την υπρβαση της ντετερμινιστικς νομοτλειας του 1ου οικονομικο αξιματος, κτι που εναι πιο ελκυστικ αλλ και πιο ουτοπικ απ την υπρβαση της στατιστικς νομοτλειας.

Η περεργη, αν χι παρλογη, αυτ  αντληψη και προσπθεια, σως να οφελεταιστο οτι δεν βιθηκε  ακμη επαρκς ο μετασχηματισμς των οικονομικν συστημτων απ  κλειστ σε ανοικτ,  που η παγκοσμιοποηση πραγματοποησε.

σως να οφελεται στην χρονικ υστρηση ανπτυξης των επιστημν της Οικονομας και της Πολιτικς, σε σγκριση με αυτν της Φυσικς και της Τεχνολογας.[1] Με τις σημερινς αντιλψεις η Ενργεια (Ε)  και η λη (η μζα m)  εναι διες  ονττητες που συνδονται μεταξ τους με τη σχση:  E = m c²  . Στη Φση συνεπς παραμνει σταθερ και φθαρτο το θροισμα Ενργειας και λης.  

[2] Εναι η  πολιτικ της παγκσμιας φιλελευθεροποησης των εξωτερικν ανταλλαγν της GATT  και των Βρυξελλν 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )