Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

:

 

Αν η κατσταση του κσμου δεν ταν σμερα τσο οριακ, χι μνον για τον πολιτισμ αλλ και για τη φυσικ επιβωση του ανθρπου και του πλαντη ολκληρου, το ζτημα της ουτοπας και ο τρπος που τη χρησιμοποιε η ανθρωπτητα θα πρεπε να προκαλε θυμηδα με την ανοησα και τις παιδαριδεις υπεκφυγς μπροστ στο αληθιν νημ της. Ακμη και ο τελευταος νθρωπος θεωρε οποιαδποτε προσπθεια για αλλαγ της νοσηρς κατστασης της κοινωνας ουτοπικ. Αυτ μως εναι μια αυτοεκπληρομενη προφητεα που πρπει να πρει τη θση που της αρμζει (το τποτα, δηλαδ!), αντ να προσδδει σε ποιον την αναφρει την αγλη ενς ανπαρκτου μελαγχολικο στωικισμο και μιας δθεν βαθυστχαστης ανλυσης.

Ας δομε μως τα πργματα αναλυτικτερα, στε να ξεδιαλνουμε το κουβρι των εννοιν που τσο εκολα χρησιμοποιονται ως αυτονητες, με συνπεια να μπερδεουν ακμη περισστερο την κατανησ μας:

Τι εννοομε λγοντας “ουτοπα” πρα απ μια λεκτικ ανλυση φιλολογικο χαρακτρα; Συνθως, εννοομε κτι το οποο δεν μπορε να πραγματοποιηθε μεσα σε σντομο χρνο, επειδ δεν υπρχουν οι δυναττητες για κτι ττοιο. ραγε, η κοινωνικ αλλαγ προς το καλτερο εναι ντως αδνατη και ποια εναι τα εμπδι της; Τα λογικ εμπδια θα ταν τα εξς:

1.-Ανικαντητα να κατανοσει κανες τι η σημεριν κατσταση εναι λανθασμνη και ποιο εναι σε αδρς γραμμς το ορθ. Δεν φανεται να υπρχει ττοια ανικαντητα στον μσο νθρωπο της δσης. Ο καθνας μπορε να κατανοσει τι η διαφθορ, η φτχεια, η ανεργα, η λλειψη παιδεας και περθαλψης δεν εναι κοινωνικ ορθ και τι το αντθετο θα ταν επιθυμητ. Εναι αρκετο αινες τρα που αυτ τα αιτματα χουν περιοδικ διατυπωθε και τελικ εφαρμοστε, στε να μη θεωρονται ως κτι ολτελα νο και ανεπιθμητο απ τη μζα των ανθρπων.

2.-Ανικαντητα να επιλξει κανες την ορθ κατεθυνση. Για αρκετος ανθρπους αυτ αληθεει, αλλ, και πλι, για τον μσο νθρωπο εναι δυνατ η εξταση των διαθσιμων πληροφοριν για τις εναλλακτικς λσεις και η επιλογ των κατλληλων ανθρπων, επειδ υπρχουν τα τεχνικ μσα για την κυκλοφορα της πληροφορας και την επικοινωνα. Αλλ, για να γνει αυτ, θα πρπει να διαθσει χρνο και κπο για την κατανηση των συμβαινντων και να παραμερσει τα ιδιοτελ συμφροντ του, για να στηρξει τους κατλληλους εκπροσπους του. Με ττοια μως αδρνεια και αδιαφορα δεν εναι να απορε κανες που υπρχει τση κραυγαλα λλειψη αληθινν εκπροσπων της λακς βολησης – γιατ δεν υπρχει καν λακ βοληση, παρ μια επιθυμα καλοπρασης.

3.-Ανικαντητα να διακρνει τη σωστ απ τη λανθασμνη πληροφορα. Αυτ δεν ισχει για τον μσο νθρωπο, τουλχιστον της δσης, απλς δεν θλει να διαθσει τον χρνο του και να διαταρξει τον εφησυχασμ του με ττοιες μριμνες, οι οποες κανονικ αρμζουν στον αληθιν ενεργ πολτη. Εκτς και αν σοβαρ θεωρε κανες ενεργ τον πολτη που κθε τσσερα χρνια ψηφζει, εναποθτοντας τυφλ στα χρια αμφβολων πολιτικν την ατομικ και εθνικ τχη. Ββαια, το σωστ απ το λθος μπορον να ξεχωρσουν μνον εν κανες εναι διατεθειμνος να παραμερσει τις προκαταλψεις, τα συμφροντα που εμποδζουν την κατανηση και την λλειψη ορματος που φυλακζει τον νθρωπο στον στεν ιδιοτελ του κκλο.

Σπανως η ανικαντητα εναι η αληθιν αιτα της κοινωνικς σψης. Το σνηθες ατιο εναι η λλειψη βολησης η αντθετη βοληση, που μπορε να εκφρζεται ως ηθελημνη γνοια και αδυναμα. Αυτ μως δεν καθιστ ουτοπα τη λση, αλλ αποτελε ευθως μα επιλογ για την οποα ο νθρωπος εναι απλυτα υπεθυνος. Και, επειδ λοι χουν την δια τση ιδιοτελος αδρνειας, μπορε εκολα να δεξει κανες να αληθιν μεγλο πλθος ανθρπων που δεν κνουν καμμα προσπθεια για βελτωση και να το θεωρσει ανυπρβλητο εμπδιο για την ατομικ του προσπθεια. Αλλ η ατομικ προσπθεια κατανησης του κσμου και βελτωσης του εαυτο δεν μπορε να εμποδζεται απ τη γενικ αδρνεια. Το πλθος ατομικν προσπαθειν  θα διευκλυνε ξαφνικ και την κοινωνικ  βελτωση, γιατ η πληθικτητα χει μεγλη δναμη. μως μσα σε μια μαζικ γνοια, ηθελημνη κυρως, τποτε δεν πρκειται να ξεκαθαρσει προς το καλτερο.

Η κοινωνικ βελτωση, λοιπν, δεν εναι ουτοπα, αλλ η ρνηση της ευθνης για τη βελτωση αυτ εναι σαφστατα ηθελημνη επιλογ τρπου ζως. Δεν εναι τι δεν μπορε αλλ τι δεν θλει να κνει την προσπθεια, αν και δεν το ομολογε, γιατ προτιμει τον εφησυχασμ αντ της λειτουργας της συνεδησης. Θα επιθυμοσε να ταν καλτερα τα πργματα, αλλ χι και να πληρσει ττοιο τμημα!

Γι αυτ εναι ανεπτρεπτο να αποκαλομε “ουτοπα” οποιαδποτε προσπθεια για σκψη και επιλογ ξω απ τα συνηθισμνα. Θα ταν ακριβστερο αν χρησιμοποιοσε κανες τη λξη “επιλεγμνος θνατος” για μια ττοια ζω εφησυχασμο, αντ να αποκαλε “ουτοπα” ο,τιδποτε εναι απλ φυσιολογικ και αρμζον στον μσο νθρωπο.

Φυσικ, υπρχει και μια λλη λειτουργα της ουτοπας. Εναι η χρση που της κνουν ορισμνοι λεγμενοι “ιδεαλιστς”, που συλλαμβνουν να ραμα του μλλοντος μακριν και προσπαθον να το περιγρψουν με λεπτομρειες στο παρν (εν οι συνθκες δεν εναι κατλληλες για ττοια σλληψη λεπτομερειν) και να το εφαρμσουν σε ναν κσμο ολτελα ακατλληλο. Ττοιο παρδειγμα θα μποροσε να εναι το ραμα μιας αδελφωμνης ανθρωπτητας. Αυτ εναι ουτοπικ για το παρν. Μερικς φορς εκφρζει να εδος εγωισμο, γιατ υπρχει μα βιασνη να αρπξει κανες μα ιδα ως δικ του δημιοργημα και να δει τα αποτελσματα της δρσης του. λλοτε αποτελε την κορφωση των καλτερων οραμτων της ζως στην οποα προσκολλται κανες συναισθηματικ. Συνθως, ττοια ορματα πρπει να παραμενουν ως οδοδεκτες για το μλλον που πρπει να υπαγορεουν σταδιακ βματα προς συνεργασα και υπευθυντητα. Αλλ οι διοι οι ιδεαλιστς φοβονται συχν μια ττοια αναμον, γιατ τη θεωρον υπαναχρηση απ την καθαρτητα της ιδας, πργμα που αποτελε επσης μα πνευματικ φιλοδοξα, γιατ τσο η καθαρτητα σο και η εφαρμογ εναι προς το παρν ανφικτες.

τσι, βλπουμε αντθετες λειτουργες της ννοιας της ουτοπας: Στη μα χρησιμοποιεται ως δικαιολογα, για να  αποφγει κανες να πρξει το εφικτ για λγους ιδιοτλειας, και στην λλη, για να δσει την ψευδασθηση του εφικτο στο ανφικτο για λγους φιλοδοξας.

Η ουτοπα υπ την παραπνω ννοια της υπμνησης μιας μακρινς δυναττητας προς την οποα πρπει να τενουμε σταδιακ εναι αναγκαα και χρσιμη, γιατ εξοικεινει τους ανθρπους με νετερες ιδες και αναδυμενες ανγκες και τους προετοιμζει με τον πρποντα τρπο. Αρκε να μην περιπσει κανες στο ατπημα να θεωρε μακριν το δη εφικτ προκαλντας τσι οπισθοχρηση στο παρελθν , αντιθτως, εφικτ το ανφικτο προκαλντας τσι καταστροφ, χος και απαξωση των μεγλων ιδεν λγω της πρωρης και ανριμης εφαρμογς τους. Σε ναν κσμο που η σκψη αναπτσσεται με ττοια ταχτητα η ανγκη για λεπττερες διακρσεις των εννοιν προβλλει πιο αναγκαα απ ποτ και αποτελε ευθνη για λους.

 

Η Ιωννα Μουτσοπολου εναι Δικηγρος Μλος της ΜΚΟ Σλων

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )