Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η ννοια και η καταγωγ των ρων.  

Οι ροι Χειραγγηση ( γω απ το χρι) και Χειραφτηση ( αφνω το χρι ) δηλνουν δυο διαμετρικ αντθετες πρξεις. Στη χειραγγηση ο πολτης οδηγεται με τα μτια και το μυαλ χι τα δικ του αλλ κποιου τρτου, εν στη χειραφτηση αφνεται απ αυτ την βοθεια / εξρτηση για να πορευθε με τα δικ του μτια και μυαλ.

Η χειραγγηση και η χειραφτηση αποτελον δδυμη λειτουργικ εντητα που τη δημιοργησε η Φση, ο Θες, για να διασφαλσει την επιβωση των νεογννητων ανθρπων και λων των νεογννητων ζων. Τα νεογννητα επιβινουν χρη στη  γονικ χειραγγηση· χρη στη χειραγγηση πρωτστως απ τη μητρα και δευτερευντως απ τον πατρα.  Αυτ η χειραγγηση εξασφαλζει στο προσωριν ανμπορο νεογννητο τα πντα· τροφ, κνηση , ασφλεια, εκπαδευση. Εναι προφανς τι η ννοια της γονικς χειραγγησης ταυτζεται τσο με την ννοια της γονικς εξουσας, σο και με την της παιδεας πως λεπτομερστερα αναφρεται στα επμενα.  

Βασικ χαρακτηριστικ της γονικς χειραγγησης εναι τι: (1) Σχεδιστηκε απ τη Φση, απ το Θε.  (2) χει ως κριο  στχο την σκηση των νεογννητων για να μπορσουν να  δρουν με τις δικς τους  σωματικς και πνευματικς δυνμεις· την χειραφτηση τους  το συντομτερο. Ο χρνος μετβασης απ τη χειραγγηση στη χειραφτηση που καθρισε η Φση εναι σχετικ σντομος. Ο χρνος αυτς στους ανθρπους επιμηκνθηκε σημαντικ σε σγκριση με τα λλα ζα. Αυτ συνβη γιατ ο πολιτισμς, η κουλτορα της πλης, αξησε τις ανγκες των ανθρπων,  αλλ και τροποποησε τον τρπο κλυψης τους.   Παρ τατα ο κριος στχος της μητρικς/ γονικς  χειραγγησης παρμεινε στη συντριπτικ πλειοντητα των γονων  ο διος· η μετβαση στη χειραφτηση. Στη σοφα της Φσεως η Χειραγγηση εναι το χημα της Χειραφτησης.

 Σμερα οι δο ροι χουν γενικτερη ννοια. Η μεν χειραγγηση σημανει τον περιορισμ της ελευθερας και την εξρτηση απ κποιον, η δε χειραφτηση την απελευθρωση του απ συνθειες και λανθασμνες καθεστηκυες αντιλψεις και πρακτικς.

 

Η χειραγγηση και χειραφτηση των νων  απ την πολιτεα.  

πως οι νεογννητοι τσι και οι νοι νθρωποι χουν ανγκη χειραγγησης για να μπορον να μετασχηματιστον σε ελεθερα και υπεθυνα μλη του κοινωνικο συνλου· για να χει η χειραφτηση τους αποτελεσματικτητα και ασφλεια.  Η υπψη χειραγγηση, που της ταιριζει το νομα πολιτικ χειραγγηση, στις πρτες κοινωνες εχε τον διο  στχο με τον της μητρικς χειραγγησης· εχε ως στχο την πολιτικ χειραφτηση λων και χωρς διακρσεις των νων για να μπορον συμμετσχουν στην εξουσα του Συνλου (Set)· της Φατρας, της Γενις, της Πλης.  Ο στχος αυτς  σχυσε περισστερο στις μητριαρχικς κοινωνες, που  η Μητρα- Αρχηγς χει απ τη Φση ιστιμη και καθολικ ( χωρς επιλεκτικς διακρσεις), αγπη για λα τα  παιδι της. Αντθετα στις πατριαρχικς κοινωνες η πολιτικ χειραγγηση και χειραφτηση των νων εχε περιορισμνη καθολικτητα · ο πρωττοκος γις χειραγωγετο και χειραφετετο για να γνει ο κληρονμος της κοινωνικς  ισχος και της περιουσας  του πατρα.

τσι, απ την καθολικ χειραφτηση των φατριν που σχυε  στις μητριαρχικς κοινωνες γεννθηκε η Δημοκρατα, εν απ τη διακριτικ ( τη μη καθολικ ) χειραφτηση των γενεν  η Μοναρχα. Να υπενθυμσουμε τι φατρες ονομζονται τα τκνα της μητρας, ανεξρτητα απ ποιος ταν ο πατρας, εν γενις τα τκνα του πατρα, ανεξρτητα απ ποια εναι η μητρα.  Σχετικ:  Η Μητρα της Δημοκρατας,   http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=236  .

Στα νετερα συστματα σκησης της εξουσας, οι νοι δεν χειραγωγονται για να αποκτσουν την ικαντητα συμμετοχς στην σκηση της εξουσας της Πλης και στη συνχεια να χειραφετηθον, αλλ για να στηρξουν εκενους που ασκον αυτν  την εξουσα· τον βασιλι, τον ηγεμνα, τον αντιπρσωπο. Στα σημεριν πολιτεματα, ακμη και σε αυτ που ονομζονται δημοκρατικ, η πολιτικ χειραφτηση χει κατ’ ουσα ακυρωθε και η συντριπτικ πλειοντητα των ανθρπων βρσκεται υπ διαρκ πολιτικ  χειραγγηση.

Για την αιτιολγηση της ακρωσης της χειραφτησης, που εναι πρξη αντθετη με  τη φυσικ νομοτλεια,  γνεται επκληση του δγματος: Η σκηση της εξουσας απ τους διους τους πολτες εναι μα ευγενικ αλλ ουτοπικ επιδωξη. Το λανθασμνο αυτ δγμα, συμππτει με το δγμα του Νικολ Μακιαβλι: «Η σκηση της εξουσας πρπει να γνεται απ τον Ηγεμνα αλλ με ττοιο τρπο που να φανεται τι γνεται απ τους πολτες. Οι πολτες δεν μπορον να ασκον εξουσα αλλ μα εναι αναφορ για κθε εξουσα».  Στις σημερινς αντιπροσωπευτικς Δημοκρατες εφαρμζεται η ακλουθη βελτιωμνη διατπωση του δγματος Μακιαβλι: Η σκηση της εξουσας εναι εφικτ  μνο μσω αντιπρσωπων που επιλγονται απ τους πολτες. Οι πολτες δεν μπορον να ασκον εξουσα, αλλ  αποτελον πηγ (::) κθε εξουσας. Το πιο σημαντικ μως εναι τι και η επιλογ των αντιπροσπων/ηγετν πρπει να γνεται με καννες και πρακτικς χι των πολιτν, αλλ των αντιπροσπων τους !!!

Σε ορισμνες περιπτσεις οι ρχοντες των «προοδευτικν δημοκρατιν» δεν αρκστηκαν στην ακρωση της χειραφτησης, αλλ με στχο οι νοι να πιστψουν και να εθιστον στη μνιμη χειραγγηση προχρησαν στην ανατροπ της διαδικασας που δημιουργθηκε απ τη σοφα της Φσεως. Αντ δηλαδ να εφαρμζουν το δγμα «Χειραγγηση εναι το χημα της Χειραφτησης», εφαρμζουν το δγμα της δικς τους «σοφας»: «Η πριμη Χειραφτηση εναι το χημα της μνιμης Χειραγγησης». Το δγμα αυτ μπορε ναδιατυπωθε με περισστερη σαφνεια ως ακολοθως: «Οι νοι δεν πρπει να ασκηθον για να  καταλαβανουν με τα δικ τους μτια και μυαλ, αλλ να πιστεουν σε αλθειες τρτων· στη ροζ, τη θαλασσι, τη σκορα μπλε, την πρσινη και τη συκλαμν αλθεια».

Αιτα της  de facto, αλλ χι και de jure, ακρωσης της χειραφτησης των πολιτν και της διαρκος  χειραγγησης τους, εναι οι θεσμο και οι πρακτικς του σημερινο δημοκρατικο συστματος.

 

Τα αποτελσματα

πως ταν επμενο, η ακρωση της χειραφτησης και η μονιμοποηση της χειραγγησης, οδγησαν στην απλεια του σττους των  «αρχντων, αρχμενων και υπευθνων πολιτν» και  στη δημιουργα  του σττους των οπαδν· των οπαδν που δεν συμμετχουν στην σκηση της εξουσας, αλλ δοξζουν και στηρζουν τους ρχοντες / αντιπροσπους τους.  Η Λακ Σοφα μως διδσκει τι «ποιος χει τα γνια  χει και τα χτνια», που σημανει τι οι χωρς εξουσα οπαδο, εναι λογικ και ηθικ να μην χουν την ευθνη για τα κοιν που εχαν οι ρχοντες και αρχμενοι πολτες. Αυτ συμβανει γατ η ευθνη και η εξουσα εναι μα αδιαρετη ονττητα και χι δο αυτνομες, πως κποιο πιστεουν. Με νομοτελειακ βεβαιτητα, η ακρωση της εξουσας συνεπγεται την  ακρωση της ευθνης και αντιστρφως.

 

Επιστροφ στη σοφα της Φσεως

Τα προηγουμνως αναφερθντα συσχετζονται ισχυρ, αν δεν ταυτζονται, με τα ατια της βαθεις και γενικς κρσεως που σμερα βινουμε. Η υπρβαση συνεπς της κρσεως, απαιτε την επιστροφ μας στη χειραγγηση / χειραφτηση που καθρισε η Φση· στη μητρικ χειραγγηση.

 Αν δεχθομε τον ορισμ του αεμνηστου Καστοριδη τι παιδεα εναι: « Ο μετασχηματισμς του μικρο παιδιο σε νθρωπο με την πλρη σημασα της λξης. τοι τι σε νθρωπο ελεθερο, υπεθυνο, ικαν να αποφασζει»[1] ττε αυτ η παιδεα, που εναι  συννυμο της μητρικς χειραγγησης / χειραφτησης,  θα αποτελσει το χημα υπρβασης της κρσεως.

Σμερα, η «παιδεα» δεν χει την ννοια που εχε κποτε στο Λκνο της Δημοκρατας.  Η σημεριν παιδεα υποβαθμσθηκε σε εκπαδευση·  γινε εκπαδευση στο βερμπαλισμ και πολλς φορς εκπαδευση στον παραλογισμ, στην ανηθικτητα και στην ιδιοτλεια. Σχετικ. Δεν χουμε Παιδεα, αλλ εκπαδευση. http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=164  [1] Κορνλιος Καστοριδης,  Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Εκδσεις:  Στσει Εκππτοντες.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )