Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Ερτηση

Κριε καθηγητ

Πολλο νθρωποι θεωρον τι οι ιδες της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας - πως την ορσανε οι φλοι της ΨΑΔ στη Διακρυξη της 8ης  Νοεμβρου 2009 - αποτελε μια θεωρητικ μελλοντικ προοπτικ γιατ δυναττητα χρσεως αυτς της τεχνολογας και πρσβασης στο Ιντερντ, χει μνο μικρ ποσοστ των πολιτν.

Νομζουμε πως θα ταν σημαντικ αν οι πολτες γνριζαν απ ειδμονες αυτς της τεχνολογας  τα ακλουθα στοιχεα:

(1)   Ποια εναι η σημεριν διεσδυσης (penetration) του Ιντερντ στην Ελλδας ; Ως γνωστ αυτ μετριται με το ποσοστ % των Ελλνων που χουν πρσβαση στο Ιντερντ.

(2)   Ποιοι εναι οι σημερινο ρυθμο αξησης των χρηστν  Ιντερντ  στην Ελλδα ;

(3)   Πτε εκτιμτε τι η Ελλδα θα χει διεσδυση 60%, που προφανς σημανει τι οι περισστεροι λληνες, ( 6.000.000 περπου), θα χουν την τεχνικ δυναττητα να υπηρετσουν να πολτευμα Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας ; 

Απντηση

 

Το ποσοστ των ελλνων πολιτν που χουν πρσβαση στο Διαδκτυο χει βελτιωθε σημαντικ τα τελευταα χρνια, αν και εξακολουθε να εναι απ τα χαμηλτερα στην ΕΕ. Λαμβνοντας υπψη τι υπρχουν περ τα 4,5 εκ. νοικοκυρι και τι διαθτουμε περ τα 2 εκ. σταθερς ευρυζωνικς συνδσεις, μπορομε να εκτιμσουμε τι το 50% των πολιτν σμερα διαθτει οικιακ ευρυζωνικ σνδεση.

Με τους σημερινος ρυθμος αξησης του πλθους των συνδσεων (περπου 1000/ημρα), εκτιμομε τι σε 1-2 χρνια η διεσδυση θα ξεπερσει το 60% των πολιτν.

Ταυτοχρνως, βελτινεται τσο το εππεδο ψηφιακν δεξιοττων των πολιτν σο και η ποιτητα των διαδικτυακν εφαρμογν, που συμβλλουν στην δημιουργα μιας στρεης πλειοψηφικς βσης πολιτν, που μπορον να αξιοποισουν τα αγαθ της ψηφιακς δημοκρατας.  

 

Ερτηση

Πολλο λληνες πιστεουν τι στην περπτωση που θα καθιερωθον ψηφιακ δημοψηφσματα η αξιοπιστα τους θα εναι πολ μικρτερη απ αυτ των συμβατικν δημοψηφισμτων. Περπου πιστεουν τι θα ψηφζει ποιος θλει και σες φορς θλει.

Κατ την εκτμηση σας, εκτμηση ενς ειδμονα,  τα ψηφιακ δημοψηφσματα, συγκρινμενα με τα συμβατικ (αυτ που πραγματοποιονται στα αρμδια εκλογικ κντρα παρουσα δικαστικν  και κομματικν αντιπροσπων),. θα χουν, μεγαλτερη, ση,   μικρτερη ασφλεια και αξιοπιστα ;

Απντηση

 

Οι τεχνολογικς προδοι των τελευταων ετν χουν οδηγσει σε ριμα και δοκιμασμνα ψηφιακ εργαλεα που εξασφαλζουν την εκτλεση ψηφιακν δημοψηφισμτων με υψηλτατη  αξιοπιστα. Θματα πως η πιστοποηση των συμμετεχντων, η διασφλιση της μοναδικς ψφου αν πολτη, και η μυστικτητα της ψηφοφορας, χουν αντιμετωπιστε με επιτυχα. Καννας σοβαρς αναλυτς δεν μπορε πλον να αμφισβητσει τον υψηλ βαθμ ασφλειας και αξιοπιστας που μπορε να επιτευχθε με ταν σγχρονα συστματα ηλεκτρονικς ψηφοφορας και δημοσκπησης.

Με τους κατλληλες ασφαλιστικς δικλδες, οι ηλεκτρονικς ψηφοφορες μπορον να γνουν πολ πιο αφαλες και γκυρες απ τους παραδοσιακος μηχανισμος ψηφοφορας.

Το μνο μεζον πρβλημα με τα ηλεκτρονικ συστματα ψηφοφορας εναι η πιθαντητα να απχουν εκενοι οι συμπολτες μας που δεν διαθτουν ευρυζωνικς συνδσεις δεν χουν τις βασικς δεξιτητες χρσης του διαδικτου.

                                        

 

Ερτηση

Το μεσο και μμεσο κστος πραγματοποησης ενς συμβατικο δημοψηφσματος εναι εξαιρετικ μεγλο, γεγονς που λειτουργε σαν ανασταλτικς παργοντας πραγματοποησης δημοψηφισμτων. Το μεσο και μμεσο κστος ενς ψηφιακο δημοψηφσματος, θα εναι:  μεγαλτερο, σο, μικρτερο εξαιρετικ μικρτερο σε σγκριση με το κστος ενς συμβατικο;     

Απντηση

 

Το κστος ενς ψηφιακο δημοψηφσματος θα εναι πολ χαμηλτερο απ το κστος οποιουδποτε συμβατικο δημοψηφσματος. λες οι επιμρους διαδικασες (φυσικ μετακνηση, πιστοποηση ψηφοφρων, διαμρφωση χρων στγασης, διαλογ ψηφοδελτων, κλπ.) εναι πολ πιο δαπανηρς και χρονοβρες απ τις αντστοιχες διαδικασες των ηλεκτρονικν ψηφοφοριν.

 

 

Ερτηση

Εναι αυτονητο τι για να λαμβνουν οι πολτες τις μεζονες και λγες αποφσεις με δημοψηφσματα (τις αποφσεις δηλαδ που επγουν και περιορζουν την πληθρα των λλων αποφσεων που ακολουθον), χρειζεται να υπρχουν:(1) οι κατλληλοι θεσμο και (2) η δυναττητα της τεχνολογας για διασφλιση  της αναγκαας λειτουργικς και οικονομικς προσιττητας των πολιτν, στα ψηφιακ δημοψηφσματα.

Ποια απ τις παραπνω δο προποθσεις θεωρετε τι εναι η πιο κρσιμη και χρονοβρα;   

Απντηση

 

Η αποτελεσματικ θεσμικ θωρκιση της ηλεκτρονικς ψηφοφορας εναι η πιο κρσιμη παρμετρος για να περσει η χρας μας επιτυχς στην ηλεκτρονικ δημοκρατα.

Οι τεχνολογικς εφαρμογς  δεν εναι ικανς απ μνες τους να διασφαλσουν την γνσια κφραση της βολησης των πολιτν, ιδως ταν διακυβεονται θματα υψηλς κοινωνικς, εθνικς και οικονομικς σημασας.

Εναι επομνως πιο συνετ να γνει σταδιακ εισαγωγ των θεσμν ης ηλεκτρονικς δημοκρατας, ξεκινντας με δημοσκοπσεις και ψηφοφορες πνω σε θματα “χαμηλς πολιτικς αξας”. τσι μπορε να εμπεδωθε το απαιτομενο κλμα εμπιστοσνης και να διασφαλιστε η υποστριξη της μεγαλτερης δυνατς πλειοψηφας των πολιτν στους θεσμος της πιο μεσης  και πιο γνσιας δημοκρατας. 

 

Κριε καθηγητ

Σας ευχαριστομε θερμ για τον κπο που κνατε να μας δσετε τις παραπνω απαντσεις. Η πρξη σας αυτ θα βοηθσει σημαντικ στην κατανηση και αντιμετπιση του μεγαλτερου προβλματος των ανθρπων στη να εποχ· το μεγαλτερο αυτ πρβλημα, κατ τη γνμη πολλν, εναι η αλληλεπδραση τεχνολογας – δημοκρατας.

Τλος επιτρψτε μας να εκφρσουμε την ποψη, τι η πρξη σας αυτ εναι απλυτα συμβατ με τις απψεις του ρβιν  Σρντιγκερ που χουν δημοσιευθε στην ιστοσελδα μας.  (  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=13 )

 

Με τιμ και ευχαριστες

www.dd-democracy.gr

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )