Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

,

Ερτηση

Κριε καθηγητ

Πολλο νθρωποι θεωρον τι οι ιδες της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας - πως την ορσανε οι φλοι της ΨΑΔ στη Διακρυξη της 8ης  Νοεμβρου 2009 - αποτελε μια θεωρητικ μελλοντικ προοπτικ γιατ δυναττητα χρσεως αυτς της τεχνολογας και πρσβασης στο Ιντερντ, χει μνο μικρ ποσοστ των πολιτν.

Νομζουμε πως θα ταν σημαντικ αν οι πολτες γνριζαν απ ειδμονες αυτς της τεχνολογας  τα ακλουθα στοιχεα:

(1)   Ποια εναι η σημεριν διεσδυσης (penetration) του Ιντερντ στην Ελλδας ; Ως γνωστ αυτ μετριται με το ποσοστ % των Ελλνων που χουν πρσβαση στο Ιντερντ.

(2)   Ποιοι εναι οι σημερινο ρυθμο αξησης των χρηστν  Ιντερντ  στην Ελλδα ;

(3)   Πτε εκτιμτε τι η Ελλδα θα χει διεσδυση 60%, που προφανς σημανει τι οι περισστεροι λληνες, ( 6.000.000 περπου), θα χουν την τεχνικ δυναττητα να υπηρετσουν να πολτευμα Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας ; 

Απντηση

Οι απαντσεις μου στα παραπνω ερωτματα, χουν πως αυτς που δωσε στην ιστοσελδα σας ο καθηγητς της πληροφορικς του ΕΜΠ κ. Τσανκας.

(1)   Σημεριν διεσδυση ευρυζωνικο  Ιντερντ :  50% των νοικοκυριν της Ελλδας.

(2)   Ρυθμο αξησης χρηστν ευρυζωνικο Ιντερντ : 1000 περπου νοι  χρστες  την ημρα

(3)   Πραγματοποηση διεσδυσης στη Χρα μας 60% : στο τρχον το επμενο τος  (το 2010-2011)

Σημειστε τι ο κ. Τσανκας εναι και μλος της ΕΕΤΤ και συνεπς ο πλον αρμδιος για τα στοιχεα που μας ζηττε.

Θα θελα μως  να προσθσω και να ακμη στατιστικ στοιχεο. Το ποσοστ των μαθητν των χωρν/μελν  του ΟΟΣΑ που κνουν χρση υπολογιστν στα σχολεα τους.

 Σμφωνα με  στοιχεα του ΟΟΣΑ, στην  η Ελλδα το 44%  των μαθητν κνει χρση των ηλεκτρονικν υπολογιστν. Το ποσοστ αυτ  εναι μεγαλτερο   απ τη μση τιμ των Χωρν του ΟΟΣΑ,  42%,  και μεγαλτερο  απ αυτ  των ΗΠΑ, Καναδ, Ιαπωνας, Γερμανας . Χρες με ποσοστ μεγαλτερα  απ αυτ της Ελλδας  εναι : Βρετανα70% - Δανα68% - Αυστρα 59% - Αυστραλα51% - Ιταλα50% Σουηδα 47%. Η Ελλδα εναι στην 7η θση με ποσοστ 44%.

Αναφρω αυτ τα στοιχεα γιατ  τα θεωρ σημαντικ και κυρως αισιδοξα  για το μλλον αυτο του τπου. (Πηγ: ΤΗΕ ECONOMIST  - Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11.02. 2006)

 

Ερτηση

Πολλο λληνες πιστεουν τι στην περπτωση που θα καθιερωθον ψηφιακ δημοψηφσματα η αξιοπιστα τους θα εναι πολ μικρτερη απ αυτ των συμβατικν δημοψηφισμτων. Περπου πιστεουν τι θα ψηφζει ποιος θλει και σες φορς θλει.

Κατ την εκτμηση σας, εκτμηση ενς ειδμονα,  τα ψηφιακ δημοψηφσματα, συγκρινμενα με τα συμβατικ (αυτ που πραγματοποιονται στα αρμδια εκλογικ κντρα παρουσα δικαστικν  και κομματικν αντιπροσπων),. θα χουν, μεγαλτερη, ση,   μικρτερη ασφλεια και αξιοπιστα ;

 

Απντηση

Θα χουν πολ μεγαλτερη ασφλεια και αξιοπιστα απ τα συμβατικ δημοψηφσματα.

Θεωρ τι εναι περπου παρλογο να πιστεουμε τι  αυτ η τεχνολογα, που παρχει,  ασφλεια και αξιοπιστα, στη διαχεριση των χρημτων  εκατοντδων εκατομμυρων πολιτν,  δεν μπορε να εξασφαλσει την δια ασφλεια και αξιοπιστα στα  δημοψηφσματα των  πολιτν

 Δεν μπορ ακμη να φανταστ πως  σε να ψηφιακ δημοψφισμα  – πχ για τη  λψη απφασης «ψηφιακς  γενικς συνλευσης φοιτητν» - εναι δυνατ να εφαρμοσθον τρποι αλλοωσης της βολησης της πλειοψηφας, σαν αυτος που καταγγλλουν σμερα οι διοι οι φοιτητς..

 

Ερτηση

Το μεσο και μμεσο κστος πραγματοποησης ενς συμβατικο δημοψηφσματος εναι εξαιρετικ μεγλο, γεγονς που λειτουργε σαν ανασταλτικς παργοντας πραγματοποησης δημοψηφισμτων. Το μεσο και μμεσο κστος ενς ψηφιακο δημοψηφσματος, θα εναι:  μεγαλτερο, σο, μικρτερο εξαιρετικ μικρτερο σε σγκριση με το κστος ενς συμβατικο; 

    

Απντηση

Εναι εξαιρετικ μικρτερο.

Οι παλαιτεροι απ μας, που γνωρζουν και συγκρνουν το κστος και την ποιτητα λειτουργας μιας  επιχερησης, παλι και σμερα,  μπορον εκολα να καταλβουν τι βελτισεις θα χουμε στο κστος και στην ποιτητα, αν η τεχνολογα χρησιμοποιηθε και στον τομα της συμμετοχς των πολιτν στη λψη των  μεγλων αποφσεων. 

 

Ερτηση

Εναι αυτονητο τι για να λαμβνουν οι πολτες τις μεζονες και λγες αποφσεις με δημοψηφσματα (τις αποφσεις δηλαδ που επγουν και περιορζουν την πληθρα των λλων αποφσεων που ακολουθον), χρειζεται να υπρχουν:(1) οι κατλληλοι θεσμο και (2) η δυναττητα της τεχνολογας για διασφλισης  της αναγκαας λειτουργικς και οικονομικς προσιττητας των πολιτν, αλλ και ασφλειας της διαδικασας. .

Ποια απ τις παραπνω δο προποθσεις θεωρετε τι εναι η πιο κρσιμη και χρονοβρα; 

 

Απντηση

Κρσιμη προπθεση  -  και κατ τη γνμη μου  μοναδικ -  εναι αυτ των κατλληλων θεσμν.

Το τι δεν χουν αναπτυχθε ττοιες εφαρμογς ακμη, οφελεται στο τι δεν υπρχει ττοια ζτηση. Η αγορ της πληροφορικς δεν θα διαθσει να ευρ, για την ανπτυξη ττοιων εφαρμογν, που  δεν εναι στις επιλογς της εξουσας,  για να μη πω τι εναι στις αρνητικς επιλογς της .      

Τους πραγματικος  λγους  για τους οποους η ψηφιακ τεχνολογα δεν χρησιμοποιεται ακμη  στον τομα της συμμετοχς των πολιτν στην σκηση της εξουσας, εν  χρησιμοποιεται σε τσους και τσους λλους τομες, οι απλο πολτες τους γνωρζουν και τους χουν συνοψσει  στην παροιμα: « ποιος δεν θλει να ζυμσει δκα μρες κοσκινζει» . 

 

 Τελεινοντας θλω να προσθσω να  ακμη στοιχεο, που παρτι αυτονητο, πρπει να ληφθε υπψη απ τους απλος πολτες :

Η  μετβαση απ τα συμβατικ στα ψηφιακ δημοψηφσματα δεν εναι δυνατν  στην πρξη να πραγματοποιηθε απτομα. Αναγκαστικ θα  υπρξει  μα περοδος, που  θα πραγματοποιονται παρλληλα  ψηφιακ και  συμβατικ δημοψηφσματα· τι δηλαδ γινε και με την υποβολ των φορολογικν δηλσεων μας. Νομζω μως πως στη γενι των σημερινν μαθητν του Δημοτικο, θα πραγματοποιονται, θα μπορον να πραγματοποιονται,  μνο ψηφιακ δημοψηφσματα.

  

Κριε καθηγητ

Σας ευχαριστομε θερμ για τον κπο που κνατε να μας δσετε τις παραπνω απαντσεις. Η πρξη σας αυτ θα βοηθσει σημαντικ στην κατανηση και αντιμετπιση του μεγαλτερου προβλματος των ανθρπων στη να εποχ· το μεγαλτερο αυτ πρβλημα, κατ τη γνμη πολλν,. εναι η αλληλεπδραση τεχνολογας – δημοκρατας.

Τλος Επιτρψτε μας να εκφρσουμε την ποψη, τι η πρξη σας αυτ εναι απλυτα συμβατ με τις απψεις του ρβιν  Σρντιγκερ που χουν δημοσιευθε στην ιστοσελδα μας.  (  http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=13 )

 

Με τιμ και ευχαριστες

www.dd-democracy.gr

 

    

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )