Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

, ,

Κριε Χασπη

Απ τις απψεις ειδημνων που δημοσιεθηκαν στην ιστοσελδα μας, σχετικ με την εφικττητα πραγματοποησης ψηφιακν δημοψηφισμτων, προκπτει τι :

(1)   Η τεχνολογα σμερα μπορε να διασφαλσει την πραγματοποηση δημοψηφισμτων, που θα χουν μεγαλτερη ασφλεια και πολ μικρτερο κστος απ τα δημοψηφσματα που γνονται με τον γνωστ συμβατικ τρπο.    

(2)   Το 50% των Ελλνων πολιτν μπορε να συμμετχει σε ψηφιακ  δημοψηφσματ απ σμερα με αποτλεσμα, αν εφαρμοζταν νας μικτς  τρπος ψηφοφορας, να χουμε  σημαντικ μεωση του μεσου και κυρως του μμεσου κστους, και μεγλους ρυθμος εξοικεωσης των ανθρπων σε αυτν τον τομα.

Εν μως  για το θμα της τεχνικς εφικττητας ψηφιακν δημοψηφισμτων δεν υπρχουν ουσιαστικς αντιρρσεις, για το θμα της αναγκαιτητας και σκοπιμτητας τους υπρχουν σημαντικς αμφισβητσεις, και αντιφατικς απψεις..

 λλοι θεωρον τι τα δημοψηφσματα εναι η ψυχ της Δημοκρατας και το χημα δημιουργας, υπευθνων πολιτν και  πολιτικν με συνπεια και ταπειντητα, εν λλοι τα θεωρον ως τη φενκη της Δημοκρατας.

Προκειμνου οι αναγνστες της ιστοσελδας μας να σχηματσουν για το θμα αυτ, μα προσωπικ και χι δογματικ ποψη, θα θλαμε την γνμη σας  στα ακλουθα επ μρους θματα :

 

 Ερτηση

Υπ την προπθεση τι μπορομε να επιλγουμε ως εκπροσπους μας πολτες που χουν μεγαλτερες πνευματικς και ηθικς δυνμεις, απ τις κανονικς δυνμεις που χει η πλειοψηφα των πολιτν, ενα πρα απ κθε αμφισβτηση  τι οι αποφσεις των ολγων εκπροσπων μας θα χουν περισστερο ορθολογισμ και ηθικ απ αυτς του συνλου των πολιτν.

Τι γνεται μως με  την αποδοχ των αποφσεων ;

Μεγαλτερη αποδοχ χουν οι αποφσεις του συνλου των πολιτν οι ορθολογικς  των (υποτθεται ) σωστ  επιλεγμνων αντιπροσπων τους ;

Η αποδοχ των αποφσεων εναι νας εξ σου σημαντικς  παργοντας  με τον ορθολογισμ τους εναι νας ασμαντος ;

 Απντηση

Κατ’ αρχν ττοια προπθεση δεν μπορε καν να τεθε. Οτε η γνωστ πνευματικ δναμη κποιου πολτη, οτε η γνωστη ηθικ του, δεν τον κνει καλτερο εξουσιαστ. Αλλ ακμα και τον τλειο εξουσιαστ να βρομε και πλι οι αποφσεις του, πολ θα απχουν απ να εκφρζουν τη θληση της πλειοψηφας και να γνονται αποδεκτς απ λους.

Σαφς και η αποδοχ των αποφσεων εναι σημαντικτατος παργων κοινωνικς συνοχς. Πρτε για παρδειγμα τις γενικς εκλογς. Η απφαση της λακς πλειοψηφας (στω της απατηλς με βση την ενισχυμνη αναλογικ), γνεται αποδεκτ απ ολκληρο το λα και κανες δεν διανοεται να διαδηλσει κατ της εκλογς της νας κυβρνησης, σε αντθεση με μετπειτα κυβερνητικς αποφσεις που συναντον ισχυρς λακς αντιδρσεις. Πρτε ακμα για παρδειγμα το δημοψφισμα που γινε στην αρχ της μεταπολτευσης για την μορφ του πολιτεματος. Κανες δεν διανοθηκε να διαδηλσει να αμφισβητσει την απφαση της πλειοψηφας.

Επομνως βλπουμε τι οι αποφσεις που λαμβνει κατ πλειοψηφα το σνολο του εκλογικο σματος γνονται αποδεκτς και δεν αμφισβητονται και στο κτω κτω κανες εξουσιαστς σο τλεια καταρτισμνος και να εναι δεν μπορε να αντικαταστσει τη βασικ αρχ της δημοκρατας, δηλαδ την αρχ της πλειοψηφας.

 

 Ερτηση

Η επιλογ των καλλτερων πολιτν για το αξωμα του αντιπροσπου  εναι μα εκολη και αξιπιστη διαδικασα, που εξαρτται μνο απ τις πνευματικς δυναττητες και το θος των πολιτν μπως χειραγωγεται ισχυρ απ αυτος  που ασκον την εξουσα ;

Αν ναι, η χειραγγηση αυτ ενα σμερα μεγαλτερη απ τι στο παρελθν ;

 Απντηση

Δεν θλει κν ερτημα. Σαφστατα η επιλογ των αντιπροσπων μας επιβλλεται ξωθεν σε πολ μεγλο βαθμ. Εναι αλθεια τι σμερα αυτ εναι πολ πιο ντονο απ’ τι στο παρελθν. Στην πραγματικτητα οι εκπρσωποι που εκλγονται απ τους πολτες σμερα, δεν εκπροσωπον τους πολτες που εξωκατευθυνμενα τους επλεξαν, αλλ τα πραγματικ τους αφεντικ που φυσικ δεν εναι ο λας.

Κατ αρχν σμερα, πολ μεγλο ρλο στην επιλογ των αντιπροσπων παζουν τα ΜΜΕ που χουν γνει πανσχυρα και ειδικτερα η τηλεραση.

Σμερα, διεθνς, αλλ και κυρως στη χρα μας, η κυραρχη ρχουσα τξη που διαθτει οικονομικ ισχ και ΜΜΕ δεν ταυτζεται φαινομενικ με την πολιτικ εξουσα, πως συνβαινε παλαιτερα. Σμερα η ρχουσα τξη, η οποα στην περπτωσ μας εναι και κρατικοδαιτη σε μεγλο μρος, δεν βγανει η δια μπροστ για να λβει τις ποιες πολιτικς αποφσεις και να υποστε μεσα το πολιτικ κστος, αλλ κρβεται πσω απ το πολιτικ προσωπικ το οποο και χρησιμοποιε, με τη δναμη επηρεασμο που διαθτει, για να λβει εκενο τις δσκολες αποφσεις προς φελς της, οι οποες αποφσεις παρουσιζονται ως αποφσεις μιας δθεν αυτνομης πολιτικς εξουσας αντιπροσπων μας. 

  

 Ερτηση

Στο πολιτικ σστημα των αντιπροσωπευτικν Δημοκρατιν γενικ, και στη Χρα μας ειδικτερα, διασφαλζεται, κατ καννα, η εκλογ αντιπροσπων, που πργματι χουν μεγαλτερες πνευματικς και ηθικς δυνμεις απ τις «κανονικς δυνμεις», που με στατιστικ νομοτλεια χει η πλειοψηφα των πολιτν ;

 Απντηση

πως επα και στην αρχ, καμα γνωστ πνευματικ δυναττητα γνωστη ηθικ δναμη που κρβει κποιος μσα του δεν τον κνει ικαν εξουσιαστ σε βαθμ που να μπορε να αντικαταστσει τη θεμελιδη αρχ της δημοκρατας, δηλαδ την αρχ της πλειοψηφας. Τα περ του αντιθτου εναι δικαιολογες αυτν που επιδικουν την κατργηση της δημοκρατας. Εξλλου το πσο πνευματδεις και ηθικ ακραιους πολιτικος χει επιλξει ο λας να τον αντιπροσωπεσουν το ζομε καθημεριν.  

 

Ερτηση

Τα σημαντικ μειονεκτματα των δημοψηφισμτων, που οδηγοσαν στην αποφυγ τους,  ταν: η μικρ ευελιξα και ταχτητα λψεως των αποφσεων, το μεγλο κστος, και ο κνδυνος δημαγωγας  των πολιτν.

Με τη χρση της ψηφιακς τεχνολογας τα μειονεκτματα αυτ θα γνουν μεγαλτερα μικρτερα ; 

 Απντηση

Το σημαντικτερο μειονκτημα των δημοψηφισμτων εναι τι πρπει να αποφασιστον απ τους διους τους εξουσιαστς και οι επαγγελματες εξουσιαστς ποτ δεν θλουν να απολσουν στω και τμμα της εξουσας τους. Τα υπλοιπα εναι δικαιολογες για πολιτικ αφελες.

Τρα, σε τι αφορ την ψηφιακ τεχνολογα, σαφστατα η τεχνολογα αυτ ανογει πλον τις δυναττητες και αφαιρε ποια ψετικα διλμματα και δικαιολογες.

Σμερα, οι επαγγελματες εξουσιαστς φρουν ως δικαιολογα την αδυναμα εξασφλισης γκυρης και διασφαλισμνης ψηφοφορας μσα απ το διαδκτυο.

Ψεδονται ασστολα. ταν σμερα ο πολτης μπορε να συναλλσσεται με τις δημσιες υπηρεσες μσα απ το διαδκτυο, ταν μπορε να κινε τους τραπεζικος του λογαριασμος και να κνει πληρωμς και εισπρξεις μσα απ τα διαδκτυο, που κινονται συμφροντα τρισεκατομμυρων, γιατ τχα δεν μπορε να διασφαλιστε μια ψφος; Καλ ποιον δουλεουν;;

Εγ δη απ το 1994-95 στο τλος του βιβλου μου «Το τλος των πρωθυπουργν», το οποο χει προλογσει ο Αντνης Σαμαρς http://users.forthnet.gr/ath/chassapis-peter/ , χω ταχθε απ ττε, που για λους μας ταν απρβλεπτη η σημεριν ανπτυξη της ψηφιακς τεχνολογας, στο πρασμα σε μια δημοκρατα μσω της ψηφιακς τεχνολογας.

 

Ερτηση

να λλο πρβλημα, που για πολλος εναι σοβαρ και κρσιμο, εναι το γεγονς τι με τα δημοψηφσματα επικρατε η βοληση της πλειοψηφας και συνεπς δημιουργεται σοβαρς κνδυνος για τα δικαιματα των μειονοττων.

Υποστηρζεται συγκεκριμνα τι :

«Τα δημοψηφσματα αποτελον το δεσποτισμ της πλειοψηφας»  και τι

«Τα ατομικ δικαιματα και οι πολιτικς ελευθερες δεν υπκεινται στη Λακ ετυμηγορα».

Οι παραπνω θσεις χουν  λογικ και ηθικ αντφαση με το δγμα «Αφντης εναι  ο Λας» , που εναι αποδεκτ απ λους και αυτος που διαφωνον με την ηθικ και τη λογικ των δημοψηφισμτων ;

Το σοβαρ αυτ πρβλημα δεν θα μποροσε να λυθε με τον θεσμ δημοψηφισμτων στα οποα η λψη των αποφσεων  απαιτε αυξημνη πλειοψηφα, πως γνεται για τις αποφσεις εκλογς Προδρου Δημοκρατας τροποποησης του Συντγματος;

 Απντηση

Δεν χρειζεται καμα απολτως αυξημνη πλειοψηφα. Η γνσια πλειοψηφα του 50% + 1 αρκε.

Η επκληση των δικαιωμτων της μειοψηφας και η δθεν «τυραννα της πλειοψηφας» εναι δικαιολογα απ τους ολιγρχες των οποων τα σχδια εμποδζει η θεμελιδης αρχ της δημοκρατας. Επομνως η επκληση αυτς της δικαιολογας, γνεται απ αυτος που επιβουλεονται τη δημοκρατα και προσπαθον να πεσουν τι η αποφσεις της ολιγαρχας, πσω απ το μανδα δικαιωμτων της μειοψηφας, εναι πιο δημοκρατικς απ την δια την απφαση της λακς πλειοψηφας.

Εξλλου η δημοκρατα εναι να πολτευμα δυναμικ. Δεν εναι στατικ, πως εναι τα ολιγαρχικ και ολοκληρωτικ καθεσττα. Οι διαθσεις της Κοινς Γνμης και ταυτχρονα η βοληση της πλειοψηφας αλλζουν και μλιστα ταχτατα. Επομνως για ποια καταπεση της μειοψηφας μπορομε να μιλμε ταν αριο μπορε να αλλξει γργορα η οποα απφαση και η σημεριν πλειοψηφικ ποψη να γνει αριο μειοψηφικ; Αυτ εναι η ομορφι και η δναμη της δημοκρατας. τι τποτα δεν εναι θσφατο και τποτα δεν διατηρεται αινια, αν αυτ κποια στιγμ και κτω απ κποιες συγκυρες αποφασστηκε πλειοψηφικ.

Αντθετα, φασιστικ εναι να επιμνουμε σε μειοψηφικ συμφροντα, στω και αν οι κοινωνικς συνθκες τα χουν ξεπερσει.

Τλος, δεν πρπει να ξεχνμε τι η εμφνιση και ο τονισμς της θεωρας των ατομικν δικαιωμτων δεν γινε για να προστατψει τους πολτες απ τη δημοκρατα, αλλ γινε για να προστατψει την ελεθερη φων και σκψη των πολιτν ενντια σε ολοκληρωτικ καθεσττα.

 

Ερτηση

Εναι πολλο νθρωποι που πιστεουν τι το μεγαλτερο πρβλημα του 21ου αινα εναι η αλληλεπδραση τεχνολογας – τρπου σκησης της εξουσας .Οι απψεις αυτς κβαντνονται σε δο ακραα σενρια :

Στο αισιδοξο σενριο στο οποο η τεχνολογα γνεται χημα αναγννησης της δημοκρατας και μετασχηματισμο των σημερινν οπαδν σε «ρχοντες αρχμενους και υπεθυνους πολτες», και

Στο απαισιδοξο σενριο στο οποο η τεχνολογα γνεται χημα, απογμνωσης των ανθρπων απ κθε ουσιαστικ εξουσα, επικρτησης των πολιτευμτων των «Μεγλων Αδελφν» και θαντου της Δημοκρατας.

Εμαστε ββαιοι τι εχεστε να πραγματοποιηθε το αισιδοξο σενριο.

Το ερτημα μας εναι τι πρπει να γνει για να επικρατσει, το αισιδοξο σενριο ;

Οι προτσεις και οι ιδες λων μας πνω σε αυτ το ερτημα, σγουρα εναι πιο πολτιμες απ τις ευχς μας.

 Απντηση

Το απαισιδοξο σενριο, που αυτ τη στιγμ με νταση προωθεται, χει σκοπ να καταστελει την κοινωνα, να ακυρσει τα ποια ψγματα δημοκρατας και τις ατομικς και πολιτικς ελευθερες του ατμου.

Επομνως εκενο που πρπει να γνει εναι να επικρατσει η δημοκρατα.

δη εγ, τσο μσα απ το πιο πνω βιβλο μου, σο και μσα απ το blog μου (προεδρικ δημοκρατα http://hassapis-peter.blogspot.com/), προτενω σε πρτη φση την αλλαγ της μορφς του πολιτεματος σε πιο αμεστερη δημοκρατικ μορφ, με μεγαλτερη συμμετοχ των πολιτν στη διακυβρνηση της χρας για να περσουμε αργτερα σε να πιο εξελιγμνο στδιο μεσης δημοκρατας με τη χρση της ψηφιακς τεχνολογας.

Επομνως για μνα, πρτος και χειροπιαστς στχος εναι, η αλλαγ του Συντγματος, στε να φγουμε απ αυτ το σπιο, διεφθαρμνο αλλ και ολιγαρχικ πολιτικ σστημα που χουμε σμερα.

Πιστεω τι η κρση στην οποα μας εισγει αυτ το αποτυχημνο πολιτικ σστημα θα πρπει να χρησιμοποιηθε απ λους μας ως ευκαιρα για ττοια αλλαγ και χι ως ευκαιρα πλουτισμο των κρατικοδαιτων μαυραγοριτν.

    

 Κριε Χασπη

Σας ευχαριστομε θερμ για τις απαντσεις σας .Εμαστε ββαιοι τι θα βοηθσουν σημαντικ τους  πολτες για να διαμορφσουν την δικ τους ποψη για την ανγκη και την σκοπιμτητα  συμμετοχς των πολιτν στη λψη των μεγλων αποφσεων.

Τλος επιτρψτε μας να εκφρσουμε την ποψη τι η πρξη σας αυτ εναι απλυτα συμβατ με τις απψεις του ρβιν Σρντιγκερ, που  χουν δημοσιευθε στην ιστοσελδα μας ( http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=13  ) 

 

Με τιμ και ευχαριστες

www.dd-democracy.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )