Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η εξουσα των πολιτν στις σημερινς Δημοκρατες

«Εξουσα εναι η δυναττητα, ως δικαωμα και ως ισχς, να λαμβνει και να εφαρμζει κποιος αποφσεις που αφορον τους πολτες».

Απ τον παραπνω ορισμ συνγεται τι στις σημερινς αντιπροσωπευτικς δημοκρατες, που λες οι αποφσεις λαμβνονται απ τους αντιπροσπους, οι πολτες χουν ελχιστη εξουσα. Αυτ περιορζεται στη λψη μνο δο αποφσεων,  στην σκηση δο δικαιωμτων:

(1)   Του δικαιματος να εκλγουν τους αντιπροσπους τους /πολιτικος ρχοντες, οι οποοι λαμβνουν τις αποφσεις για λογαριασμ τους.

(2)   Του δικαιματος να εναι λοι οι πολτες υποψφιοι για να εκλεγον πολιτικο ρχοντες.

Τα υπλοιπα δικαιματα των πολιτν (της ελευθερας του λγου, της εξασφλισης εργασας, του ακαδημακο ασλου, της απεργας, των… καταλψεων), δεν εναι  αποφσεις  του συνλου των πολιτν και συνεπς δεν αποτελον εξουσα των πολιτν. Στην ουσα  τα δικαιματα αυτ αποτελον ευνοκς εκχωρσεις της εξουσας των ολγων προς τους πολτες· αποτελον αποφσεις των ολγων, που στην καλλτερη περπτωση εναι οι εκλεγμνοι αντιπρσωποι τους.

Πως μως μπορε να αυξηθε η εξουσα των πολιτν σε να σημεριν πολτευμα αντιπροσωπευτικς Δημοκρατας ;

Πως μπορε οι διοι οι πολτες να ασκον να ποσοστ της εξουσας που σμερα ασκεται απ αντιπροσπους ;

Εναι προφανς τι για να αυξηθε η εξουσα που ασκον μεσα οι πολτες, πρπει να αλλξουν οι θεσμο και οι πρακτικς που αποτελον το χημα λεηλασας της «αμεταββαστης  εξουσας τους». Οι πιο σημαντικς απ αυτς τις πρακτικς και θεσμος εναι :

  • Η λψη λων των αποφσεων απ αντιπροσπους και η κατργηση στην πρξη  του θεσμο των δημοψηφισμτων, παρτι αυτς προβλπεται απ το Σνταγμα.
  • Η ανδειξη των αρχντων αποκλειστικ με τον θεσμ της εκλογς, σε λα τα εππεδα σκησης εξουσας.  

 

 

Ο θεσμς των δημοψηφισμτων

Η λψη λων των αποφσεων απ αντιπροσπους και η αποξνωση των πολιτν απ τη λψη κθε απφασης, συμπεριλαμβανομνων και των μεγλων αποφσεων, αποτελε παρβαση φυσικο νμου γιατ η εξουσα των ανθρπων εναι αμεταββαστο δρο της Φσεως, του Θεο. Αποτελε ακμη μια πρξη παρλογη, γιατ οι αποφσεις  των ολγων δεν μπορε να συγκροονται με τα συμφροντα τους που προφανς  δεν συμππτουν, τουλχιστον πντα, με τα συμφροντα των πολλν.  Αυτ η φυσικ νομοτλεια αποτελε να μεγλο εμπδιο για την πραγματοποηση ορθολογικν και δκαιων μεταρρυθμσεων με αποφσεις των ολγων. Οι φυσικο νμοι υπερισχουν των δεσμεσεων και των καλν προθσεων των αντιπροσπων.

Πραν αυτο οι αποφσεις με δημοψηφσματα, ανεξρτητα του ορθολογισμο τους, εναι αποφσεις με μεγλη ασθηση του δικαου και ευρεα αποδοχ αφο εκφρζουν τη βοληση των πολλν.

Δημιουργεται συνεπς το εξς ερτημα: Οι λγες και μεγλες αποφσεις[1] δεν εναι ορθολογικτερο, ηθικτερο και αποτελεσματικτερο  να  λαμβνονται απ τους ιδους του πολτες ;

Δεν εναι αναγκαο αλλ και σκπιμο, οι μεγλες μεταρρυθμσεις να γνονται με δημοψηφσματα στε να μπορον να πραγματοποιηθον και να στερισουν;

 

Η ανδειξη των αρχντων

Η ανδειξη των πολιτν στο σημαντικ και τιμητικ αξωμα του αντιπρσωπου/ρχοντα  μπορε να γνει με δο τρπους: Με εκλογ με κλρωση (τυχαα επιλογ). Εναι προφανς ακμη τι μπορε να γνει και με να μικτ τρπο που θα περιλαμβνει  δημοκρατικ διαδικασα προεπιλογς των αρστων και στη συνχεια τελικ επιλογ με κλρωση . 

Στην καθεστηκυα μως αντληψη και πρακτικ η ανδειξη αρχντων πρπει αποκλειστικ να γνεται  με εκλογ. Η κλρωση, αν και ταν ο βασικτερος θεσμς της αρχαιοελληνικς δημοκρατας, σμερα  θεωρεται μια επιλογ χωρς στχους και προοπτικς· θεωρεται μια πρξη τυφλ. 

Στη σγχρονη μως Φυσικ η τυχαιτητα  δεν θεωρεται τυφλ διαδικασα· «θεωρεται μα μη  ντετερμινιστικ διαδικασα,  συννυμη του αυθρμητου, της καινοτομας και της δημιουργικτητας»[2]. Θεωρεται μια πρξη που δσκολα μπορομε να κατανοσουμε γιατ δεν υπακοει στη λογικ του κλασικο ντετερμινισμο αλλ στη λογικ του πολλαπλο και σνθετου ντετερμινισμο, που συνηθζεται να ονομζεται Θεωρα του Χους.

Τα πλεονεκτματα και τα μειονεκτματα της εκλογς και της κλρωσης εναι μλλον ευνητα. Με την εκλογ διασφαλζεται στη θεωρα, αλλ χι και στην πρξη, η βελτιστοποηση της αποτελεσματικτητας των πολιτικν συστημτων.

Με την κλρωση διασφαλζεται, χι μνο στη θεωρα αλλ και στην πρξη, η ισχς των αρχν της ισοκρατας, της ισονομας και της παροχς σων ευκαιριν σε λους τους πολτες· διασφαλζεται η βελτιστοποηση της ηθικς των πολιτικν συστημτων.

Τι κρση μως διρχονται οι σημερινς αντιπροσωπευτικς δημοκρατες; Ηθικ χαμηλς αποτελεσματικτητας ;

Η απντηση στο ερτημα αυτ εναι απολτως αναγκαα για τον καθορισμ των αλλαγν που πρπει να γνουν στους προαναφερθντες δο θεσμος

 

Η επανεξταση του ερους χρσης των θεσμν εκλογς και κλρωσης

Απ την προηγομενη σντομη ανλυση, εκολα προκπτουν συμπερσματα για τα πλεονεκτματα και τα μειονεκτματα των τριν τρπων ανδειξης των αρχντων και την επδραση των τρπων αυτν σε φαινμενα μετπτωσης των σημερινν δημοκρατιν σε πολιτεματα, που το μνο κοιν στοιχεο που χουν με την αρχαιοελληνικ, με την αυθεντικ, δημοκρατα εναι το νομα.

Ο συσχετισμς πλεονεκτημτων/ μειονεκτημτων εκλογς και κλρωσης, δεν παρμεινε ο διος με το πρασμα του χρνου· λλαξε με την αλλαγ των οικονομικν και κοινωνικν συνθηκν, καθς και των τεχνολογικν δυνατοττων ενημρωσης και αμφιενεργς επικοινωνας . τσι, κρνεται σκπιμη και αναγκαα η επανεξταση του ερους χρσεως των υπψη θεσμν με βση τα δεδομνα του 21ου αινα.

Μεταξ των λλων στοιχεων, που πρπει να λβουμε υπψη μας σε αυτ την επανεξταση,  εναι  και τα ακλουθα γεγοντα που σχετζονται ισχυρ με τη μακρχρονη και  αποκλειστικ χρση του θεσμο της εκλογς:

(1)   Η εκλογ σμερα δεν αποτελε «συνειδητ επιλογ» πολιτν, αλλ χει εκφυλισθε σε μια ισχυρ χειραγωγημνη επιλογ των πολιτν· μια επιλογ διαμορφωμνη απ τους μηχανισμος της θεσμικς και της πρα-θεσμικς  εξουσας, απ αυτος που  αποφασζουν τους καννες και τις πρακτικς της εκλογικς διαδικασας.

(2)   Οι περισστεροι απ τους  βουλευτς και απ τους αξιωματοχους της εξουσας σμερα εναι: ετε μλη οικογενειν με μεγλη πολιτικ οικονομικ δναμη, ετε εκλεγμνοι αντιπρσωποι  των σπουδαστν, των εργαζομνων, και των διαφρων κοινωνικν ομδων. Βασικ χημα δημιουργας αυτο του φαινομνου εναι ο θεσμς της εκλογς.

(3)   Η αποκλειστικ χρση του θεσμο  της εκλογς, χει ντε φκτο οδηγσει στην μετλλαξη του σε να τυπικ δημοκρατικ αλλ ουσιαστικ ολιγαρχικ θεσμ· σε να μηχανισμ για πγια και κληρονομικ εξουσα των μελν του κατεστημνου, πως σχυε στο θεσμ της κληρονομικς εξουσας.  Παραδεγματα δε  λμε.

Η παντελς λλειψη αποφσεων με δημοψηφσματα και η  αποκλειστικ  χρση της εκλογς για την ανδειξη των αρχντων, εχαν να ακμη σοβαρ  αποτλεσμα· την υποβθμιση της πολιτικς και την ανδειξη της επικοινωνιακς πολιτικς σαν κορυφαα αξα. Σμερα πολιτικο και πολτες ξεκθαρα υποστηρζουν τι δεν χει αξα ΤΙ λμε αλλ ΠΩΣ το λμε· τι δεν χει αξα η πολιτικ αλλ η επικοινωνιακ πολιτικ. Αυτ την αλθεια οι πολτες τη βινουν καθημεριν.

Τα παραπνω μειονεκτματα της εκλογς, χουν εντοπισθε, εδ και πολλ χρνια, απ πολλος στοχαστς – Αριστοτλη, Μοντεσκι, Ρουσσ, Καστοριδη – οι οποοι  θεωρον την εκλογ  να ολιγαρχικ θεσμ, εν την κλρωση, τη θεωρον να γνσιο δημοκρατικ θεσμ.

Η διερυνση της Δημοκρατας

Η διερυνση συνεπς της δημοκρατας δεν εναι να ρητορικ και δημαγωγικ σνθημα που μπορε να το ερμηνεει ο κθε πολιτικς   πολτης με τον δικ του τρπο, αλλ  εναι μια σαφς πρταση για τις ξης δο θεσμικς μεταρρυθμσεις:

(1)   Τη λψη των μεγλων και λγων αποφσεων με ψηφιακ δημοψηφσματα.

(2)   Την ανδειξη αρχντων χι αποκλειστικ με το θεσμ της εκλογς,  αλλ και με το θεσμ της εκλογς των αρστων/κλρωσης,   και σε κποιες περιπτσεις μνο με το θεσμ της κλρωση.

Με τις μεταρρυθμσεις αυτς βσιμα αναμνεται, τι οι σημερινς δημοκρατες θα ξαναγνουν τα πολιτεματα της εξουσας των πολιτν, και τι η σημεριν τυπικ δημοκρατικ αλλ ουσιαστικ ολιγαρχικ νοοτροπα, θα μετασχηματισθε με το χρνο, σε μια γνσια δημοκρατικ νοοτροπα. 

Εναι ακμη ευνητο τι οι μεταρρυθμσεις αυτς πρπει να γνουν με σταδιακ και προσεκτικ βματα, αρχζοντας απ τη βση προς την κορυφ· αρχζοντας απ το «πολτευμα» των μαθητικν κοινωνιν και φτνοντας στο πολτευμα της χρας,  χωρς να παραλεψουμε τη διερυνση στα ενδιμεσα εππεδα εξουσας· στα εππεδα, των συνδικαλιστικν ενσεων, των συνεταιρισμν,  των ασφαλιστικν φορων,  των δμων, των νομαρχιν. 

 

 

 

Η ψηφιοποηση της Δημοκρατας

Η εφαρμογ των παραπνω  μεταρρυθμσεων με συμβατικος τρπους αμφιενεργς ενημρωσης και πραγματοποησης δημοψηφισμτων,  εχε μχρι χθες τερστια λειτουργικ και οικονομικ προβλματα.

Σμερα μως τα προβλματα αυτ μπορον να ελαχιστοποιηθον με τη βοθεια της νας ψηφιακς τεχνολογας των αμφιενεργν δικτων, της τεχνολογας του Ιντερντ.

Ψηφιοποηση συνεπς για μας σημανει λειτουργα των διευρυμνων δημοκρατικν θεσμν με μσα της ψηφιακς τεχνολογας τα οποα :

  • Εναι- σμερα και περισστερο αριο -  προσιτ σε πολτες : πλοσιους και φτωχος, στοιχειδους και αντατης εκπαδευσης, σε πολτες που ζουν στην πλη, το χωρι σε μια αγροικα.
  • Διασφαλζουν αλληλοενημρωση, διαβολευση και δημοψηφσματα των πολιτν απ το σπτι το χρο εργασας.
  • Καταργον τη χειραγγηση του μπαλκονιο και το ρλο των συγκεντρωσιαρχν και των αφισοκολλητν.

 

Η διερυνση και ψηφιοποηση των θεσμν στις σπουδαστικς κοιντητες.

Εναι φανερ τι οι μαθητικς και φοιτητικς κοινωνες αποτελον, πρπει πρωτστως να αποτελον,  τα φυτρια παραγωγς ανθρπων με πραγματικ δημοκρατικ κουλτορα· τα φυτρια παραγωγς πολιτν.

Για αυτ η διερυνση της δημοκρατας στο χρο της παιδεας πρπει και μπορε να εναι πλρης, να ενα 100%, απ σμερα.  Αυτ σημανει τι λες οι  μεγλες αποφσεις των σπουδαστικν κοινοττων να λαμβνονται με ψηφιακ δημοψηφσματα, και λοι οι αντιπρσωποι να αναδεικνονται  με κλρωση, με προεπιλογ των αρστων  και τελικ επιλογ με κλρωση.

Με μια ττοια μεταρρθμιση θα αποδυναμωθε η εξρτηση απ τα κμματα των ηγετν των σπουδαστν, εν μαθητς και σπουδαστς θα κατανοσουν και θα βισουν την ουσα της πραγματικς δημοκρατας.

Με μια ττοια μεταρρθμιση  ο χρος της παιδεας θα μετασχηματιστε απ φυτριο οπαδν σε φυτριο πολιτν.

 

Η διερυνση και ψηφιοποηση των θεσμν στα λλα εππεδα

Στα λλα εππεδα εξουσας, η διερυνση της δημοκρατας οτε  σκπιμο αλλ οτε και δυνατ εναι, να  εναι πλρης, να εναι  100%.  Τουλχιστον σμερα.

Η διερυνση πρπει να μεινεται καθς θα προχωρομε απ το χρο της παιδεας, προς τον χρο της πολιτεας.

Ο καθορισμς του ερους χρσεως των θεσμν, (εκλογς /κλρωσης και δημοψηφισμτων/ αποφσεων των αντιπροσπων), πρπει να εναι το αποτλεσμα μεθοδικς δουλεις ειδημνων οι προτσεις των οποων θα εγκριθον απ τους πολτες.

Παρ τατα δεν μπορομε να ξεπερσουμε τον πειρασμ για να διατυπσουμε κποια ερωτματα πως τα ακλουθα:

  • Γιατ ο δμαρχος και οι δημοτικο σμβουλοι του χωριο μου πρπει να εκλγονται αφο λβουν το «χρσμα» ενς κμματος και να μην επιλγονται με κλρο απ μια λστα επιτυχημνων πολιτν που θα δημιουργετο με αξιοκρατικ και δημοκρατικ κριτρια απ τους διους τους πολτες του χωριο μου;
  • Γιατ οι πρεδροι των συνδικαλιστικν ενσεων πρπει να εκλγονται αφο πρτα λβουν το «χρσμα» ενς κμματος και να μη κληρνονται απ μια λστα υποψηφων,  που θα χει δημιουργηθε απ τους διους τους εργαζμενους;
  • Γιατ οι βουλευτς επικρατεας πρπει να διορζονται απ το κομματικ κατεστημνο και να μη κληρνονται  απ μια λστα  διακεκριμνων πολιτν που θα δημιουργεται απ τους πολτες στω τα μλη του κμματος; 

 

Συμπερσματα

Η διερυνση της δημοκρατας προποθτει, προφανς, την παρξη βολησης στους διους τους πολτες για συμμετοχ τους στην σκηση της εξουσας και για ανληψη των ευθυνν που δημιουργονται απ αυτ. Αν η βοληση αυτ αναπτυχθε στην πλειοψηφα των πολιτν, ττε σγουρα η διερυνση θα πραγματοποιηθε γιατ  οι σημερινο εξουσιζοντες, που προρχονται και εκλγονται απ τους πολτες, δεν χουν την δυναττητα αλλ οτε και ιδιατερους λγους να μη συμπορευθον με αυτ τη βοληση.

Αντθετα σο καιρ οι πολτες νοιθουν βολεμνοι απ το σημεριν σστημα που δεν χρειζεται να κοπιζουν, να αποφασζουν και να αναλαμβνουν ευθνες, αλλ χουν το τυπικ δικαωμα  να απαιτον χωρς να τους απασχολε η  εφικττητα και η ηθικ των απαιτσεων τους, η διερυνση οτε δυνατ αλλ οτε και σκπιμη εναι.

Η ψηφιοποηση των δημοκρατικν των «δημοκρατικν» θεσμν, εναι απολτως ββαιο τι θα πραγματοποιηθε απ τις επιχειρσεις που αναπτσσουν και πουλνε υλικ εξοπλισμ (Hardware) και πνευματικ εξοπλισμ (Software), που απαιτεται για αυτς τις καινοτομες. Εναι ββαιο τι ταν υπρξει ζτηση ττοιων υπηρεσιν  η αγορ θα ψηφιοποισει τους ποιους θεσμος θα ισχουν.  Βασικ αιτα για τη μη  μχρι σμερα ψηφιοποηση των θεσμν,  δεν εναι οι δυναττητες της τεχνολογας αλλ τα συμφροντα  του κατεστημνου της εξουσας.  

Εκενο που δεν εναι ββαιο εναι αν οι θεσμο που τελικ θα ψηφιοποιηθον  θα αυξσουν θα μεισουν την ουσιαστικ συμμετοχ των πολιτν στην σκηση της εξουσας.

Για την αξηση αυτ μως δεν εναι υπεθυνη η τεχνολογα. Υπεθυνοι εναι λοι οι πολτες. Πολιτικο, ειδμονες και απλο πολτες.

 

Μακρι οι παραπνω σκψεις ενς απλο πολτη, να προβληματσουν τους πολτες και γιατ χι και τους ειδμονες και τους πολιτικος.

Μακρι η να τεχνολογα να γνει ευκαιρα και χημα για να περισστερη και γνησιτερη Δημοκρατα.  

 [1] Μεγλες αποφσεις εναι αυτς, που επγουν  και περιορζουν την πληθρα των λλων αποφσεων των θεσμικν οργνων της πολιτεας.

 

[2] Θεωρες του τιμηθντος με βραβεο Νμπελ  φυσικο Ilya  Prigogine (1917-2003)

 

-Σχλια

/ (θα πρπει να κνετε login για να αναρτσετε νο σχλιο)

-

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )