Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η αντιμετπιση της κρσης .   

Η λξη  «κρση» ακογεται σμερα με πολ μεγαλτερη νταση και συχντητα απ τι στο παρελθν. Κρση του πολιτικο συστματος, κρση του οικονομικο συστματος, κρση του εκπαιδευτικο συστματος, κρση του συστματος υγεας, κρση, κρση, κρση….

Η βαθει και γενικ κρση χει  οδηγσει τους ανθρπους – ιδιατερα τους νους – στην απογοτευση, στην απελπισα, στην ρνηση σκησης της μικρς και ντονα χειραγωγημνης εξουσας τους (σκηση εκλογικο δικαιματος) και σε κποιες, λγες μχρι στιγμς, περιπτσεις στη βα.

Αυτονητο εναι τι η δεσπζουσα κρση, η μητρα λων των παραπνω κρσεων, εναι αυτ του πολιτικο συστματος γιατ αυτ χει την ευθνη και την ισχ να καθορζει τα χαρακτηριστικ λων των λλων συστημτων.

Τι κνουμε λοιπν για να υπερβομε την κρση του πολιτικο συστματος;

(1)   Σταυρνουμε τα χρια και περιμνουμε το νο Μεσσα που θα μας λυτρσει;

(2)   Αγωνιζμαστε για να επιλξουμε να γνσιο και χι ιμιτασιν Μεσσα;

(3)   Κνουμε επανσταση για να ανατρψουμε τους σημερινος Μεσσες και να φρουμε κποιους λλους Μεσσες που χουν, νομζουμε πως χουν,  αλνθαστες συνταγς υπρβασης της κρσης;   

(4)   Ακυρνουμε τη σημεριν νοοτροπα  του οπαδο κποιου  Μεσσα και αναγεννομε τη νοοτροπα του εξουσιζοντος, εξουσιαζμενου και  υπεθυνου πολτη, τη νοοτροπα του Πολτη -  Μεσσα ;

 

Οι φλοι της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας  πιστεουν τι η κρση  μπορε να αντιμετωπισθε μνο με τον 4ο τρπο και τι η αντιμετπιση με τους λλους τρεις τρπους, εναι νομοτελειακ προσωριν· ακμα και αν γνει κτι, μετ απ λγο θα χουμε πλι τα δια.

Η λση του Πολτη –Μεσσα που προτενουν δεν εναι αυθαρετη αλλ τεκμηρινεται στα ακλουθα ιστορικ στοιχεα :

 

Στην Αθηνακ Δημοκρατα – στην  μεση Δημοκρατα πως σμερα την ονομζουμε – σχυαν τα ακλουθα:

  • Αντατο ργανο Εξουσας[1] ταν οι διοι οι πολτες. Αυτ στη πρξη σμαινε  τι λες τις μεγλες[2] αποφσεις τις λμβανε η γενικ συνλευση των πολιτν που ττε ονομαζταν Εκκλησα του Δμου.
  • Οι ηγτες, που ττε ονομζονταν ρχοντες[3],  δεν εχαν ουσιαστικ εξουσα· οτε νομοθετοσαν, οτε λμβαναν τις  μεγλες αποφσεις οτε δκαζαν. Οι ρχοντες ταν ττε υπηρτες και δικονοι της Εκκλησας του Δμου, της εξουσας των πολιτν. ταν κτι ανλογο με τα σημεριν υψηλβαθμα στελχη του δημσιου τομα, πως πχ τους στρατηγος.   
  • Οι ρχοντες ταν πολτες που αναδεικνονταν με κλρωση και σε κποιες λγες περιπτσεις, πως οι στρατιωτικο ρχοντες, με ψηφοφορα. Η διρκεια θητεας των αρχντων ταν να τος .

 

Οι   σημερινς Δημοκρατες διαφρουν σημαντικ απ τη Δημοκρατα του αρχαιοελληνικο πνεματος. Οι βασικτερες διαφορς εναι:

  • Οι σημερινο πολτες δεν εναι πια ργανα Εξουσας, αλλ απλο θεατς οπαδο των  αντιπροσπων τους/ αρχντων.
  • Αντθετα οι ρχοντες απ ργανα Λειτουργας[4], που ταν ττε αναβαθμστηκαν σε ργανα Εξουσας.
  • Σμερα, τα ργανα Λειτουργας επιλγονται απ τους αντιπροσπους/ρχοντες, εν στην αρχαιοελληνικ δημοκρατα αναδεικνυταν με κλρωση με ψηφοφορα των πολιτν.  
  •  Οι πολτες σμερα χουν ουσιαστικ αποξενωθε απ κθε συμμετοχ στη λψη των μεγλων αποφσεων, που σημανει τι χουν απογυμνωθε απ κθε εξουσα. Η μνη «εξουσα» που τους μεινε εναι να «επιλγουν» αυτος που ασκον την εξουσα. Αλλ και αυτ η επιλογ γνεται με καννες και πρακτικς που δεν αποφασζουν οι διοι οι πολτες αλλ αυτο που ασκον την εξουσα.  

Τα παραπνω συγκριτικ στοιχεα εξηγον εκολα γιατ ττε οι πολτες ταν εξουσιζοντες, εξουσιαζμενοι  και υπεθυνοι, εν σμερα χουν μετασχηματισθε σε  ψηφοφρους, οπαδος και πελτες κποιου μεσσα 

Ακμη εξηγον  γιατ ττε  « Η δημσια ζω ταν τσο βαθει δεμνη με την ιδιωτικ ζω, που δσκολα μποροσες να την ξεχωρσεις »[5], εν σμερα οι νθρωποι  ενδιαφρονται μνο για την ιδιωτικ τους ζω και αδιαφορον πλρως για τη δημσια,    της οποας η ρθμιση εναι αρμοδιτητα και ευθνη των αντιπροσπων και χι των πολιτν.  

Αυτ η υποβθμιση, αν χι ακρωση,  της εξουσας των πολιτν, πως ταν νομοτελειακ αναμενμενο, οδγησε στην υποβθμιση της ευθνης τους για τη δημσια ζω, για την επλυση των προβλημτων της πολιτεας.  

Η δημιουργα υπεθυνων πολιτν χωρς εξουσα, που επιδικεται στις σημερινς  δημοκρατες, εναι ασμβατη με φυσικος νμους και ως εκ τοτου ανφικτη.

 

να δετερο σημαντικ ιστορικ στοιχεο εναι το ακλουθο.

Κατ γενικ παραδοχ, ο μεγαλτερος πολιτισμς που εμφανσθηκε στον κσμο εναι ο κλασσικς πολιτισμς της αρχαας Αθνας. Η εμφνιση και η μεσουρνηση μως αυτο του πολιτισμο, γινε τον διο χρνο και στον διο τπο που εμφανστηκε και μεσουρνησε η Δημοκρατα, (5ος αινας πΧ, Αθνα).

Αυτ η σμπτωση δεν μπορε να εναι να τυχαο γεγονς, αλλ αποτελε μα απδειξη τι μεταξ δημοκρατας και πολιτισμο υπρχει ισχυρ συσχτιση. Αποτελε  απδειξη τι δημοκρατα και πολιτισμς συνιστον μα δδυμη και αδιαρετη ονττητα και τι δεν  υπρχει πολιτισμς χωρς δημοκρατα και δημοκρατα χωρς πολιτισμ.

Τα παραπνω στοιχεα αποτελον τεκμρια τι η αποτελεσματικ και μνιμη υπρβαση της κρσης του πολιτικο συστματος, προποθτει τον μετασχηματισμ των σημερινν ψηφοφρων/οπαδν κποιου Μεσσα σε  εξουσιζοντες, εξουσιαζμενους και υπεθυνους πολτες. Χωρς πολτες δεν μπορε να υπρχει πολιτικ εξουσα· θα υπρχει ολιγαρχικ εξουσα που κατ καννα θα χει το νομα δημοκρατα.

 

Οι σοβαρς δυσχρειες του μετασχηματισμο.

Ο μετασχηματισμς των ανθρπων απ οπαδος/αποδκτες εξουσας σε εξουσιζοντες και συγχρνως εξουσιαζμενους πολτες, χει σημαντικς δυσχρειες. Οι σημαντικτερες απ αυτς εναι;

(1)   Η καθεστηκυα αντληψη που δημιουργθηκε απ την μακρχρονη λειτουργα ολιγαρχικν πολιτευμτων, τι η ουσιαστικ συμμετοχ των πολιτν στην σκηση της εξουσας εναι μια επιδωξη σως ευγενικ, αλλ ουτοπικ και επικνδυνη. Οι πολτες πρπει να εναι μνο αναφορ για κθε εξουσα, αλλ χι ργανα εξουσας

(2)   Τα συμφροντα του κατεστημνου της εξουσας, το οποο, για ευνητους λγους, επιδικει χι απλ να μη ανατραπε αυτ η αντληψη αλλ να ενισχυθε και να εδραιωθε. Η ποψη που διατυπνεται απ πολιτικος και «στοχαστς» τι «οι ελευθερες και τα δικαιματα των πολιτν δεν υπκειται στη λακ ετυμηγορα»  στλνει να σαφς μνυμα για τις επιδιξεις του κθε μορφς κατεστημνου, πολιτικο, οικονομικο, κοινωνικο, πνευματικο.

(3)   Οι σοβαρς δυσχρειες και το πολ μεγλο, μεσο και μμεσο, κστος, που χει η αμφιενεργ ενημρωση των πολιτν και οι ψηφοφορες τους για τη λψη των μεγλων αποφσεων. Οι δυσχρειες και το κστος αυτ στο παρελθν ταν τσο μεγλα, που καθιστοσαν ανφικτη την λειτουργα ενς ττοιου πολιτεματος σε κρτη μεγαλτερα απ αυτ των κρατν-πλεων της αρχαας Ελλδας.  .

Απ τις παραπνω δυσχρειες αυτς της καθεστηκυας αντληψης και των αντιδρσεων  του κατεστημνου, εμφανζονται μνο κατ τον χρνο μετβασης απ το να πολιτικ σστημα στο λλο, εναι προσωρινς και ανκουν σε αυτς των  μεταβατικν φαινμενων ( transient phenomena ). Αντθετα οι λειτουργικς και οικονομικς δυσχρειες υπρχουν σε λη τη διρκεια λειτουργας του συστματος  και ανκουν σε αυτς των μονμων φαινομνων ( standing-state phenomena).

πως  στα αμσως επμενα εκτθεται, σμερα οι μεγλες δυσχρειες του μετασχηματισμο εναι οι μεταβατικς/προσωρινς και χι οι μνιμες.

 

Η Ψηφιακ Πνκα

Στην Αθηνακ Δημοκρατα οι μεταβατικς δυσχρειες εχαν εξουδετερωθε απ την κουλτορα της πλης που ττε υπρχε. Οι μνιμες μως δυσχρειες, οι λειτουργικς και οικονομικς,  υπρχαν και απαιτοσαν την  αντιμετπιση τους.

Η αντιμετπιση αυτν των μνιμων δυσχερειν γινταν στα πλασια της λειτουργας της Πνκας, που αποτελοσε το κριο χημα λειτουργας του πολιτεματος της Αθηνακς Δημοκρατας. Η αμφιενεργ ενημρωση, η διαβολευση και οι ψηφοφορες, για τη λψη των «μεγστων αποφσεων»,  γινταν στην Πνκα  

Η λειτουργα της Πνκας μως εχε σοβαρ  λειτουργικ και οικονομικ προβλματα·  οι πολτες πρεπε να εγκαταλεπουν την εργασα τους και τα προσωπικ τους προβλματα για να πηγανουν σε αυτ και μλιστα σε χρνο συγκεκριμνο για λους, που σγουρα  σε πολλος απ τους πολτες δημιουργοσε πρσθετα προβλματα.

Οι δυσχρειες αυτς και το σημαντικ κστος καναν εφικτ την λειτουργα της Πνκας  μνο στα μικρ Κρτη- Πλεις της αρχαας Ελλδας. ταν τα Κρτη- Πλεις πθαναν, πθανε και η Πνκα και το πολτευμα της Δημοκρατας. Ο χρνος ζως αυτο του πολιτεματος ταν σχετικ σντομος. Περπου 300  χρνια,

Τα ιστορικ αυτ στοιχεα ελογα δημιουργον το ερτημα: Πως εναι δυνατν να αντιμετωπισθον σμερα που τα κρτη χουν πληθυσμ πολλν εκατομμυρων τα μνιμα προβλματα ενς πολιτεματος στο οποο θα υπρχει ορθολογικ συμμετοχ των πολιτν στη λψη των μεγλων αποφσεων ;

Η απντηση εναι απλ. Σμερα δεν χρειζεται οι πολτες να πνε στην  Πνκα και να αντιμετωπσουν λες τις δυσχρειες που αναφρθηκαν, γιατ χρη στην τεχνολογα η Πνκα μπορε να πει στους πολτες και μλιστα στο χρνο που αυτο θα επιλξουν. Χρη στην τεχνολογα, μπορε να πει σε λους τους πολτες·  πλουσους και φτωχος, της βασικς και της αντατης εκπαδευσης σε ανθρπους που ζουν στην πλη, στο χωρι σε μια αγροικα.

Δεν χρειζεται τποτα περισστερο παρ να υπερβομε μα λανθασμνη καθεστηκυα αντληψη και να ξαναδρσουμε την Πνκα του 21ου αινα. Την ψηφιακ Πνκα.[1] ργανα εξουσας εναι τα ργανα της πολιτεας που λαμβνουν τις μεγλες αποφσεις

[2] Μεγλες αποφσεις εναι οι αποφσεις, που επγουν και περιορζουν την πληθρα των αποφσεων που λαμβνουν τα ργανα λειτουργας και σκοπευουν στην πραγματοποηση/ ολοκληρωση των μεγλων αποφσεων/ εντολν τωνπολιτν. 

[3] Η λξη ρχοντας προρχεται απ τη λξη αρχ και προσδιριζε εκενους που μπαινα στην αρχ ενς οργανωμνου σχηματισμο, τους μπροστρηδες, τους ηγτες. 

[4] Στις σημερινς αντιπροσωπευτικς δημοκρατες, ργανα εξουσας θεωρητικ εναι  οι εκλεγμνοι εκπρσωποι των πολιτν και ργανα λειτουργας τα στελχη της κυβρνησης και της διοκησης. Στην πρξη μως ;

[5] « Ο πολιτισμς της αρχαας Ελλδας», του Μωρς Κρουαζ της Γαλλικς Ακαδημας. Εκδσεις Γκοβοστης.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )