Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Δεν εναι λγοι αυτο που διατυπνουν το ακλουθο ερτημα:

«Τι εναι αυτ το πολτευμα της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας (ΨΑΔ), που πρπει  να επιδιξουμε και να απαιτσουμε να γνει το πολτευμα της Χρας μας ;

Τι συνταγματικς /νομοθετικς αλλαγς χρειζεται να γνουν για  να χουμε στη χρα μας Ψηφιακ μεση Δημοκρατα ;»

Στις γραμμς που ακολουθον επιχειρεται η συνοπτικ παρουσαση, αφενς των βασικν χαρακτηριστικν αυτο του πολιτεματος και αφετρου  των συνταγματικν/νομοθετικν  αλλαγν που απαιτονται  για την εγκαθδρυση και λειτουργα του.  

 

Η ννοια της εξουσας και του πολιτεματος.

Για να κατανοηθε και να τεκμηριωθε μια απντηση στο παραπνω ερτημα, πρπει να θυμηθομε τι εννοομε ταν λμε  εξουσα και πολτευμα· πρπει να ξρουμε για πιο κατ βθος θμα μιλμε.

Εξουσα εναι η δυναττητα που υπρχει – ως δικαωμα και ως ισχς – σε κποιον

( κποιους),  να λαμβνει και να πραγματοποιε αποφσεις που αφορον λους τους πολτες. Εναι σημαντικ να κατανοηθε τι τσο το δικαωμα σο και η ισχς αποτελον « αμεταββαστη ιδιοκτησα» του κθε ανθρπου και χι ιδιοκτησα αυτο που ασκε την εξουσα.

Εκενο συνεπς που συμβανει στα συστματα εξουσας (στα πολιτεματα), εναι η προσωριν, εκοσια ακοσια, εκχρηση της διαχερισης και του ελγχου της εξουσας των ανθρπων σε κποιον τρτο· στο μονρχη, στον εκλεγμνο εκπρσωπο. Οι ασκοντες την πολιτικ εξουσα, με φυσικ νομοτλεια,  δεν μπορον να οικειοποιηθον την εξουσα ( την ισχ, την ενργεια) των λλων ανθρπων, γιατ αυτ αποτελε αμεταββαστο δρο της Φσεως. Το διο ακριβς ισχει και για την πνευματικ μυκ ισχ των ανθρπων. Εναι και αυτς νομοτελειακ αμεταββαστες και  γι’ αυτ οτε πραγματοποιθηκε, οτε επιχειρθηκε η μεταββαση τους.    

Πολτευμα εναι οι βασικο καννες  που καθορζουν το πς και απ ποιους ασκεται η εξουσα. Προφανς, στη Νομικ επιστμη υπρχουν αναλυτικτεροι και σαφστεροι ορισμο του πολιτεματος. νας ττοιος κατανοητς και σντομος ορισμς εναι ο ακλουθος που δθηκε απ τον αεμνηστο καθηγητ του Συνταγματικο Δικαου Αριστβουλο  Μνεση .

«Η ννοια του πολιτεματος συμππτει με την ουσιαστικ ννοια του Συντγματος»

Απ τα παραπνω στοιχεα προκπτει τι:

  • Η γκριση των καννων που συνιστον να Σνταγμα, η γκριση δηλαδ της  μορφς του πολιτεματος,  αποτελε δικαωμα των πολιτν. Αυτ το αξωμα  εκφρσθηκε με τη διακρυξη πολιτικν και ειδημνων τι το Σνταγμα της Ευρωπακς νωσης πρπει  να εγκριθε με Δημοψηφσματα. Η δια ποψη εκφρσθηκε μπρακτα κατ το τελευταο δημοψφισμα που γινε στη χρα μας πριν απ 36 χρνια ( 08.12.1974), με το οποο οι πολτες αποφσισαν την κατργηση του πολιτεματος της Βασιλευμενης Δημοκρατας. 
  • Κθε Σνταγμα αποτελε ουσιαστικ και να πολτευμα . 
  • Η θεσμοθτηση και λειτουργα Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας ταυτζεται με λγες αλλαγς του υπρχοντος Συντγματος, που θα διασφαλζουν την ορθολογικ συμμετοχ των πολιτν στην σκηση της εξουσας· την ορθολογικ και ουσιαστικ συμμετοχ των πολιτν στη λψη των μεγλων  αποφσεων.  

 

Τα δο μοντλα συμμετοχς

Η διερυνση της δημοκρατας με συμμετοχ των πολιτν στην σκηση της εξουσας, κρνεται τι σμερα εναι σκπιμη, αναγκαα και, χρη στην Ψηφιακ Τεχνολογα, οικονομικ και λειτουργικ εφικτ.

Οι απψεις και προτσεις για αυτ τη συμμετοχ μπορον να συνοψισθον στις ακλουθες δο : 

  1. Στην μμεση συμμετοχ των πολιτν στη λψη των αποφσεων, που σημανει θεσμοθτηση οργανωμνης διαβολευσης των κυβερνντων με τους πολτες, αλλ λψη λων των αποφσεων απ την πλειοψηφα των αντιπροσπων τους, Αγγλοσαξονικ μοντλο συμμετοχς. Στο μοντλο αυτ συμμετοχς ο ρλος των πολιτν περιορζεται στην κφραση προτσεων και βολησης αλλ χι στη λψη των αποφσεων που αποτελον τελικ ευθνη και αρμοδιτητα των αντιπροσπων των πολιτν, πως ισχει στις σημερινς κοινοβουλευτικς δημοκρατες. 
  2. Στην μεση συμμετοχ των πολιτν στη λψη των μεγλων  αποφσεων, με ψηφιακ δημοψηφσματα, Αρχαιοελληνικ μοντλο συμμετοχς.  Στο μοντλο αυτ οι πολτες απ εκφραστς βολησης και προτσεων  αναβαθμζονται σε κορυφαο ργανο εξουσας που λαμβνει τις λγες αλλ μεγλες αποφσεις, εν ο ρλος των αντιπροσπων περιορζεται στο ρλο του υπηρτη της εξουσας των πολιτν· στην πρξη και χι στα λγια που ισχει σμερα.

Στα χαμηλτερα εππεδα σκησης εξουσας – Περιφρειες, Δμους, Συνδικτα, Συνεταιρισμο, Σπουδαστικς/Μαθητικς Κοιντητες – η συμμετοχ των πολιτν στη λψη των αποφσεων εναι μεγαλτερη απ τη συμμετοχ στις αποφσεις  εθνικο επιπδου.

Η μεση συμμετοχ των πολιτν στη λψη των αποφσεων στα διφορα εππεδα εξουσας, εναι πολ μεγαλτερη στο αρχαιοελληνικ απ τι στο αγγλοσαξονικ μοντλο.

Εναι σημαντικ να θυμσουμε τι σε κποια μοντλα «συμμετοχς» οι μεγλες αποφσεις λαμβνονται απ τον «φωτισμνο ηγτη» και οι μικρς και ανδυνες για το φωτισμνο ηγτη,  απ τους πολτες. Αυτ τα δικτατορικ πολιτεματα, αυτ-αποκαλστηκαν «μεσες Δημοκρατες». Το χειρτερο μως εναι πως κποιοι …στοχαστς θεωρον τι αυτ τα πολιτεματα υπηρετον τις αρχς και τις αξες της αρχαιοελληνικς μεσης Δημοκρατας και τι το πολτευμα της Αθηνακς Δημοκρατας ταν σαν αυτ τα πολιτεματα.   

 

Οι δο αλλαγς του Κοινοβουλευτισμο για Ψηφιακ μεση Δημοκρατα. 

να πολτευμα Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας, πως αυτ που σκιαγραφεται στη Διακρυξη  των φλων της ΨΑΔ της 8ης Νοεμβρου 2009,  προποθτει την πραγματοποηση των ακολοθων δο αλλαγν στο σημεριν πολτευμα του Κοινοβουλευτισμο:

Πρτη αλλαγ. Αλλαγ στο πως και απ ποιους  ασκεται η εξουσα. Στον Κοινοβουλευτισμ, η λψη των αποφσεων γνεται – θεωρητικ τουλχιστον - απ τους εκπροσπους των πολιτν. Η συμμετοχ των πολιτν στη λψη μεγλων και κρσιμων  αποφσεων προβλπεται μεν απ το Σνταγμα, αλλ η πραγματοποηση τους συνιστ δικαωμα των αντιπροσπων των πολιτν - πρακτικ του εκστοτε Πρωθυπουργο – και χι κατοχυρωμνο συνταγματικ δικαωμα  και των πολιτν.  Στην Ψηφιακ μεση Δημοκρατα, η συμμετοχ των πολιτν στη λψη των μεγλων[1] αποφσεων, διασφαλζεται απ το Σνταγμα και δεν επαφεται στη  βοληση των αντιπροσπων. Στο πολτευμα δηλαδ της ΨΑΔ, Δημοψηφσματα πραγματοποιονται ετε μετ απ απφαση  της Βουλ, ετε μετ πρταση κποιου αριθμο πολιτν (πχ του 20% των πολιτν δηλαδ περπου 1,000.000 Ελλνων). Αυτς οι προτσεις της Βουλς και των πολιτν, καθς και λες οι προτσεις αλλαγς του Συντγματος συνιστον τις «μεγλες αποφσεις» και λαμβνονται πντα με Δημοψηφσματα.

Δετερη αλλαγ.  Αλλαγ των σημερινν διαδικασιν : της αμφιενεργς ενημρωσης και διαβολευσης, της υποβολς προτσεων των πολιτν και της λψεως αποφσεων με δημοψηφσματα, σε διαδικασες που θα πραγματοποιονται με τη βοθεια της νας ψηφιακς τεχνολογας· σε ψηφιακς διαδικασες. 

Με αυτν την αλλαγ βσιμα αναμνεται η κατργηση, στω ο δραστικς περιορισμς,  της ενημρωσης του μπαλκονιο, των συγκεντρσεων και των συγκετρωσιαρχν,  των εκλογικν τμημτων με τους κομματικος εκπροσπους και πολλν λλων διαδικασιν, που γιναν οχματα μετασχηματισμο του πολιτεματος της αντιπροσωπευτικς δημοκρατας σε να ολιγαρχικ πολτευμα. Βσιμα αναμνεται τι πολ σντομα θα επικρατσει: ψηφιακ  ενημρωση, ψηφιακ διαβολευση,  ψηφιακ υπογραφ προτσεων, ψηφιακ  δημοψηφσματα, που θα διασφαλζουν μεγαλτερη θωρκιση απ φαινμενα χειραγγησης και σκησης βας, και θα χουν πολ μεγαλτερη ευελιξα και πολ μικρτερο κστος απ τις σημερινς.       

Η πρτη αλλαγ στοχεει  στην ουσιαστικ διερυνση του Κοινοβουλευτισμο προς την κατεθυνση της πραγματικς συμμετοχς των πολιτν στην σκηση της εξουσας, εν  η δετερη στη διασφλιση της αναγκαας οικονομικς και λειτουργικς εφικττητας πραγματοποησης αυτς της διερυνσης.

Μια ττοια διερυνση της δημοκρατας,  ταν πντα ραμα των ουμανιστν. μως μνο σμερα το ραμα αυτ απκτησε λειτουργικ και οικονομικ δυναττητα, χρη στην ψηφιακ τεχνολογα,. Αυτ τη δυναττητα και αυτ το ραμα εκφρζει το νομα: Ψηφιακ μεση Δημοκρατα. 

 

Οι απαιτομενες συνταγματικς  αλλαγς

Για την εγκαθδρυση και η λειτουργα της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας  που περιγρφεται συνοπτικ στα προηγομενα,  χρειζεται να γνουν μνο δο αλλαγς στο ισχον Σνταγμα των Ελλνων,  οι οποες θα διασφαλζουν :

(1)   Συνταγματικ κατοχρωση  της λψεως των μεγλων αποφσεων,  πως αυτς ορστηκαν στα προηγομενα, με  ψηφιακ δημοψηφσματα[2]

(2)   Συνταγματικ/νομοθετικ καθιρωση και οργνωση,  ψηφιακν δημοψηφισμτων και  ψηφιακς υπογραφς προτσεων πολιτν.

Εναι αυτονητο τι η νομοτεχνικ διατπωση των ανωτρω δο αλλαγν εναι ργο ειδημνων. Ολοκληρωμνες νομοτεχνικ  προτσεις αλλαγν του Συντγματος θα υποβλλονται, απ τη Βουλ - και σε περπτωση διαφωνας απ τα κμματα της Βουλς - καθς και απ δο τουλχιστον αντατα πνευματικ/δικαστικ ργανα, πως για παρδειγμα την Ακαδημα και απ τον ρειο Πγο.

Μια απ αυτς τις προτσεις θα εγκρνεται με δημοψφισμα – ενδεχομνως δο γρων – απ τους  πολτες.

 

Η Συντακτικ Εθνοσυνλευση.

Το τελευταο καιρ ακογονται πολλς φωνς για «Συντακτικ Εθνοσυνλευση », που δεν θα αλλξει απλ κποιες διατξεις του ισχοντος Συντγματος (Αναθεωρητικ Βουλ/Εθνοσυνλευση), αλλ θα καθορσει απ την αρχ να νο Σνταγμα, να νο πολτευμα. Κατ την ποψη μας, μια ττοια αλλαγ θα χει μεγλες μεταβατικς δυσχρειες καθς και τον κνδυνο αποπροσανατολισμο απ τη θεμελιδη αλλαγ που χρειζεται το σημεριν πολτευμα. Αυτ η θεμελιδης αλλαγ συνοψζεται στον προνατολισμ των θεσμν στις αρχς της μεσης δημοκρατας και, προφανς,  στην  προσαρμογ τους στα δεδομνα του 21ου αινα.

Αν πραγματοποιηθον αυτς οι  δο αλλαγς, οι πολτες θα ξαναγνουν (θεσμικ μεσα αλλ ουσιαστικ σταδιακ) εξουσιζοντες, εξουσιαζμενοι και υπεθυνοι. Αυτο οι νοι πολτες,  θα αποφασσουν με σνεση, ευθνη και μεγλη αποδοχ  και λλες σημαντικς αλλαγς σαν και αυτς που σμερα προτενονται.  

 

Παρατηρσεις και σχλια

1. Ο βαθτερος στχος της συμμετοχς εναι, πρπει να εναι, η μεωση της κοινωνικς εντροπας, η μεωση δηλαδ της συγκντρωσης ισχος με επιστροφ της στους πραγματικος ιδιοκττες της. Στο αγγλοσαξωνικ μοντλο της μμεσης συμμετοχς, η χαμηλ εντροπα του συστματος καθορζεται απ τα υποκειμενικ χαρακτηριστικ των εκλεγμνων αντιπροσπων. Αντθετα στο αρχαιοελληνικ μοντλο καθορζεται απ τα αντικειμενικ χαρακτηριστικ του πολιτικο συστματος. Η βασικ αυτ διαφορ οδηγε  πολλος πολτες, μεταξ των οποων και τους φλους της ΨΑΔ, να θεωρον τι οριστικ και αποτελεσματικ υπρβαση της κρσης, μπορε να διασφαλισθε μνο με τη θεσμοθτηση του αρχαιοελληνικο μοντλου διερυνσης. Η θεσμοθτηση μως αυτο του μοντλου αναμνεται  να χει πολ μεγαλτερες μεταβατικς δυσχρειες και αντιδρσεις απ τη θεσμοθτηση του μοντλου της μμεση συμμετοχς. Οι λγοι ευνητοι.

2. Οι ιδες περ συμμετοχς γενικ και περ της μεσης συμμετοχς ειδικ, πριν απ εκοσι χρνια θεωροντο, και πρακτικ ταν,  ανεφρμοστες γιατ εχαν μεγλο μεσο και μμεσο οικονομικ κστος και γιατ υπρχε σοβαρς κνδυνος δημαγωγας των πολιτν απ τα ολιγαρχικο χαρακτρα ΜΜΕ. Σμερα το μεν κστος χει μειωθε φανταστικ, εν ο κνδυνος δημαγωγας χει υποβαθμισθε απ την πληθρα των Μσων Αμφιενεργς Ενημρωσης (ΜΑΕ) που η ψηφιακ τεχνολογα του Ιντερντ  κανε προσιτ  σε  εκατοντδες χιλιδες λληνες.

3. Σμφωνα με τις γνμες ειδημνων που  χουν δημοσιευθε στην ιστοσελδα των φλων της ΨΑΔ , του καθηγητο της Πληροφορικς στο ΕΜΠ κ. Παναγιτη Τσανκα (http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=37 ) και του ομτιμου καθηγητο της Φυσικς του πανεπιστημου Ιωανννων  και Ακαδημακο κ. Νκου Αλεξανδρπουλου,  ( http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=38  ),  η ψηφιακ τεχνολογα εναι δη ριμη και μπορε να υπηρετσει απ σμερα αμεσο-δημοκρατικος θεσμος, αν φυσικ θεσμοθετηθον.

4. Η χρση της τεχνολογας στον τομα της σκησης της εξουσας – ηλεκτρονικ διακυβρνηση – δη ουσιαστικ υπρχει και σντομα θα καλψει και τους τομες που οι πολτες χουν κποια, τυπικ σημαντικ αλλ ουσιαστικ ασμαντη, εξουσα. Το πρβλημα συνεπς εναι αν οι θεσμο που θα υπηρετονται απ την τεχνολογα θα εναι δημοκρατικο στην ουσα  δημοκρατικο στα λγια.

 

Η επιλογ μως των θεσμν οτε ευθνη της τεχνολογας εναι, οτε δικαωμα των ολγων που ασκον προσωριν την εξουσα· εναι ευθνη, υποχρωση και δικαωμα των πολιτν.   λ ω ν  τ ω ν  π ο λ ι τ ν. [1] Μεγλες κρσιμες αποφσεις εναι αυτς που επγουν και περιορζουν την πληθρα των αποφσεων που  στη συνχεια λαμβνονται απ τα διφορα θεσμοθετημνα ργανα.

[2] Αυτονητο εναι τι μχρι να αποκτσουν οι νθρωποι εξοικεωση με τις ψηφιακς διαδικασες θα χρειαστε να συνυπρχουν, ψηφιακς και συμβατικς διαδικασες. Οι τελευταες πολ σντομα θα πψουν να χρησιμοποιονται.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )