Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Η Κρτα του Πολτη εναι μια πλαστικ κρτα στο μγεθος των πιστωτικν καρτν, που χει ενταμιευμνα βασικ στοιχεα του κατχου της. Ττοια στοιχεα για παρδειγμα εναι : ο αριθμς αστυνομικς ταυττητας, ο αριθμς φορολογικο μητρου (ΑΦΜ), ο αριθμς μητρου κοινωνικςασφλισης ( ΑΜΚΑ ),  ο εκλογικς αριθμς, η φωτογραφα μας, τα δακτυλικ μας αποτυπματα,  και λλα βασικ στοιχεα. Ο τελικς κατλογος αυτν των στοιχεων δεν χει  μχρι στιγμς οριστικοποιηθε στη χρα μας.

Με τα στοιχεα αυτ, που θα συνοδεονται απ να προσωπικ κωδικ αριθμ, θα εναι δυνατ και ασφαλς η πρσβαση του κατχου σε διφορα ψηφιακ αρχεα και υπηρεσες που θα « φορτωθον» σε να κατλληλο σστημα πληροφορικς. Ττοια για παρδειγμα στοιχεα εναι: ο ιατρικς φκελος, τα στοιχεα περιουσας, τα φορολογικ στοιχεα και λλα στοιχεα του πολτη που εναι σμερα, θα εναι αριο, σε ψηφιακ μορφ.

Βαθτερος στχος του θεσμο εναι να αποτελσει η κρτα χημα για τη μετβαση των πολιτν στη Να Ψηφιακ Εποχ· να γνει το διαβατριο για τη Να Ψηφιακ Εποχ.

Τα πλεονεκτματα της παροχς υπηρεσιν με ψηφιακ τρπο, σε σγκριση με τον παλαι συμβατικ τρπο, συνοψζονται στην εξαιρετικ μεγλη βελτωση:  της ευελιξας, της ταχτητας, του κστους  και της αξιοπιστας των παρεχομνων  υπηρεσιν. 

Για να κατανοηθε η κταση αυτς της βελτωσης, εναι αρκετ να θυμσουμε τα πλεονεκτματα που υπρχουν στην ανληψη χρημτων με κρτα, απ αυτν με την προσλευση μας στο ταμεο της τρπεζας και μλιστα ταν το ταμεο λειτουργοσε χωρς εργαλεα της ψηφιακς τεχνολογας.

Φβοι και αντιρρσεις

Παρ το γεγονς τι η κρτα εξυπηρετε και διευκολνει τους πολτες, εκδηλθηκαν σοβαρς αντιδρσεις για την καθιρωση της. Αιτιολογα των αντιδρσεων εναι ο φβος τι η κρτα δεν θα αποτελσει χημα εξυπηρτησης των πολιτν, αλλ θα γνει χημα «περιορισμο των ελευθεριν και των δικαιωμτων του πολτη· τι  θα αποτελσει τις  ηλεκτρονικς χειροπδες του λαο».

Γιατ μως υπρχει αυτ η ποψη και μλιστα σε να σοβαρ ποσοστ πολιτν ;

Γιατ οι νθρωποι φοβονται τη χρση ενς ακμη εργαλεου της νας τεχνολογας, αν και ττοια εργαλεα χρησιμοποιονται ευρως απ τους ανθρπους, ακμη και απ αυτος που αντιτθενται στη χρση της κρτας ; 

Στις γραμμς που ακολουθον επιχειρεται να δοθε μια απντηση στα παραπνω ερωτματα και μια ποψη για την ορθολογικ και ουσιαστικ προστασα των πολιτν απ τους κινδνους του θεσμο της Κρτας· απ τους κινδνους που δημιουργονται απ την Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση[1], που προωθεται απ το Υπουργεο «Εσωτερικν, Δημσιας Διοκησης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης», δημιουργντας βσιμες προσδοκες για καλλτερες μρες των πολιτν.

Οι αιτες των αντιρρσεων

Πιθανς και λογικς αιτες των αντιρρσεων,  που δεν αντιφσκουν με την πραγματικτητα των μεγλων πλεονεκτημτων που χει η χρση της Ψηφιακς τεχνολογας,  εναι δο :  (1) Η χαμηλ εξοικεωση των ανθρπων με τη να τεχνολογα και (2) Η λλειψη εμπιστοσνης αυτν προς το σστημα εξουσας. Οι νθρωποι δηλαδ φοβονται τι η κρτα δεν θα χρησιμοποιηθε  για την εξυπηρτηση των πολιτν, αλλ θα χρησιμοποιηθε για την προθηση των συμφερντων του συστματος.

Ας επιχειρσουμε μως μα σντομη  επισκπηση των δο αυτν αιτων.  

Η χαμηλ εξοικεωση.

Στην αρχ κθε τεχνολογικς καινοτομας, η εξοικεωση των ανθρπων εναι  πντα μικρ. Αν μως η καινοτομα εξυπηρετε τους ανθρπους και εναι οικονομικ και λειτουργικ προσιτ στους πολλος, ττε σε σντομο σχετικ χρνο το πρβλημα ξεπερνιται. 

Η ιδα να υπρχει το πρτο διστημα δυναττητα πρσβασης στις σχετικς υπηρεσες, τσο με την κρτα σο και με τις υπρχουσες συμβατικς μεθδους, θα λσει υπαρκτ προβλματα και θα βοηθσει σημαντικ στην μεωση των αντιδρσεων χωρς να επιμηκνει ουσιαστικ τον χρνο εξοικεωσης.

Η λλειψη  εμπιστοσνης.

Η λλειψη εμπιστοσνης των πολιτν στο σημεριν σστημα σκησης της εξουσας, δυστυχς, εναι απλυτα δικαιολογημνη. Οι νθρωποι βωσαν τι πολλο νθρωποι του συστματος χρησιμοποησαν τις δυναττητες που τους παρεχε το σστημα, για να υπηρετσουν ιδιοτελες στχους και χι για να υπηρετσουν τα συμφροντα των πολλν. Συνεπς ο φβος τι με τον διο τρπο θα χρησιμοποισουν και τις μεγλες δυναττητες που δημιουργε ο θεσμς της κρτας εναι δικαιολογημνος. Ο κνδυνος εναι πραγματικς και χι φανταστικς.

Το πρβλημα αυτ,  γνωστ σαν πρβλημα «αλληλεπδρασης τεχνολογας – τρπου σκησης της εξουσας», εναι πολ μεγλο. πως πολλο πιστεουν, εναι το μεγαλτερο πρβλημα  του 21ου αινα.

Το μγεθος του προβλματος δημιουργθηκε απ τις φανταστικς, ποιοτικ και ποσοτικ, δυναττητες της νας ψηφιακς τεχνολογας. Εναι σημαντικ να σημεισουμε τι η να τεχνολογα εναι η πρτη ουσιαστικ τεχνολογα παραγωγς πνευματικο ργου, εν λες οι λλες τεχνολογες, που αναπτχθηκα απ το 3000 πΧ,  εναι τεχνολογες παραγωγς μηχανικο ργου[2].

Εναι ευνητο τι αν αυτς οι δυναττητες χρησιμοποιηθον και στον τομα σκησης της εξουσας απ λους τους πολτες, ττε η τεχνολογα θα εναι ευλογα. Αν μως χρησιμοποιηθον απ τους λγους, θα εναι κατρα και εφιλτης σαν αυτν που περιγρφει ο ργουελ στο γνωστ «1984».

Το πραγματικ και μεγλο πρβλημα συνεπς της Κρτας του Πολτη, της Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, εναι η αξιοπιστα του πολιτικο συστματος και χι οι δυναττητες της κρτας.  Οι προσπθειες των πολιτν για προστασα απ τις  ηθικ και λογικ επιλψιμες συμπεριφορς του πολιτικο συστματος, «χτυπντας» την κρτα, εναι και παρλογες και αναποτελεσματικς. Στο χωρι λνε «ταν φταει ο γιδαρος δεν χτυπμε το σαμρι»

Οι νθρωποι σμερα, την εποχ της ψηφιακς τεχνολογας, χουν δο δυναττητες: (1) Να αγωνιστον για να μενει η τεχνολογα μακρι απ την σκηση της εξουσας (2)Να αγωνιστον για να αλλξει το σστημα εξουσας τσι στε η να τεχνολογα να αποτελε ευλογα και χι εφιλτη για τους πολτες.

Η πρτη λση εναι απλυτα ουτοπικ γιατ το ποτμι δεν γυρζει πσω. Οι νθρωποι της σημερινς «εποχς του πυριτου»[3], δεν γυρζουν πσω στην εποχ του χαλκο. Επ πλον, η να τεχνολογα αναπτσσεται με ρυθμος αφνταστα μεγαλτερους απ τους ρυθμος κθε λλης τεχνολογας του παρελθντος. Ο περιορισμς της πληροφορας εναι δη σμερα πολ δσκολος ως αδνατος. Αριο, στην κοινωνα της πληροφορας, ο περιορισμς θα εναι ουτοπα.

«Απ το 1950 μχρι σμερα, η υπολογιστικ ισχς χει αυξηθε κατ δκα δισεκατομμρια φορς, εν στην τρτη φση της ανπτυξης των υπολογιστν (περ το 2020/30), η σχση υπολογιστν προς ανθρπους θα αγγζει τους 100 υπολογιστς αν νθρωπο»[4]. ( Η σχση αυτ στην Ελλδα σμερα, υπολογζεται τι περπου εναι  0.5 ως 1.0  υπολογιστς αν νθρωπο).

Απ τα προηγομενα προκπτει τι η μνη εφικτ, λογικ και ηθικ λση εναι η δετερη· να κνουμε την τεχνολογα χημα σκησης της εξουσας απ λους τους πολτες.

Σε μα ττοια περπτωση ο περιορισμς της πληροφορας  και η αρχ  προστασας των  προσωπικν δεδομνων δεν θα χρειζεται να υπρχουν.

Τη  λογικ και την  ηθικ αυτο, του εκ πρτης ψεως παρλογου, συμπερσματος μπορομε να την καταλβουμε με δο τρπους. Με αυτν του εξουσιζοντος και εξουσιαζμενου πολτη και με αυτν της μεωσης της κοινωνικς εντροπας.

Ο εξουσιζων πολτης. 

Αν δημιουργσουμε να πολιτικ σστημα που ο πολτης εναι  «εξουσιζων και συγχρνως  εξουσιαζμενος,  κυβερνν και  κυβερνμενος»[5], ττε στο σστημα αυτ, οτε ο περιορισμς της πληροφορας, οτε  η προστασα των προσωπικν δεδομνων θα χουν ννοια και σκοπιμτητα παρξης.   

Το δγμα αυτ χει και νομικ και ηθικ ισχ. πως μλλον γνωρζετε,  η δημοσιοποηση απ γνωστ δημοσιογρφο προσωπικν δεδομνων ανθρπων της εξουσας, οτε απ τη  δικαιοσνη, οτε απ την αρχ  προστασας προσωπικν δεδομνων θεωρθηκε παρανομα.

Μπως η δημιουργα των αρχν προστασας εναι το ανττιμο της απαλλοτρωσης της εξουσας των πολιτν ; 

Η μεωση της εντροπας.  

Εντροπα εναι το αντστροφο του μτρου της πληροφορας. Ελεθερη και χωρς παραμορφσεις διακνηση συνεπς της  πληροφορας, σημανει χαμηλ εντροπα· σημανει υψηλ αποτελεσματικτητα και χαμηλ ρυθμ αποδμησης  των συστημτων· σημανει διαφνεια.

Στη λογικ αυτ  η ελεθερη διακνησης της πληροφορας, η χωρς φραγμος και παραμορφσεις διακνηση, αποτελε το δεσπζον (mandatory)  χαρακτηριστικ του κοινωνικο συστματος. Αποτελε το αναμφισβτητο  κριτριο παρξης εξουσας στους πολτες, παρξης πραγματικς Δημοκρατας.

Συμπρασμα

Το πραγματικ πρβλημα δεν εναι η κρτα. Το πραγματικ πρβλημα εναι ο τρπος χρσεως των δυνατοττων της κρτας απ αυτος που ασκον την εξουσα.

Αν η κρτα εκτς απ διαβατριο για τη Να Ψηφιακ Εποχ – νας ρος γενικς και αριστος -  ταν και διαβατριο για την ουσιαστικ και ορθολογικ συμμετοχ των πολιτν στην σκηση της εξουσας, για την Ψηφιακ μεση Δημοκρατα, ττε η κρτα θα ταν ευλογα· θα ταν η μεγαλτερη προσφορ προς τον νθρωπο.

Η Ψηφιακ μεση Δημοκρατα μως  δεν δημιουργεται με την κρτα, αλλ με τους κατλληλους θεσμος.

Για τη διαμρφωση αυτν των θεσμν, ευθνη, δικαωμα και υποχρωση χουν λοι οι πολτες· οι πολιτικο, οι ειδμονες και  μες οι απλο πολτες.[1] Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση (ΗΔ) εναι η λειτουργα με μσα της νας τεχνολογας, των θεσμν που χει μια χρα. Συνεπς η ΗΔ μπορε να υπρχει τσο σε δημοκρατικ σο και σε ολιγαρχικ πολιτεματα. Το μεγλο πλεονκτημα της ΗΔ εναι τι κνει εφικτ τη λειτουργα αμεσοδημοκρατικν θεσμν, αν ββαια υπρχουν.

[2] Πνευματικ ργο εναι αυτ που πραγματοποιεται με τις δυνμεις του εγκεφλου, εν μηχανικ ργο αυτ που πραγματοποιεται με τις δυνμεις του μυκο συστματος. 

[3] Το πυρτιο (σιλικνη, μμος) εναι ως γνωστ η πρτη λη της νας ψηφιακς τεχνολογας. Η αφθονα του πυριτου στη φση και το μικρ κστος απκτησης του, χουν συμβλει σημαντικ στην αλματδη ανπτυξη της νας τεχνολογας.

[4] Απ το βιβλο ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ του καθηγητο της Θεωρητικς Φυσικς στο Πολιτειακ Κολγιο της Νας Υρκης  MICHIO KAKU.  Εκδσεις  Anubis 2000.  

[5] Ττοιοι πολτες ταν οι πολτες της αυθεντικς Δημοκρατας,  της Αθηνακς Δημοκρατας.

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )