Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Αυτς τις μρες λγονται και γρφονται πολλ για δο προβλματα που αφορον στο  Σνταγμα των Ελλνων :

(1) Για τις αλλαγς που πρπει να γνουν και

(2) Για το απ ποιους πρπει και μπορον αυτς οι αλλαγς να πραγματοποιηθον.

Το δετερο πρβλημα εναι ιδιατερα κρσιμο γιατ εκφρζει μια αλλαγ της φιλοσοφας του Συντγματος και χι μα αλλαγ των διατξεων του.

 

  Η ιστορα και η φιλοσοφα των Συνταγμτων.

Σνταγμα εναι ο κορυφαος Νμος μιας Χρας· εναι  ο Νμος των νμων  που προστατεει τους πολτες απ αυτος  που ασκον την εξουσα και χουν το θεσμικ δικαωμα να νομοθετον και να αποφασζουν. Ακμη αποτελε τον νμο που καθορζει το πολτευμα της χρας, δηλαδ το πς και απ ποιους ασκεται η εξουσα.

Η παρξη ενς ττοιου κορυφαου και με πγιες διατξεις Νμου προτθηκε απ ουμανιστς φιλοσφους τα χρνια που τα μοναρχικ πολιτεματα εχαν την μγιστη πολιτικ και ηθικ ισχ· τα χρνια που λα τα πολιτεματα ταν μοναρχες ολιγαρχες.

Πρτο κεμενο συντγματος θεωρεται απ πολλος τι εναι η Μγνα Κρτα, που εκδθηκε το 1215 στην Αγγλα, (Magna Carta  Libertatum, Μεγλος Χρτης Ελευθεριν), με την οποα προστατευτκαν οι νθρωποι απ την απεριριστη εξουσα του Βασιλι.

 

Αρχικς στχος των πρτων  Συνταγματικν νμων, θεσμοθετθηκαν πολ αργτερα, ταν η προστασα των πολιτν απ το κρτος, η προστασα δηλαδ απ το μονρχη που ασκοσε απλυτη και χωρς νομοθετικος περιορισμος εξουσα. Με τα Συντγματα, η εξουσα του μονρχη παψε να εναι απλυτη και περιορστηκε στα ρια που καθριζε ο Συνταγματικς νμος.

Η διερυνση των Συνταγμτων για τον καθορισμ του πως και απ ποιους ασκεται η εξουσα, πραγματοποιθηκε σταδιακ κατ το μετασχηματισμ των  μοναρχιν σε συνταγματικς μοναρχες και στη συνχεια σε αντιπροσωπευτικς δημοκρατες.

χημα για αυτν το μετασχηματισμ ταν οι ιδες της Γαλλικς επανστασης και οι ιδες αρκετν πολιτικν φιλοσφων. νας σημαντικς απ αυτος ταν ο Γλλος Μοντεσκι (1689-1755), οι ιδες του οποου συνβαλαν στη δημιουργα του πρτου στον κσμο Συντγματος· του Ομοσπονδιακο Συντγματος των ΗΠΑ  που ψηφστηκε το 1787. Τσσερα  χρνια αργτερα, το 1791,  η Γαλλικ Εθνοσυνλευση ψφισε το πρτο Σνταγμα της Γαλλας. Στη συνχεια η απκτηση Συνταγμτων πρε τη μορφ χιοναστιβδας  και σμερα σχεδν λες οι Χρες χουν το δικ τους Σνταγμα.

 

 

Τα Συντγματα προστασας των πολιτν.

Για να μπορε να Σνταγμα να προστατεει τους πολτες πρπει αυτο που ασκον την εξουσα και νομοθετον να μην εναι οι διοι με αυτος που εγκρνουν  τους συνταγματικος καννες. Το αντθετο αποτελε λογικ και ηθικ αντφαση. Οι λγοι ευνητοι.

Αυτ την αντφαση ο Λα μας την γνωρζει και την διατυπνει  σκωπτικ με τη γνωστ παροιμα: « Γιννης κερνει και Γιννης πνει».

 Επειδ στην πρξη οι διατξεις ενς Συντγματος οτε σκπιμο οτε δυνατ εναι να παραμνουν αμετβλητες, καθορστηκαν διαδικασες αλλαγν τους ττοιες, που να υποβαθμζουν σημαντικ την προαναφερθεσα αντφαση. Αυτ επιχειρεται να επιτευχθε με τους ακλουθους τρεις τρπους :

(1) Με γκριση των συνταγματικν αλλαγν απ τους πολτες με δημοψηφσματα (πχ Γαλλα).

(2)Με γκριση τους απ περισστερα του ενς νομοθετικ σματα του πολιτεματος   (πχ ΗΠΑ)

(3) Με γκριση τους απ το Κοινοβολιο με πιο αυστηρος καννες απ αυτος που χρησιμοποιονται για τη λψη των λλων αποφσεων.

Ο τρτος τρπος, που εφαρμζεται στη Χρα μας και σε λλες κοινοβουλευτικς δημοκρατες, παρουσασε το εξς πρβλημα.

Σε περιπτσεις που οι αρχηγο πολιτικν κομμτων εχαν ισχυρ πλειοψηφα, η γκριση συνταγματικν αλλαγν παψε να αποτελε απφαση των αντιπροσπων των πολιτν και ουσιαστικ αποτλεσε  απφαση του πρωθυπουργο /αρχηγο της πλειοψηφας .

Ττοια Συντγματα, που εγκρνονται απουσα των πολιτν, παραπμπουν σε πολιτεματα που ακμα και  οι  καννες του συνταγματικο νμου, καθορζονται απ το βασιλι, τον εμπνευσμνο δικττορα.

Για τα πολιτικ, οικονομικ και τεχνολογικ δεδομνα του 18ου,19ου , και 20ου  αινα, αυτ η φιλοσοφα των συνταγμτων, ταν η βλτιστη δυνατ και βοθησε σημαντικ για να αποκτσουν οι πολτες δικαιματα. Να αποκτσουν δικαιματα που δεν μποροσαν να τα ακυρσουν, για την ακρβεια δεν μποροσαν να τα ακυρσουν εκολα, οι ασκοντες την εξουσα.

Η κατηγορα συνταγμτων που δημιουργθηκαν « για την προστασα των πολιτν, αλλ απουσα των πολιτν», μοιζει με θεσμος απαλλοτρωσης της εξουσας των ανθρπων με ανττιμο την παροχ κποιων δικαιωμτων· δικαιωμτων που καθορζονται μονομερς απ αυτος που ασκον την εξουσα χωρς τη συμμετοχ των αντισυμβαλλμενων  πολιτν.

 

   Απ τα συντγματα προστασας στα συντγματα εξουσας των πολιτν

Κατ την αντληψη ενς απλο πολτη, που οτε νομικς οτε πολιτικς εναι, η σημεριν γενι συνταγμτων χει να  βασικ αρνητικ χαρακτηριστικ. Εναι ασμβατη με δο φυσικος νμους:

(1) Το νμο του αμεταββαστου της εξουσας ( της ισχος) των ανθρπων  και

(2) Το νμο της Εντροπας.

Ας επιχειρσουμε μως μα πολ σντομη αναφορ σε αυτος τους δο νμους.

Ο νμος του αμεταββαστου της εξουσας.

Η εξουσα των ανθρπων, η δυναττητα δηλαδ να λαμβνουν και να πραγματοποιον αποφσεις, εναι μια μορφ ισχος που η Φση, ο Θες δρισε στους ανθρπους και χι κποιοι εμπνευσμνοι ηγτες.  Η ισχς αυτ δεν μπορε να μεταβιβαστε σε τρτους πως δεν μπορε να μεταβιβαστε η μυκ η πνευματικ ισχς των ανθρπων[1], δρα και αυτ της Φσης στον νθρωπο.

Η αντιπροσπευση συνεπς, που αποτελε τη λογικ των συνταγμτων της πρτης γενις, συνιστ παρβαση αυτο του φυσικο νμου. Το μγεθος της παρβασης προφανς εναι ανλογο προς την κλμακα της αντιπροσπευσης. 

Ο νμος της Εντροπας.

Η εξλιξη λων των συστημτων – συνεπς και των πολιτικν – υπακοει στο νμο της εντροπας. Σμφωνα με το νμο αυτ,  κοιν και αναπφευκτη μορα λων των συστημτων, εναι η υποβθμιση των ικανοττων τους, η αποδμηση τους. Ο βαθμς αποδμησης στα  φυσικ συστματα (πχ θερμοδυναμικ, πληροφοριακ), εκφρζεται απ την αξηση της εντροπας τους.

Η υπρβαση αυτο του φυσικο νμου εναι αδνατη. λα τα συστματα νομοτελειακ πορεονται στην αποδομηση τους.   Η μνη δυναττητα που χει ο νθρωπος στον νισο αγνα με τη Φση, εναι η καθυστρηση της αξησης της εντροπας. Αυτ η διαδικασα καθυστρησης ονομζεται και παραγωγ αρνητικς εντροπας. 

Δεδομνου τι ο νμος της εντροπας για τα πολιτικ συστματα μπορε να διατυπωθε ως εξς: « λες οι αυθρμητες διεργασες γνονται προς την κατεθυνση της αξησης της συγκντρωσης εξουσας»[2] ,  συμπερανουμε τι τα σημεριν Συντγματα, παρ τις θεσμικς (διαχωρισμς εξουσιν ) και φραστικς ( λη η εξουσα πηγζει απ το λα) προσπθειες τους, δεν παργουν αρνητικ εντροπα· τελικ λειτουργον περισστερο ως επιταχυντς παρ ως επιβραδυντς στη νομοτελειακ αξηση της εντροπας.

Οι παραβσεις μως των φυσικν νμων δεν παραγρφονται με ανθρπινους νμους, ακμη και αν αυτο εναι συνταγματικο· αργ  γργορα πληρνονται σκληρ και χωρς δυναττητα αναστολς.

 

Στη λογικ αυτ, η δημιουργα της 2ης γενις Συνταγμτων, των Συνταγμτων  εξουσας των πολιτν, φανεται τι αποτελε μονδρομο· αργ η γργορα,  με μικρ μεγλο κστος, θα πραγματοποιηθε. Οι φυσικο νμοι θα υπερισχσουν των ανθρπινων.  

Για περισστερο απ 200 χρνια το πρασμα σε Συντγματα εξουσας των πολιτν εχε πολ μεγλες δυσχρειες, που πρακτικ το καθιστοσαν ανφικτο. Σμερα μως, την εποχ της κοινωνας της πληροφορας αυτ το πρασμα χει, χρη στην ψηφιακ τεχνολογα, λειτουργικ και οικονομικ εφικττητα. Σμερα υπρχουν οι προποθσεις για μα ττοια αλλαγ.

Μια απλ πρταση αλλαγς του σημερινο Συντγματος για δημιουργα, με τρπο ομαλ και χαμηλο τιμματος,   Συντγματος εξουσας των πολιτν, υπρχει στις σελδες της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας ,   http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=72  

Μακρι οι πραγματικο, και χι οι κατ’ επγγελμα, πολιτικο και πνευματικο ηγτες να εναι οι πρτοι που θα πιστψουν στην ανγκη για μια ττοια συνταγματικ αλλαγ και να  συμβλλουν στην ομαλ και ορθολογικ πραγματοποηση της.[1] Η πρταση αυτ εναι γνωστ ως το αμεταββαστο των δικαιωμτων του ανθρπου που διατυπθηκε απ το Γλλο φιλσοφο Ζαν Ζακ Ρουσσ

[2] Δημοσθνης Κυριαζς, «Η μεση Δημοκρατα στην Τηλρια»


 

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )