Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

Στο πολτευμα της Αυθεντικς Δημοκρατας, τα Δημοψηφσματα αποτελον το μοναδικ χημα των πολιτν για σκηση εξουσας. Γνωστς διακηρξεις πολιτικν και φιλοσοφοντων της μορφς  «Αφντης εναι ο Λας», δεν εναι τποτα περισστερο απ ευγενικς μεγαλοστομες, αν δεν υπρχει και δεν λειτουργε νας στρεος θεσμς δημοψηφισμτων. Ττοιες διακηρξεις με παρλληλη ρνηση της αξας των δημοψηφισμτων, αποτελον τα «ψετικα τα λγια τα μεγλα».  

Στο σημεριν σστημα σκησης της  εξουσας αυτ τα μεγλα λγια στην ουσα ισοδυναμον με το ακλουθο παρλογο, αντιφατικ και μακιαβελικ δγμα: «Αφντης εναι ο Λας αρκε να μη διαφεντεει».

Η συντριπτικ πλειοψηφα  των απλν πολιτν κατανοε αυτς τις αλθειες, γι’ αυτ  θεωρε τι τα δημοψηφσματα αποτελον το Κστρο της Δημοκρατας.

Κποιοι προσπθησαν να αλσουν αυτ το Κστρο υποστηρζοντας τι τα δημοψηφσματα αποτελον «τη φενκη της Δημοκρατας»· τι «οι αποφσεις για τα ανθρπινα δικαιματα και λλα μεγλα θματα δεν μπορον να λαμβνονται με αποφσεις των πολιτν», αλλ να λαμβνονται με αποφσεις των αντιπροσπων τους, που χουν μεγαλτερες πνευματικς και ηθικς δυνμεις απ αυτς των απλν πολιτν. http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=16    

Οι απψεις μως αυτς, δεν μπρεσαν να οδηγσουν στην ηθικ απαξωση και στη θεσμικ κατργηση των δημοψηφισμτων.

Η απαξωση των δημοψηφισμτων, η λωση του Κστρου της Δημοκρατας,  δεν γινε de jure με τροποποηση του Συντγματος· γινε de facto μσα απ τις κερκπορτες του Συντγματος. Αυτ η απαξωση επιβεβαινεται απ το γεγονς τι τα τελευταα 70 χρνια γιναν μνο δο δημοψηφσματα. να κθε 35 χρνια

Ττοια μικρ συχντητα προσφυγς στην ετυμηγορα των πολιτν σημανει τι στην πρξη ο θεσμς των δημοψηφισμτων χει ακυρωθε. Η κατανηση συνεπς του γιατ, και πως ακυρθηκαν τα δημοψηφσματα χει ιδιατερο ενδιαφρον και αξα.

Απντηση στο γιατ αποτελον οι δυσκολες ενημρωσης των πολιτν και η αντιμετπιση του μεγλου μεσου και μμεσου κστους των δημοψηφισμτων, που μχρι χθες συνιστοσαν σημαντικ αντικειμενικ δυσκολα, που μως σμερα χει ξεπεραστε χρη στην ψηφιακ τεχνολογα. λλη σημαντικ απντηση εναι η σγκρουση των συμφερντων του κατεστημνου της εξουσας με τα συμφροντα των απλν πολιτν, που για ευνητους λγους δημιουργεται στα δημοψηφσματα. Η επικαλομενη τλος, ως αιτα ακρωσης των δημοψηφισμτων, χαμηλ  παιδεα των Ελλνων αποτελε βασικ λθος· η χαμηλ παιδεα, που πργματι υπρχει, εναι το αποτλεσμα του ελλεμματος δημοκρατας και χι η αιτα δημιουργας του ελλεμματος.  

Απντηση στο πως αποτελε η παρξη θεσμικς δυναττητας για λωση του Κστρου της Δημοκρατας, με παρβαση του πνεματος, αλλ χι και του γρμματος του Συντγματος.

Στο Σνταγμα των  Ελλνων και στους επαγμενους απ αυτ νμους, υπρχουν οι ακλουθες δο θεσμικς κερκπορτες, που πρπει να εκσυγχρονιστον και να σφραγιστον :

Α Κεκροπορτα αποτελε  το ΠΟΙΟΣ αποφασζει την πραγματοποηση των Δημοψηφισμτων.  Κατ τους ισχοντες θεσμος τα δημοψηφσματα αποφασζονται απ τους αντιπροσπους των πολιτν – πρακτικ απ τον Πρωθυπουργ – και χι και απ τους διους τους πολτες με μα διαδικασα κατοχυρωμνη απ το σνταγμα. Αυτ σημανει τι η βοληση των πολιτν υπκειται σε γκριση του εκπροσπου τους, εν σε να δημοκρατικ πολτευμα πρπει να συμβανει το αντθετο.

Β Κεκρπορτα αποτελε το ΠΟΙΟΣ καθορζει το θμα και τον τρπο διατπωσης του. Ποιος ορζει το ερτημα τα ερωτματα που θα κληθον να απαντσουν οι πολτες.

Στην κρατοσα μχρι σμερα πρακτικ, το θμα του Δημοψηφσματος συνιστοσε να ερτημα της μορφς  ΝΑΙ ΟΧΙ, που  χει διατυπωθε απ την κυβρνηση – πρακτικ απ τον Πρωθυπουργ -  και χι απ τους πολτες στω απ λους τους εκπροσπους των πολιτν. Ευνητο εναι τι αυτς που καθορζει το ερτημα, μπορε, σε πολλς τουλχιστον περιπτσεις, να χειραγωγσει την ετυμηγορα των πολιτν, αφο  λες οι δυνατς απψεις θα κβαντωθον υποχρεωτικ σε να ναι να χι. νας λλος μως τρπος, με τον οποο οι πολτες θα εχαν τη δυναττητα να επιλξουν την καλλτερη απ λες τις προτεινμενες λσεις, θα δινε την ευκαιρα να αξιολογηθον οι προτσεις λων των πολιτικν κομμτων καθς και οι προτσεις κποιων υψηλο κρους, μη κομματικν οργανισμν (πχ  του Αρεου Πγου, της Ακαδημας Αθηνν,… ). Παρμοιο σστημα λψεως αποφσεων, εφαρμζεται δη για την επιλογ των δημοτικν αρχντων και πολλς φορς ολοκληρνεται σε δο ψηφοφορες. Η υιοθτηση ενς ττοιου συστματος,  θα βελτωνε σημαντικ την ασφλεια της Β κερκπορτας και θα οδηγοσε σε ορθολογικτερες επιλογς των πολιτν.   

πως ταν αναμενμενο, με αφλακτες τις  προαναφερθεσες δο θεσμικς κεκρπορτες, τα δημοψηφσματα αρκετς φορς λλαξαν αφεντικ·  απ αποφσεις των πολιτν γιναν αποφσεις των ολγων του συστματος εξουσας.   

Μσα απ αυτς τις  θεσμικς κερκπορτες, το Κστρο της Δημοκρατας λεηλατθηκε, ερμωσε και το πολτευμα της εξουσας των πολιτν πεσε σε κμα·  μετασχηματστηκε de facto σε να πολτευμα πιο κοντιν στις αρχς και πρακτικς της ολιγαρχας παρ της δημοκρατας. Τα πντα τρα αποφασζονται «Για το Λα αλλ χωρς το Λα»

Αυτ το δγμα των αντιπροσωπευτικν δημοκρατιν χει οδηγσει, αφενς σε απογμνωση των πολιτν απ την εξουσα τους και αφετρου σε υπερβολικ συγκντρωση της εξουσας σε λγα θεσμικ και εξωθεσμικ τομα. Αυτ το δγμα χει οδηγσει σε αξηση της εντροπας, που στη γλσσα των θερμοδυναμικν συστημτων σημανει  «πορεα των συστημτων προς το θνατο».  

Απ τα προηγομενα προκπτει τι το σφργισμα των θεσμικν  κερκπορτων, αποτελε  ζωτικ και επεγουσα ανγκη, για τη λειτουργα και επιβωση της Δημοκρατας· αποτελε ζωτικ και επεγουσα ανγκη για να αναστραφε η επικνδυνη πορεα αξησης της κοινωνικς εντροπας, να αναστραφε η πορεα προς το θνατο των κοινωνιν.

Πως μως μπορομε να σφραγσουμε αυτς τις  κερκπορτες ;;

Στην αντληψη ενς απλο πολτη αυτ το σφργισμα θα επιτευχθε με την τροποποηση του Συντγματος /και των Νμων στε να διασφαλζονται τα ακλουθα δο πργματα :

(α). Η πραγματοποηση δημοψηφισμτων να αποτελε κατοχυρωμνο συνταγματικ δικαωμα  και των πολιτν. Δημοψηφσματα δηλαδ να πραγματοποιονται ετε μετ απ πρταση κποιου αριθμο πολιτν (πχ του 10% των πολιτν δηλαδ περπου 700.000 Ελλνων),  ετε μετ απ απφαση της Βουλς .

(β). Η πραγματοποηση,  τσο των δημοψηφισμτων σο και της υποβολς  ενυπγραφων προτσεων/ αιτημτων των πολιτν, να γνεται με μσα της ψηφιακς τεχνολογας, που διασφαλζουν μεγλη μεωση του κστους και σημαντικ αξηση της ευελιξας και αξιοπιστας.

Αυτονητο εναι τι για μια μεταβατικ περοδο, δημοψηφσματα και προτσεις θα χρειασθε να γνονται τσο με ψηφιακ τρπο, σο και με τον σημεριν συμβατικ τρπο. τι δηλαδ γνεται σμερα για την υποβολ των Φορολογικν Δηλσεων.

Εν διασφαλισθε η παρξη και η  λειτουργα των δο αυτν θεσμν, βσιμα αναμνεται τι θα πραγματοποιηθον, σταδιακ αλλ σταθερ, οι ακλουθες αλλαγς:

  • Θα μειωθε η συγκντρωση εξουσας που υπρχει σμερα στα λγα θεσμικ και εξωθεσμικ ργανα εξουσας, θα μειωθε η αλαζονεα τους και θα αυξηθε η υπευθυντητα των πολιτικν.
  • Θα αυξηθε η ισχς των απλν πολιτν και η ασθηση της ευθνης για τις μεγλες αποφσεις που τρα θα λαμβνονται με τη συμμετοχ τους.
  • Θα μειωθε η κοινωνικ εντροπα του συστματος γιατ η κατανομ της ισχος στους ανθρπους  θα εναι πιο κοντ σε εκενη που καθορζει η Φση παρ στη κατανομ που καθορζουν οι λγοι νθρωποι της εξουσας με βση  το δγμα, «για το Λα αλλ χωρς το Λα».  

Η να ψηφιακ τεχνολογα αποτελε μια μεγλη ευκαιρα και να σημαντικ χημα για πραγματοποηση αυτν των αλλαγν· των αλλαγν που θα οδηγσουν στην υπρβαση της κρσης και στη Αναγννηση της Δημοκρατας..

Μακρι η Αναγννηση της Δημοκρατας να γνει στον διο τπο που γεννθηκε η Δημοκρατα. Αυτ, σο και αν φανεται απθανο για τις σημερινς επικνδυνες μρες που υπρχουν στη Χρα μας, εναι συμβατ με τα ιστορικ επιτεγματα των Ελλνων.

Μακρι να ισχσουν και για μας τα λγια του ποιητ  Φρντριχ Χλντερλιν :

 «που κνδυνος εναι, εκε και η σωτηρα».[1]

 

 

 

 


[1] Απ το ρθρο του αεμνηστου δημοσιογρφου και ποιητ Γιννη Ζση, «Ολοκληρωτισμς και πολλαπλτητα της κρσης» http://www.dd-democracy.gr/article.asp?Id=82  

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )